కామదేవత – Part 4 87

మేమంతా ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగానే మా అందరిలోకి చిన్నదైన దీప, ఇంకెంతసేపే ఈ కబుర్లు? ప్రొదున్న నించీ ఇవే మాటలతో మమ్మల్ని వూరించేస్తున్నవుగానీ ఇప్పటివరకూ ఒక్క పుస్తకం కూడా చూపించలేదు, నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఆ పుస్తకాలు చూపిస్తావా, ఎప్పుడెప్పుడు అవి చదువుదామా అని మేమంతా ఎంత ఆత్రంగా చూస్తున్నమో తెలుసా? అనేప్పటికి గదిలో వున్న మిగతావాళ్ళు గూడా దీపతో శ్రుతికలుపుతూ అవునే ఆ పుస్తకాలు చూపించవే అనడంతో రమణి సరేగానీ ముందు ఇంటి తలుపులన్నీ వేసివున్నయో లేవో చూడండి అని చెపుతూ సుశీల ఆంటీ పడక గదిలోకి వెళ్ళింది ఆబూతు పుస్తకాలు తేవడానికి.

ఇంతలో రాధిక, పద్మజ, సీతలు గది తలుపులూ కిటికీలు బిగించడానికి పరుగులెత్తేరు. రమణి వెనకాలే దీప సుశీల ఆంటీ పడక గదిలోకి నడిచింది. రమణి ఆగదిలో సుశీల ఆంటీ వాళ్ళ పరుపుకింద దాచిన పుస్తకాలలోనించీ ఓ నాలుగు బూతు కథల పుస్తకాలు ఓ పెద్ద బొమ్మల పుస్తకాన్నీ బయటకి లాగింది.

అప్పటికే రాధిక, పద్మజ, సీతలు మేముండే గదిలోకి చేరేరు. రమణి వెళ్ళి సుశీల ఆంటీ వాళ్ళ మంచం మీద కూర్చునేప్పటికి వాళ్ళంతా ఆత్రంగా రమణిని చుట్టుముట్టేరు. ముఖ్యంగా రమణి చేతుల్లో వున్న బొమ్మల పుస్తకం వాళ్ళని బాగా ఆకర్షించింది.

అదేమిటే ఇలాంటి బొమ్మల పుస్తకాలు కూడా దొరుకుతాయటే? అనేప్పటికి అప్పటివరకూ రమణి గూడా ఎప్పుడూ అటువంటి బొమ్మల పుస్తకాలని చూడకపోయినాగానీ, వాళ్ళముందు అన్నీ తెలిసిన దానిలా ఫోజు పెడుతూ ఆ.. ఎందుకుండవూ చాలేనే దొరుకుతాయి బజారులో అంటూ ఆ పుస్తకాన్ని తెరిచింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *