కామదేవత – Part 4 110

ఏమనిపించేదే.. ముక్తఖంఠంతో అడిగేరు.. ఆడపిల్లలంతా!!

అదంతా చూస్తుంటే నా వొళ్ళంతా వేడి వేడి ఆవిర్లు కమ్మేస్తాయి.. నేనుగూడా వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కలో పడుకుని అలా వాళ్ళలా చేయించుకుంటూ అందులో ఆనందాని సుఖాన్ని పొందాలని నా వొళ్ళు తహ తహలాడిపోతుంది.. ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది.. అసలు ఇలాంటి సుఖాన్ని అనుబవించకపోతే ఈ జన్మకి అర్థం లేదనిపిస్తుందే..

అని చెపుతూ.. సెక్సీగా వొళ్ళు విరుచుకుంతూ.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. వీలైనంత తొందరలో ఆ సుఖాన్ని నేనుగూడా పొందుతానే.. అన్నాది.. కళ్ళు అరమూతలు పడుతుండగా తొడలమధ్యలో దిమ్మని నలుపుకుంటూ..

అమ్మో.. పెళ్ళికి ముందే అలా చేస్తే తప్పుగాదే .. ఇనా.. అమ్మో.. కడుపురాదూ.. అన్నరు ఆడపిల్లలంతా ముక్తఖంఠంతో ఆదుర్దగా…!!

మన నాన్నలు, అంకుల్స్ అంతా పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ లు చేయించుకున్నారే.. వాళ్ళతో చేయించుకుంటే ఏమీ గాదు. ఐనా మన అమ్మలే వెళ్లి వాళ్ళ పక్కల్లో పడుకుంటూవుంటే ఇంక మనల్ని ఏమనగలరే?

ఐనా నేను పక్కనే పందిరిమంచం మీద పడుకున్నానని తెలిసిగూడా వాళ్ళు ఏ సిగ్గు సంకోచెం లేకుండా అలా ఒకళ్ళ పక్కల్లో ఒకళ్ళు పడుకుంటున్నారంటే ఎందుకో వాళ్ళు కావలనే అలా చేస్తున్నారేమో అని నాకో అనుమానం అన్నాది రమణి.

ఐతే నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళతో పడుకుంటావేంటే.. అన్నరు వాళ్ళు.. (రమణి వెళ్ళి అలా వాళ్ళ పక్కల్లో పడుకోవాలనే భావనే వాళ్ళ కళ్ళల్లోకనిపించింది రమణికి )

ఆ.. ఒకటి రెండురోజుల్లో సందుచూసుకుని రమణ అంకుల్ కి నా వొళ్ళిచేస్తాను. ఎందుకో అమ్మా, సుశీల ఆంటీ గూడా రమణ అంకుల్ అంటే పడి చస్తారు .. అన్నాది రమణి సాలోచనంగా.

అమ్మో.. మన అమ్మలకి తెలిస్తే చంపెయ్యరూ.. అన్నది రాధిక..

చెప్పేనుగా వాళ్ళే వెళ్ళి అంకుల్ పక్కలో పడుకుంటున్నప్పుడు నన్నేమి అనగలరే? ఐనా గానీ నేను మాత్రం తొందరలోనే వెళ్ళి రమణ అంకుల్, సుందర్ అంకుల్ చేతుల్లో వాలిపోవడం ఖాయం… నా వల్ల కావటంలేదే ఈ కోరికలని దాహాన్ని ఆపుకోవడం..

మీకు తెలుసా.. అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరా.. ఆంటీ వాళ్ళ దగ్గరా ఎన్నెన్ని బూతు పుస్తకాలు వున్నయో..?

మొన్న నాకు వొంట్లో బాగోలేదని ఓ 4 రోజులు ఇంట్లో వుండిపోయానా? ఓ రోజు మన పరుపుకింద నాకు ఓ బూతుకథల పుస్తకం దొరికింది.. అందులో ఐతే .. మొగుడు పెళ్ళాలే కాదు అన్నా… చెల్లి.. అక్కా.. తమ్ముడూ.. తండ్రీ కూతురు.. అమ్మా.. కొడుకు.. అందరూకూడా ఒకే ఇంట్లో.. ఎవరికి నచ్చినవాళ్ళతో వాళ్ళు పడుకుని సెక్స్ చేఇంచుకుటూ ఎంత సుఖ పడిపోతారో తెలుసా? అన్నది రమణి.

రమణి అలా చెప్పగానే.. ఆ గదిలోవున్నవాళ్ళంతా ఒకేసారి.. చీ.. అదేంటి.. అన్నా చెల్లి, తండ్రి కూతురూ గూడానా? అన్నారు ఆశ్చర్యంగా!!

అదేంటే అమ్మలు అంకుల్స్ తో పడుకోగాలేనిది కొడుకులతో పడుకుంటే తప్పేమిటే? ఆఖరికి ఆడదానికి కావలసినది ఏమిటి? మంచి సుఖాన్ని పంచే మగాడు. ఒకసారి కట్టు తప్పేక వాడు ఎవరైతే ఏమి తేడా పడుతుంది చెప్పు? అని రెట్టించింది రమణి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *