కామదేవత – Part 4 110

రమణి చెప్పడం ముగించే టైముకి ఆడపిల్లలంతా ఆశ్చర్యంగా నోరెళ్ళబెట్టుకుని వుండిపోయేరు. రమణి తానిచ్చిన షాక్ నించే తేరుకోవడానికి వాళ్ళకి ఓ ఐదు నిమిషాల టైమిచ్చి ఏంటే అలా కొయ్యబొమ్మల్లా బిగదీసుకుపోయేరు? అని అడిగేప్పటికి వాళ్ళు అప్పుడే ఓ రకమైన మత్తులోనించీ తేరుకుంటున్న వాళ్ళల్లా స్ప్రహలోకి వొస్తూ ..

అఔనే రమణీ ఇదెక్కడి వింత నియమాలే? అన్నా చెల్లీ, అక్కా తమ్ముడూ, తల్లీ కొడుకుల మధ్య, ఆఖరుకి తండ్రీ కూతుళ్ళ మధ్య కూడా సౄంగారమా? ఇదెక్కడి విడ్డూరమే? ఎప్పుడూ ఎక్కడా కనీవినీ ఎరుగని నియమ నిబంధనలు, అది చాలదన్నట్లు ఆఖరుకి మనమీద చెయ్య వేసిన వాళ్ళందరి పక్కల్లోనూ పడుకుని వాళ్ళ సెక్స్ కోరికలని ఎలా తీర్చాలి??!!

ఈలెక్కన ఓ నాలుగేళ్ళు తిరిగేప్పటికి మన కాలనీలో మనలని అనుభవించని మగవాడు అంటూ ఎవ్వరూ మిగలరుగదా? అని వాళ్ళంతా అంటుంటే రమణి అడ్డుపడి, అదేమిటే మనం ఏం చేస్తున్నామో వూళ్ళో వాళ్ళందరికీ దండోరా వేస్తామేమిటే? అయినా మనం చేసేది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళతోనే గదే? అంటుంటే రమణి మాటలకి ఆడపిల్లలంతా అడ్డు పడుతూవుండగా .. పద్మజ, రాధికలు..

అదికాదే ఒక్కసారి మనమీద ఎవరన్నా చేతులు వేస్తే మనం ఒద్దు, కాదు అనకుండా వాళ్ళకి లోబడిపోతే, వాళ్ళంతా వెళ్ళి వూళ్ళోవాల్లందరికీ దండోరా వెయ్యరటే? ఫలానా వాళ్ళింటో వాళ్ళమీద చెయ్య వేస్తే చాలు వాళ్ళ కుటుంబం లో ఎవ్వరూ వొద్దు కాదనకుండా వొళ్ళిచేస్తారని ఒక్కసారి బయటకి పొక్కిందో, ఇంక మన గటేమి కావాలే? మన పరువూ మన కుటుంబం పరువూ వీధిన పడిపోదూ?
నీకేదో పిచ్చి పుస్తకం దొరకడమేమిటి? దాన్ని మన అమ్మావాళ్ళకి చెప్పడమేమిటి? ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా మన అమ్మా వాళ్ళు కూడా నీకు వత్తసు పలకడమేమిటి? అని రాధిక, పదమజ కలిసి రమణిని ప్రశ్నలతో దులపరించేస్తుంటే..

అదేమిటే, అక్కడికి నేనే ఏదో అఘాయిత్యం చేస్తున్నట్లు నన్ను పట్టుకుని అంటున్నారు?
రమణ అంకుల్ చెప్పలేదూ వాళ్ళు ఎప్పటినించో ఈ కామదేవత వ్రతం ఆచరిస్తున్నారని? వాళ్ళ సంగతి మనకి ఇప్పటివరకూ తెలిసిందా? అలానే మన సంగతి మాత్రం మనం వూళ్ళో వాళ్ళకి దండోరా వేస్తామా ఏమిటి?

మనం చేసే పని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మన ఇంట్లో మన వాళ్ళతో కలిసి చేస్తాం అంతే!!.
నామటుకు నాకైతే ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదు. చక్కగా నాన్న చేతా, ఇద్దరు అంకుల్స్ చేతా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా తనివితీరా చేయించుకుంటున్నాను.

మీకు కూడా కావాలంటే మాలా మాతో కలిసిపోయి చేయించుకోండి, లేదా మీ ఇస్టం. ఐనా నేను ముందేచెప్పేను ఒక్కసారి ఈ కామదేవత గురిచి చెప్పేక మీరు వొద్దు కాదు అనకూడదని. మీరంతా నాకు మాటగూడా ఇచ్చేరు మాతోపాటే మీరుగూడా కామదేవత వ్రతం చేస్తామని. మాట ఇచ్చేక మాట తప్పితే ఏమౌతుందో ముందే చెప్పేను ఆపైన మీ ఇస్టం అంటూ రమణి వాళ్ళనందరినీ అక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో వొదిలిపెట్టి (వాళ్ళల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకునే అవకాశం కల్పించాలని) తను మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

రమణి వెళ్ళిపోయాక చాలాసేపు ఆ గదిలో స్తబ్ధత ఆవరించింది. ఎవ్వరూ నోరువిప్పి ఒక్క మాట గూడా మాట్లాడుకోలేదు. ఎవరి ఆలోచనలలో వాళ్ళు మౌనంగా వుండిపోయేరు. తరువాత ఒక్కోక్కళ్ళు ఆఇంట్లో తలో మూలకీ చేరి మౌనంగా వుండిపోయేరు. ఆరోజంతా చాలాసేపు ఆ ఆడపిల్లలంతా మాటా మంతీ లేకుండానే గడిపేరు.

అప్పటికిటే టైం సుమారుగా ఐదున్నర గంటలు అఔతుండడంతో ఎదురింటిలోనించీ కాఫీలకి పిలుపొచ్చింది. రమణి అప్పటికే పెద్దవాళ్ళ చెవిన ఏమి జరిగిందో వూదెయ్యడంతో పెద్దవాళ్ళు మాత్రం ఏమీ జరగనట్లే, ఏమీ ఎరుగనట్లే కబుర్లు చెపుతూ జోకులేసుకుంటూ కాఫీలు ముగించేసేరు.

కానీ ఆడపిల్లలు మాత్రం మామూలుగా మసలలేకపోయేరు. పిల్లల మానసిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న పెద్దవాళ్ళు గూడా వాళ్ళని ఎందుకు అలా వున్నారని మాత్రం అడగలేదు. పిల్లలంతా కాఫీలు తాగేశాక మళ్ళీ సుదరం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు ఒక్క రమణి తప్ప.

అలా సుందరం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళకి అక్కడ ఏమి చెయ్యడానికి పాలుపోక మధ్యన్నం రమణి పంచిపెట్టిన బూతు పుస్తకాలని మళ్ళీ రాత్రి భోజనాలకి పిలుపు వొచ్చేవరకూ మార్చుకుని మార్చుకుని తలా రెండు పుస్తకాలనీ చదవడం పూర్తిచేసేరు.

రాత్రి భోజనాలకి వొచ్చేప్పటికి వాళ్ళలో కోరికలు వరదలై పొంగుతున్నయి. వాళ్ళ తొడల్లో తడికి వాళ్ళ పేంటీలు తడిసిపోయేయి. వాళ్ళ కళ్ళల్లో కొరికలు వొళ్ళు ఇంకేదో బలమైన, బిగువైన తాడింపులకోసం తహ తహలాడిపోతూ అల్లాడిపోతున్నాయి.
ఐనా కానీ ఇతిమిద్దంగా ఫలానాది మాకు కావాలి అని మనసువిప్పి తెగించి చెప్పలేని మానసిక స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఏదో రెండు మెతుకులు గతికి భోజనాలు ఐపోయాయనిపించి లేచిపోయేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *