కామదేవత – Part 4 109

దానితో సీత, దీపికలు చీ.. ఫో.. రమణీ.. అంటూ సిగ్గు పడిపోతుంటే.. అమ్మో సోభనం అనగానే వీళ్ళకి ఎంత సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది? ఈ సిగ్గులని రాత్రి వరకూ దాచిపెట్టండి .. రాత్రి మనవాళ్ళు మీ వొంటిమీదనించీ ఒక్కొక్క బట్టా వొలిచేస్తూ మీ వొంటిలో ప్రతీ అంగాన్ని తడుముతూ ముద్దాడుతుంటే.. అప్పుడు సిగ్గు పడుదురుగాని .. అంటూ రమణి ఏడిపిస్తుంటే..

పద్మజ, రాధికలు రామణి వీపు మీద చరుతూ.. చాల్లేవే .. వేళాకోళం.. చిన్న పిల్లలని చేసి, అనేప్పటికి..

వాళ్ళు చిన్న పిల్లలేంటే.. రాత్రికి సోభనం జరగబోతుంటే అంటూ.. ఐనా ఈరోజు వాళ్ళదైతే.. రేపు మీది, అన్నది .. దానితో రాధిక, పద్మజలు నిన్నూ అంటూ రమణిని కొట్టబోతుంటే మీరు నన్నేమీ చెయ్యలేరు గానీ.. రేపు మీ ఇద్దరికీ సోభనాలు .. అందువల్లా రేపు రాత్రికి మీరు నా బదులు మన నాన్నలని ఏమి చెయ్యాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోండి.. అంటూ తుర్రున వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి ఈ విషయం చేరవెయ్యడానికి వాళ్ళ ఇంటికి పరుగెత్తింది.

రమణి తీసుకువొచ్చిన సుభవార్త వింటూనే పెద్దవాళ్ళు ఇంక ఆ రాత్రికి చెయ్యవలసిన సోభనపు ఏర్పాటుల్లో మునిగిపోయేరు.

ఇక్కడ సుసీల ఆంటీ ఇంట్లో మాత్రం ఆడపిల్లలంతా తమకి జరగబోయే సోభనపు ముద్దు ముచ్చట్ల గురించి పగలే తియ్యని కలలు కంటూ రాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని తీపులుపెడుతున్న తమవొంటిలోని కోరికలని సముదాయించలేక అవస్తలు పడసాగేరు.

కామదేవత – 18 వ భాగం

ఇక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో ఆడ పిల్లల పరిస్తితి ఇలా వుంటే, అక్కడ రమణి ఇంట్లో పరిస్తితి మరోలా వుంది. ఇప్పుడు పిల్లలకీ పెద్దలకీ మధ్య ఎటువంటి అరమరికలూ లేనందున ఈమారు దీపిక, సీతల సోభనం ఆ రెండు కుటుంబాల వాళ్ళూ చూస్తుండగా జరపాలని నిర్ణయించుకుని అందుకు అనుగుణంగా రమణి ఇంట్లోని పడకగదిని తెయారు చెయ్యసాగేరు.

ఆ రాత్రి పద్మజ, రాధికలు మాత్రమే మంచం మీద పడుక్కుని క్రింద నేలమీద దీపిక, సీతలకి జరుగుతున్న సోభనాన్ని చూడడానికి అనువుగా ఏర్పాట్లు చేసేరు.

ఇంక నేలమీద, సుందరం అంకుల్, ఆయనకు ఓపక్కా కూతురు సీత మరోపక్క భార్య సుశీల పడుకోవాలి. అలాగే బ్రహ్మంకి ఓపక్క కూతురు దీపిక, మరోపక్క ఆతని భార్య శారద పడుకోవాలి.

ఎందుకంటే మొదటసారిగా కూతురిలోతుల్లో స్కలించేక ఆమె కామరసాలతో తడిసిన తన మగతనాన్ని తీసి ద్రవించిన తన భార్య యోనిలోని కామ రసాలతో కలపాలి అనే నియమం ఒకటి వుంది గదా? అందువల్ల..
ఆ విధంగా పక్కలు ఏర్పాటు చెయ్యాలంటే వాళ్ళ పడకగదిలో నేల మీద సుమారుగా ఓ ఆరుమంది ఒక్కసారే పడుకునే అవకాశం వుండాలి. అక్కడికి ఆఇంట్లో వాళ్ళందరి పడకలకీ ఏర్పాట్లు జరిగిపోయినట్లె.. ఇంక ఆ రెండు కుటుంబాలలో మిగిలిపోయింది రమణీ, రమణలు మాత్రమే.. మరి వాళ్ళకి కూడా ఆ గదిలో పక్కలు ఏర్పాటు చెయ్యలి గదా?

అందుకే బ్రహ్మం వాళ్ళు ఏమి చేస్తున్నారంటే, వాళ్ళ పడకగదిలోని ఒక్క పందిరి మంచాన్ని తప్పించి మిగతా అన్ని సామానులని పూర్తిగా తీసేసి ఆ గదిని మొత్తంగా ఖాళీ చేసేరు. సుందరం వాళ్ళ ఇంట్లోనించీ పక్కలు తీసుకువొచ్చి నేలన్నది కనబడకుండా మెత్తంగా పక్కలు పరిచేరు. పందిరి మంచాన్ని మాత్రం గోడవారకి నిట్టేశారు.

ఆగదిలో మత్తైన పరిమళాన్ని వెదజల్లే సెంటు తెచ్చి స్ప్రే చేసేరు. గది గోడలకి పూల దండలు అలంకరించేరు. కింద పక్కలనిండా వొత్తుగా మల్లెలు, సన్నజాజులు జల్లేరు. ఇవేవీ ముందుగా పిల్లల కళ్ళ పడకుండా వాళ్ళని సుందరం ఇంట్లోనే వుంచి ఆరోజు వొంటలు భోజనాలూ అన్నీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే జరిపించేరు.

సాయంకాలమయ్యేప్పటికి ఆడపిల్లలందరికీ తలారా స్తానాలు చేయించేరు. నల్లని వాళ్ళ కురులని సాంబ్రాణీ పొగవేసి ఆరబెట్టేరు. దీపిక, సీతలైతే ఎప్పుడెప్పుడు చీకటి పడుతుందా ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళ కన్నెచెర నుంచీ విముక్తులై ఆడతనపు మాధుర్యాన్ని అవధులు లేకుండా పొందుదామా అని తహ తహ లాడిపోతున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *