కామదేవత – Part 4 106

నేను నా కళ్ళతో ఆ కామదేవతని చూసేను. ఆమె నన్ను అనుగ్రహించింది. అందుకు నిదర్శనం ఇదిగో ఇప్పుడు మీ కళ్ళముందు ఇలా ఆడతనంతో మెరిసిపోతున్న నా రూపమే! అనేప్పటికి హ.. అంటూ ఆ గదిలో ఆడపిల్లలంతా ఆశ్చర్యంతో అబ్బురంగా రమణిని చూస్తూ .. మేము అప్పుడే అనుకున్నాం, మన ఇంట్లో ఏదో జరుగుతున్నది .. అందుకే రమణి వొంట్లో అంత మార్పులు ఒక్క పది పదిహేనురోజుల్లో వొచ్చేశాయని.. అని వాళ్ళంతా అంటుంటే..

వాళ్ళ మాటలని అందుకుంటూ రమణి అన్నట్లు మీకు గుర్తుందా? మన ఇంట్లో అదోరకమైన మత్తైన వాసనవొస్తున్నది .. అది పీలుస్తుంటే వొళ్ళంతా తీపులుపెడుతూ కోరికలు రేగుతున్నయని మీరంతా గొడవ చేస్తున్నరుగదా? అది కామదేవత నన్ను కరుణించ్ని నాకు కనిపించినరోజునించే మన ఇంట్లో మొదలయ్యింది అని అనేప్పటికి ..

గదిలో ఆడపిల్లలంతా .. నిజమా.. అని ఆశ్చర్యపోతూ .. ఓహో.. అందుకేనా.. అమ్మా వాళ్ళు నువ్వు బయటకిరాకుండా, నీమీద బయటివాళ్ల కళ్ళు పడకుండా .. అంతలా కాపలా కాస్తున్నరు అని అన్నారు.

వాళ్ళలో ఇంక హుషారు వొచ్చేసి వాళ్ళంతా .. ఇంతకీ ఈ కామదేవత పూజ అంటే ఎలా చెయ్యలే? నువ్వేమి చేసేవే? అని అడుగుతుంటే, అబ్బా.. మీకు అంతా తొందరే.. అదేగదా చెపుతున్నాను.. కానీ ఒక్క షరతు.

ఓక్కసారి నేను మీకు ఆ కామదేవత వ్రతం సంగతి చెప్పేక మీలో ఎవ్వరూ వేరెవ్వరితోనూ ఈ కామదేవత వ్రతం సంగతి చెప్పకూడదు. కానీ ఒక్కసారి ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలెట్టేక ఇంక మానడానికి వీలులేదు. ఒకవేళ మధ్యలోగానీ ఈ వ్రతం మానేస్తే, మనకి కామదేవత ప్రసాదిస్తానన్న ఐశ్వర్యం సంగతి అటుంచి మొత్తంగా మన కుటుంబాలు రెండూ నాశనమైపోతాయి.

అందువల్ల, మీరంతా గూడా ఈ కామదేవత వ్రతాన్ని తప్పక ఆచరించాలి. అది ఎలాగో ఏమిటో నేను చెప్పేక మీరంతా గూడా తప్పక ఈ కామదేవత వ్రతం చేస్తామని మాట ఇస్తేనే నేను మీకు ఆ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పేది అని రమణి అడ్డం తిరిగేప్పటికి, అక్కడున్న ఆడపిల్లలంతా ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా రమణి చేతిలో చెయ్యేసి మాట ఇచ్చేసారు.

అలా అందరిదగ్గరా మాట తీసుకున్నక ఆఖరుసారిగా వాళ్ళనందరినీ బెదిరిస్తూ.. మళ్ళీ చెపుతున్నాను. మీరంతా మాతో పాటుగా అంటే, మా అమ్మ, నాన్నలతో, సుశీల ఆంటీ, సుందరం అంకుల్తో, రమణ అంకుల్తో పాటుగా ఈ కామదేవత వ్రతం చెయ్యలి. అలా చేస్తేనే మనకి కామ దేవత కరుణించి సిరిసంపదలని ఇచ్చేది. ఆఖరుగా మరొక్కమాట, నేను ఈ సంగతులన్నీ మీకు చెప్పిన సంగతి మనఇంట్లోవాళ్లతో కూడా అనవొద్దు. వాళ్లంతటవాళ్ళుగా ఎప్పుడన్నా మీకు చెప్పాలనిపించినప్పుడు వాళ్ళే చెపుతారు. అంతవరకూ మీకేవిషయం తెలియనట్లుగానే మీరు వుండండి అని రమణి చెపుతూ మరొక్కమారు చెపుతున్నాను నేను చెప్పేది అంతా విన్నక ఇది మేము చెయ్యము అన్నరో మనమంతా నాశనం ఐపోతాము జాగ్రత్త..!! అంటూ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టి నిమ్మదిగా కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి నియమ నిబంధనలు అన్న్నీ ఒక్కటొక్కటిగా వివరించి చెప్పింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *