కామదేవత – Part 4 109

వాళ్ళలాగే రమణి గూడా మత్తులోపడి కొట్టుకుపోతూ అసలు విషయాన్ని చెప్పడంలో ఆలస్యం చేస్తుంటే ఆ ఆలస్యాన్ని భరించలేక .. చెప్పవే.. చెప్పు.. అప్పుడేమౌతుందే.. అని రమణికి కుదుపుతూ అడిగేప్పటికి.. మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొచ్చి పడిన రమణి.. ఏముందే చెప్పడానికి.. అమ్మా, రమణా అంకుల్ అలా మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని .. స్స్.. మ్మ్..ఆహ్.. అంటూ మత్తు మత్తుగా ములుగుతూ ఓ అర్థగంట.. గంటసేపు తెగ సుఖపడిపోతారు..

ఇంతలో నాన్న.. సుశీల ఆంటీ సుందరం అంకుల్ కూడా గదిలోకి వొచ్చి అమ్మ పక్కనే పడుకుని వాళ్ళు కూడా బట్టలన్నీ విప్పుకుని పనిలో దిగుతాడు.. అలా రాత్రంతా మగవాళ్ళు ముగ్గురూ అమ్మని .. ఆంటీని.. మార్చి మార్చి సుఖపెడుతూ వాళ్ళు సుఖపడి ఎప్పుడో తెల తెలవారుతుండగా నిద్రపోతారు.. అని రమణి ముగించింది.

అదేమిటే.. అలా చెయ్యడం తప్పుగదే.. అన్నరు అక్కడవున్న ఆడపిల్లలంతా ఓ పక్క ఆ బూతుపురాణంలో మజాని ఆనందిస్తూనే!!

అ.. ఏమోనే., ఎవరన్నా బయటి వాళ్లకి తెలిస్తే అది .. తప్పే అవుతుందేమో మరి.. కానీ .. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా.. ఇస్టమైనవాళ్ళతో రహస్యంగా చేసుకుంటే ఆ తప్పు ఎవరకి తెలుస్తుంది చెప్పండి? అన్నది రమణి.

ఇంతలో.. పద్మజ.. అఔనే.. నువ్వు అక్కడే పందిరిమంచం మీద పడుకుని ఇదంతా చూస్తుంటావా? అని రమణిని అడిగింది

కళ్ళల్లో కోరికలు జీరాడుతూ రమణి.. అఔను అని తల వూపింది..

నువ్వు ఇలా చెపుతుంటేనే మా అందరికీ అదోలా అయిపోతున్నది మరి అక్కడే వుండి అదంతా చూస్తుంటే అప్పుడు నీకేమనిపించదే? మళ్ళీ అడిగింది.. పద్మజ

ఎందుకనిపించదు.. రమణి రెట్టించింది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *