కామదేవత – Part 4 110

ఒక్కసారి ఆ పుస్తకాలని చదవడం మొదలుపెట్టేరో .. అప్పుడు మీకే అర్ధమౌతుంది.. అందులో వున్న మజా ఏమిటో.. ఆ కథలు చదువుతుంటే .. ఓ పక్క ఒంట్లో వేడి, మరోపక్క తొడల్లో తడి రేగుతుంటే అందులో మజా నేను మాటల్లో చెప్పలేను మీ అంతట మీరే అనుభవించి తెలుసుకోవాలి..

ఒక్కసారి మీకు అందులో మజా అర్థమయ్యిందో .. ఇంక మీలో ఆ కోరికల వేడి రాజుకుంటుంది…. అప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఏ అంకుల్ పక్కనైనా కూర్చుని కొద్దిగా చొరవచేసి మీ వొంటిని వాళ్ళ వొళ్ళుకి తగిలిస్తూ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టేరో.. వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. మీలో ఆ.. కోరికలు రేగడం మొదలయ్యిందని..

ఆ తరువాత మీరేమీ చెప్పనక్కరలేదు.. వాళ్ళంతట వాళ్ళే మిమ్మల్ని వాళ్ళ వొళ్ళోకి లాక్కుని మీకు మగవాడిపొందులో మాధుర్యాన్ని పూర్తిగా రుచి చూపిస్తారు!! అని చెపుతూ…

ఒకవేళ నాకే గానీ వీలైతే మన ఇంట్లో మగవాళ్ళెవరైనా అమ్మమీదకో ఆంటీమీదకో ఎక్కుతున్నట్లు నాకు తెలిస్తే మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళి చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకే అర్థమౌతుంది నిజంగా మనం వెళ్ళి మగవాళ్ళ పక్కల్లో పడుకునేప్పుడు మనం పొందే సుఖం ఎలా ఉంటుందో, అని రమణి చెప్పడం ముగించేప్పటికి …

ఇంట్లోనించీ సుశీల ఆంటీ… పిల్లలూ కాఫీలు తాగుదురుగాని రండి అని పిలవడంతో.. ఆడపిల్లలంతా లేచి వాళ్ళ ఇంటి తలుపులు గడియవేసి రమణి ఇంటికి చేరేరు.

అప్పటికి బ్రహ్మం, శారద అంతా లేచి ముందుగదిలో కాఫీలు తాగుతున్నారు. ఏంటి పొదున్నే కాఫీలు గూడా తాగడం మానేసి అక్కడ మీటిగ్ పెట్టేరు అని అడుగుతున్న వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని రమణి చెప్పిన కొత్త విషయాల పరిజ్ఞ్యానం తో గమనిచసాగేరు ఆడపిల్లలు మౌనంగా .. విషయాన్ని పొడిగించవద్దని రమణి చాటుగా సైగలు చెయ్యడంతో అర్ధం చేసుకున్న పెద్దవాళ్ళు ఇంక అక్కడికి ఆ విషయాన్ని అక్కడికి వొదిలేసి ఏమీ జరగనట్లు లోకాభిరామాయణం లో పడిపోయేరు.

కామదేవత – 15 వ భాగం

మేమంతా కాఫీలు తాగి అవీ ఇవీ కబుర్లు చెప్పుకుని స్ననాలు ముగించుకునేప్పటికి సుమారుగా 11:00 గంటలయ్యింది. ఆ మధ్యలో సందు దొరికినప్పుడు సుశీల ఆంటీని పట్టుకుని ఎన్నిసార్లు కార్పించేడేమిటి రమణ అంకుల్ అని అడిగేప్పటికి ..

చీ .. అల్లరి పిల్లదానా! ఒక్క నాలుగురోజులాగు నీ పని చెపుతాను, ఇంట్లో వాళ్ళంతా చూస్తూవుండగానే నీమీదకి నా ఇద్దరు కొడుకులతోసహా ఐదు మంది మగాళ్ళని వుసిగొల్పేసి అప్పుడు అడుగుతాను ఇదే ప్రశ్నని.. అప్పుడు చూస్తాను నువ్వేమి సమాధానం చెపుతావో అని అంటుంటే..

నన్ను గనక నువ్వు నాలుగురోజులాగమని అంటున్నవు గానీ అక్కడ నీ కూతుళ్ళు మాత్రం నాలుగు రోజుల పాటు ఆగేట్లుగా నాకైతే అనిపించడంలేదు అని చిన్నగా సుశీల ఆంటీకి వుప్పందించింది.

అదేమిటే అలా అంటున్నవు? అన్నాది సుశీల ఆంటీ ఆశ్చర్యంగా..

ఆ.. ఏముంది .. నువ్వూ మా అమ్మా ఇంట్లో వున్న మగాళ్ళచేత వీలు దొరికినప్పుడల్లా కసిదీరా కుమ్మించుకుంటున్నారని మన జనాలకి చెప్పేశాను. అని విషయాని విప్పేను.

ఓసినీ దుంపతెగా.. అదెప్పుడు చెప్పేశావే? అంది ఒకింత ఆశ్చర్యపోతూ

ప్రొదున్న నువ్వు మమ్మల్ని కాఫీలకి పిలిచే సమయంలో మీఇంట్లో మామధ్య ఇదే విషయంలో చెర్చ జరుగుతున్నది అంటూ ప్రొదున్న నించీ ఏమి జరిగిందో టూకీగా విషయాన్ని వివరించింది.

ఆసరికే భోజనాల టైమౌతుండడంతో ఇంటిల్లపాదీ ఆ పనిలో పడ్డారు. మరో గంటకల్లా భోజనాలైపోయి ఇంట్లో ఆడపిల్లలంతా సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో చేరేరు.

ఆసరికే మా నాన్నా, సుందరం అంకుల్, రమణ అంకుల్ బూతు పుస్తకాలనీ మిగతా సరంజామానీ సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో చేరవేసి విషయాన్ని రమణి చెవిన వేసేరు.

భోజనాలు కాగానే రమణి ఆడపిల్లలనందరినీ తొందరచేస్తూ సుశీల ఆంటీ ఇంటికి తీసుకుపోయింది. దానితో వాళ్ళంతా ఏమిటే ఇంత తొందరపడిపోతున్నావు? అని అడిగేప్పటికి పిచ్చి మొద్దుల్లారా.. ప్రొదున్న చెప్పేనుగదా? పుస్తకాలు తెస్తానని, అప్పుడే మర్చిపోయేరా ? అని అడిగింది.

అబ్బే.. అదేంకాదు! ప్రొదున్న నించీ నువ్వు మాతోనే వున్నవుగదా? ఇంతలో ఎప్పుడు ఈ పుస్తకాలని ఇక్కడికి చేరవేశావు? నువ్వు ఇంకా పుస్తకాలు తేలేదనుకునే అక్కడ మన పెద్దవాళ్ళు ఏమి చేసుకుంటారో చూద్దామని మేము ఆక్కడ తాత్సర్యం చేస్తున్నది, అని చెప్పింది సీత.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *