కామదేవత – Part 4 106

ఆసరికే ఆ రాత్రి ఎవరు ఎక్కడ పడుకోవాలో నిర్ణయించేసిన రమణి ఇంటిపెద్దవాళ్లు & co. వాళ్ళ పధకం ప్రకారం రాధిక, పద్మజలు సుశీలా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పడకగదిలో మంచం మీద పడుకోవడానికీ, రాధిక, పద్మజలకి కనిపించేవిధంగా నేలమీద శారద, సుశీల ఆంటీ, సుందరం అంకుల్, రమణ అంకుల్ లు పడుకుని పిల్లలిద్దరికి కనిపించేట్లుగా మిగతా కార్యక్రమం నడిపించేట్లుగా పధకం సిద్దం చేసుకున్నారు.

అలాగే సీత, దీపలు రమణి ఇంట్లో రమణి, వాళ్ళ మంచం మీద పడుకోవడానికి రమణీ, వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం ఆ పందిరి మంచం పక్కనే నేలమీద పక్కలు పరుచుకుని సీత, దీపలు చూసేట్లుగా పడుకోవడానికి ఏర్పాట్లు జరిగిపోయేయి.

ఒక్క ఏర్పాట్లేగాదు రాత్రి తొమ్మిది, తొమ్మిదిన్నర గంటలయ్యేప్పటికి రమణి ఇంటిపెద్దవాళ్లు & co. నిర్ణయించుకున్నట్లుగానే అంతా పక్కలుమీద కూడా చేరిపోయేరు. రాత్రి తిమ్మిదిన్నర అయ్యేప్పటికి ఇంట్లో మొత్తంగా లైట్లు అన్నీ ఆరిపోయేయి… ఒక్క బెడ్రూంలో జీరోవాట్ బల్బులు తప్ప.
అక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో జీరో వాట్ బల్బు వెలుగులో రాధిక, పద్మజలు చూస్తుండగానే రమణ అంకుల్ సుశీల తనబిగికౌగిలిలో బధించేసి ముందుగా ముద్దూలతో మొదలెట్టి నిమ్మది నిమ్మదిగా మరో పది నిమిషాలలో ఇద్దరూ నగ్నంగా ఇపోయేరు. సుశీల తొడలు రెండూ విడదీసి రమణ అంకుల్ ని మీదికి లాక్కుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *