కామదేవత – Part 4 110

అప్పటికి ఆ బొమ్మని చూడడం వల్ల కలిగిన తమకాల మత్తులోనించీ బయటపడిన రమణి తేరుకుంటూ ..

దానికి రమణి అదేమిటీ ప్రొదున్నే కదా నువ్వు నాన్నదీ, సుందరం అంకుల్ ది చూసేవు? మళ్ళీ నన్నడుగుతావేంటి? అన్నాది .. అలా అంటూనే .. మ్మ్మ్.. నాన్నది అంతపొడవు వుండదుగానీ రమణ అంకుల్ ది అంతపొడవూ వుంటుంది అన్నాది .

ఇంతలో పద్మజ చొరవగా నా చేతిలోని పుస్తకంలో పేజీ తిరగేసింది.

ఆ పేజీకి ఎడమ పక్క ముందు ఫోటోలోని జంటే వున్నరుగానీ ఈసారి అతను ఆమె ముందుకు వొచ్చి ఆమె బలమైన, బరువైన సళ్ళని రెండుచేతులా బలంగా పిసుకుతుంటే ఆమె పరవశంగా అందులో సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లుగా కళ్ళు మత్తుగా మూసుకుని వుంది.

మరోపక్క పేజీలో అతను ఆమె పూరెమ్మలని రెండుచేతులా విడదీసి ఆమె మానంలోనించీ ఆబగా రసాలు జుర్రుకుంటుంటే.. ఆమె పరవశంగా రెండుచేతులూ అతని తలమీదవేసి బలంగా అతని ముఖాన్ని తనలోతుల్లోకి అదిమేసుకుంటున్నట్లుగా వుంది.

ఆ రెండు ఫోటోలు చూస్తూ అఔనే అలా అక్కడ నాకుతారు కూడానే? అని పద్మజ, రాధికలు అడుగుతుంటే రమణి అఔనని సమాధానం చెపుతూ మరో పేజీ తిరగేసింది.

ఈమారు అతను ఆ ఫోటోలోని అమ్మయిని చేతుల్లో ఎత్తుకుని గదిలోని మంచం మీదకి తీసుకుపోతున్నాడు. పక్క ఫొటోలో ఆ పిల్ల మంచమీద పడుకుని తొడలు రెండూ బారజాపితే అతను నిగిడిన తన మగతనపు బుడిపెని విచ్చుకున్న ఆమె పూరెమ్మల్లోకి గూటిస్తున్నాడు.

ఈమారు గదిలోని పిల్లల్లంతా భారంగా వూపిరి తీస్తూ అమ్మో.. అంత పొడవాటిదాన్ని అందులోకి తోసేస్తున్నాడే? అది పూర్తిగా అందులోకి దిగబడిపోతుందా? ఆ పిల్లకి ఏమీ గాదూ? అని ఆశ్చర్యంగా సీత అడుగుతునే .. మన అమ్మల్లో గూడా అంకుల్స్ ఇలానే పెడతారే? మరి అలా పెట్టేస్తే మన అమ్మలకి నొప్పి పుట్టదే? అని అడుగుతుంటే ..

రమణి నవ్వుతూ.. అదికాదే.. మగవాళ్ళు అలా తమ బారైన వాటిని లోపల పెట్టి వూపుతుంటే మన అమ్మలకి గొప్ప సుఖంగా వుంటుందనుకుంటా.. వాళ్ళు అలా లోపలకి తోసి మన వాళ్ళ నడుములు పడిపోయేట్ట్లు తోస్తుంటే.. మన అమ్మలు ఆహ్.. ఓహ్హ్.. అంటూ ఇంకా జోరుగా .. ఇంకా జోరుగా .. తంటూ తెగ ఇదిగా చేయించుకుంటుంటారు..

నిజంగా అలా పెట్టినప్పుడు నొప్పే పుట్టేట్లైతే వాళ్ళెందుకు అలా అడిగి అడిగి మరీ చేయించుకుంటారు చెప్పండి? అంటుంటే..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *