కామదేవత – Part 4 110

నాకితే మా నాన్న అలా చేస్తుంటే అప్పుడే అక్కడే నాన్నది పూర్తిగా లోపలికి తోసేసుకుని అందులో సుఖమేదో పూర్తిగా పొందాలనిపించింది .. అంటూ చిన్నగా నసికేప్పటికి.. పద్మజ, రాధికలు ఆశ్చర్యంగా దీపిక, సీతలని చూస్తూ మాకంటే చిన్నవాళ్ళు మీలో ఇంతింత కోరికలు వున్నాయే అన్నారు కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ.

దానికి రమణి సీత, దీపికలకి మద్దతుగా, కోరికలకి వయసుతో పనేముంది చెప్పండి? ఆమాటకొస్తే నేనూ మీకన్న చిన్నదానినేగదా? కానీ నాకు మీ అందరికన్న ముందుగానే అన్ని అనుభవమయ్యేయిగదా?

ఐనా వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళుగనుక ఎటువంటి భేషిజం లేకుండా నిజాన్ని నిర్భయంగా ఒప్పుకున్నారు. మెరే నిజం చెప్పడానికి మొహమాట పడుతున్నారు. గుండెలమీద చెయ్య వేసుకుని మీరిద్దరూ నిజం చెప్పండి, అలా నాన్నా, అంకుల్ మీ వొళ్ళు తడుముతుంటే మీరు కోరికలతో అల్లాడిపోలేదూ..?

అని రాగిణి అడుగుతుంటే, పద్మజ, రాధికలు ఏమి చెప్పాలో తెలియక మౌనంగా వుండిపోవడంతో, మేము ఇంతమంది ఇంత ధైర్యంగా వున్న నిజాన్ని ఒప్పుకుంటుంటే, మీరిద్దరూ ఎందుకు మొహమాటపడుతున్నారో నాకైతే అర్థం కావటంలేదు అని రమణి అనేప్పటికి .. పద్మజ.. చిన్నగా..

అదికాదే, నాకితే నచ్చలేదని అనటంలేదు గానీ.., నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం వెళ్ళి వెళ్ళి నాన్న పక్కలో పడుకోవాలంటేనే ఏమిటో లాగుంది అన్నది.. సిగ్గు పడుతూ..

దానికి రమణి నవ్వేస్తూ, చల్లకొచ్చి ముంత దాచడమంటే ఇదీ మరి. ఓ పక్క ఆర్థ గంట క్రితం మీ నాన్న చేతే సళ్ళు పిసికించుకుని మీ నాన్న వొళ్ళోనే కార్చేసుకున్నావు. అప్పుడు లేని సిగ్గు ఇంప్పుడెందుకొచ్చినట్లు?

ఐనా అప్పుడు నీకేమన్నా అనిపించిందా? ఆ సమయంలో నీ వొళ్ళు ఆ అనుభవాన్నే కోరుకున్నాది గానీ అది చేస్తున్నది ఎవరు అన్నది చూసిందా? ఇదీ ఆంతే!!

ఒక్కసారి మన వొంటిని తీసుకువెళ్ళి మగాడి చేతులో పెట్టేక మనం అనుభవించేదంతా సుఖమే గానీ ఆ సుఖాన్ని పంచేది నాన్నా? అన్నాయ్య? తమ్ముడా? లేకపోతే పక్కింటి అంకులా? అని చూసేది వుండదు.

నామట్టుక్కి నన్నే తీసుకో, గత 3 వారాలుగా మా నాన్నా, మీ నాన్నా, రమణ అంకుల్.. వీళ్ళందరి చేత చేయించుకుంటున్నాను. ఒక్కొక్కాళ్ళ చేతుల్లో ఒక్కో రకమైన అనుభూతి. ఒక్కొక్కళ్ళ పొందులో ఒక్కోరకమైన సుఖం. ఇప్పుడిప్పుడే నా మనసు మధు మీదకీ, పవన్ మీదకీ కూడా పోతున్నాది.

వాళ్ళ పొందులో మజా ఏమిటొ రుచి చూడాలని వున్నది. ఆడది మరో కొత్త మగాడి పక్కలో పడుకున్నప్పుడల్లా మళ్ళీ మరోసారి సోభనం జరిగినట్లే వుంటుంది. ఆ మాధుర్యం అనుభవంలోకి వొస్తేకానీ మీకు అర్థం కాదు అని చెబుతున్నదల్లా ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొస్తూ.. సరి .. సరిలెండి.. నా మాటలకేముంది గానీ..

ఏమే రాధికా? ఇప్పుడు ఇంట్లో వున్న మేమంతా ఒకటైపోయాము.. నువ్వొక్కత్తివే ఇంకా ఎటూ తేల్చనిది అంటుంటే..

రాధిక, నేను మాత్రం మీతో కలవటంలేదని అనలేదు గదే? నేను గూడా సిద్దమే కానీ, ముందుగా బయటపడితే మీరంతా ఏమనుకుంటారో అని బెట్టు చేశాను అనేప్పటికి.. ఆ గదిలో వున్న వాళ్ళంతా అమ్మో నువ్వూ దొంగవే.. అంటూ తేలికగా నవ్వేశారు.

అప్పుడు రమణి.. సరే మరి అంతా బాగుంది గానీ ఈరోజు సోభనపు పెళ్ళి కూతుళ్ళు ఎవరూ.. అంటూ అటూ ఇటూ గదిలో వున్న నలుగురు ఆడపిల్లలని పరకాయించి చూసి.. అందరికన్న ముందుగా బయటపడిన మన దీపిక, సీతలకి ఆ అదృష్టం సరేనా అన్నది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *