కామదేవత – Part 4 110

ఇదే అవకాశంగా తీసుకుని వీళ్ళకి నిజం చెప్పవలసిన సమయం వొచ్చిందనిపినిచి రమణి అఔను అన్నట్లుగా తల ఆడించేసింది.
దానితో మావాళ్ళంతా అదిరిపడుతూ చేస్టలుడిగి అలానే నావైపు చూస్తూ వుండిపోయేరు.
వాళ్ళని దారిలో పెట్టదానికి నిమ్మదిగా రమణి ఒక్కోక్క విషయం విడమర్చి చెప్పడం మొదలెట్టింది.

మరేం చెయ్యమంటారే? ఓపక్క ఇలాంటి పుస్తకాలు చదువుతూ, మరోపక్క మనవాళ్ళు సిగ్గెగ్గులు వొదిలేసి నా కళ్ళముందే విచ్చలవిడిగా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు శౄంగారం నెరుపుతూ రతికేళీ విన్యాసాలలో ఓలలాడిపోతుంటే నిగ్రహించుకోవడం నా వల్ల కాలేదే.

ఓపక్క నేను ఇలా ఐనవాళ్ళతో శౄంగారం చెయ్యడం తప్పేమో అని సంధిఘ్దంలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా అనుకోకుండా ఒకరోజు నాకోపాతకాలం నాటి పుస్తకం దొరికింది. అందులో కావదేవత వ్రతం అని ఓవ్రతం వుంది. దానిని ఆ పుస్తకంలో చెప్పిన విధంగా ఆచెరిస్తే సిరిసంపదలు వొస్తాయని రాసుంది.

అది తీసుకువెళ్ళి అమ్మకి చూపించేను, అమ్మ దానిని సుశీల ఆంటీకి చూపించింది. అలా అలా విషయం రమణ అంకుల్కి, మా నాన్నకి, సుందరం అంకుల్కి కూడా చేరింది. అది చూసిన రమణ అంకుల్ నవ్వేస్తూ ఆ కామదేవత వ్రతం వాళ్ళు గత పది తరాలుగా ఆచరిస్తున్నారనీ అందువల్లనే వాళ్లకి అన్ని శిరిసంపదలు వొచ్చాయని చెప్పడంతో మనవాళ్ళు గూడా ఆ వ్రతం చెయ్యడానికి నిర్ణయించుకున్నరు.

అని రమణి తను చెపుతున్న విషయాని అందరూ శ్రెద్ధగా వింటున్నరోలేదో అని వాళ్ళ ముఖాలలోకి చూసింది. వాళ్ళు తన మాటల్లో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయారని నిర్ధారించుకున్నాక మళ్ళీ తను విషయాన్ని ఇంక నాంచకుండా అన్నింటికన్న ముఖ్యమైన విషయానికి వొచ్చేసింది.

ఐతే రమణి అలా చెపుతున్న విషయాన్ని మధ్యలో ఆపడం భరించలేక ఆడపిల్లలంతా వుత్సహంగా ఇంతకీ ఆ కామదేవత వ్రతం ఏమిటే? అది ఎలా చేయ్యలే? అని ఆత్రంగా అడుగుతున్న వాళ్ళకి సమాధానం చెపుతూ..

అబ్బా వుండండే!! అదేగదా చెపుతున్నది.. కానీ ఒక్క మాట.. నేను అంతా చెప్పేక మీరు ఇదేంటి ఇలాంటి వింత పూజలు ఎక్కడైనా వుంటాయా లాంటి ప్రశ్నెలు నన్ను అడగకూడదు. ఎందుకంటే నా విషయంలో ఆ కామదేవత వ్రతం ఫలించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *