కామదేవత – Part 45 227

గౌరి పరిస్తితి కూడా అదే ఐనప్పటికీ.. కన్నకూతురు అలా నోరుతెరిచి సిగ్గువిడిచి అడిగేప్పటికి గౌరి మనసు నీరైపోయి.. పోనీలే బ్రహ్మం.. ముందు పాపం దాని సంగతి చూడు అన్నాది.. మూమూలుగా ఏ స్త్రీ కూడా పూకులో అలా మొడ్డపోటు పడుతుండగా మగాడు మధ్యలో ఒదిలిపెట్టి లేవడానికి ఒప్పుకోదు.. కానీ ఈ ఒక్కమాటతో.. గౌరి తల్లి తల్లే అని నిరూపించుకున్నాది.

గౌరి మనసుచూసి బ్రహ్మానికి కూడా ముచ్చటేసింది.. దానితో బ్రహ్మం అటు గౌరిని బాధపెట్టకుండా ఇటు సుభధ్ర కోరికని ఎలా తీర్చాలా అని ఒక్క క్షణం తీక్షణంగా ఆలోచించేడు.. బ్రహ్మం మనసులో ఒక మెరుపులాంటి ఆలోచన వొచ్చింది.. కామదేవత అమ్మవారు ఎటూ ఎంతసేపంటే అంతసేపు ఎంతమందిని కావాలంటే అంతమంది ఆడవాళ్ళని సుఖపెట్టే శక్థి ఇచ్చింది కదా.. ఈరోజు ఆ శక్థిని వుపయోగించి వీళ్ళిద్దరినీ ఏకకాలంలో సుఖపెడతాను.. ఏటూ నేను కావాలనుకునేంతవరకూ కార్చుకోను కాబట్టీ ఒకే దెబ్బకి రెండు పిట్టలని.. ఇటు వీళ్ళిద్దరి కోరికనీ తీర్చినవాడినౌతాను.. అటు కామదేవత అమ్మవారు ఇచ్చిన శక్థిని పరీక్షించి చూసుకున్నట్టూ అఔతుంది అనుకుంటూ.. గౌరి వైపు తిరిగి.. నువ్వేమీ బాధపడనక్కరలేదు గౌరి.. ఇటు నిన్నూ సుఖపెడతాను.. అటు సుభధ్రనీ సుఖపెడతాను చూడు.. అన్నాడు..

బ్రహ్మం మాటవిన్న గౌరి.. అదెలా..? అని అడిగింది..

ఇదిగో ఇలా.. చూడు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *