కామదేవత – Part 39 117

తన జుబ్బా జేబులో దాచిపెట్టిన పొట్లాన్ని బయటకి తీసి అందులోనించీ బంగారు కాసుని తీసి వాళ్ళమ్మ సుశీలకి చూపించేడు మధు.

సుశీల తను కట్టుకున్న చీర కొంగుని చేత్తోపట్టుకుని పైకెత్తి మధుకి చూపిస్తూ.. ఆ బంగారు కాసుని నా చీర కొంగుకి ముడికట్టు. మడివేసేందుకు చీర కొంగు అంచులు బాగా పెద్దవిగా తీసుకో.. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ బంగారు కాసుని నా చీరకొంగులో కట్టేటప్పుడు నువ్వు మూడు ముడులు వెయ్యాలి అన్నాది..

తల్లి చీరకొంగుకి బంగారుకాసుని ఎందుకు ముడివెయ్యాలో అర్ధం కాని మధు తనతల్లి సుశీలని అదే మాట అడిగేడు..

ఎందుకమ్మా నీ చీరకొంగుకి ఈ బంగారు కాసుని ముడివెయ్యాలి..? అని

సుశీల నవ్వుతూ.. ఏ భర్త ఐనా తన భార్య కొంగుబంగారమే అని భార్యలకి తెలియచేసే సాంప్రదాయంరా.. ఇది అన్నాది సుశీల సిగ్గుపడుతూ..

తనతల్లి సుశీల అన్న మాటలో అంతరార్ధం అర్ధమయ్యేప్పటికి.. మధు ముఖం ట్యుబ్‌లైట్‌లా వెలిగిపోతూ..

అమ్మా.. అంటూ.. సుశీలని అందుకోబోతుంటే సుశీల రెండడుగులు వెనక్కివేసేప్పటికి వెనకాల మంచం అడ్డుతగలడంతో సుశీల మంచం మీద కూర్చుంటూ.. తన చీర కొంగుని మధుకి అందిస్తూ.. ముందు ఆ బంగారం కాసుని నా చీరకొంగుకి ముడివెయ్యి.. జాగ్రత్త.. ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ ఆ ముడి వూడడానికి వీల్లేదు .. గట్టిగా.. భార్యా భర్తల బంధం ఎంత గట్టిగా వుంటుందో అంత గట్టిగా ముడినివేయ్యాలి .. అంది సుశీల చీర కొంగుని ముందుకు జాపుతూ తన చీర కొంగుని మధు ముఖంమీద కప్పి నిమ్మాది నిమ్మదిగా తన చీరకొంగుని మధు ముఖం మీదనించీ లాగుతూ.. మెత్తని పలుచని తన చీర మృదుత్వాన్ని మధుకి తెలిసేలా మెత్తని చీర స్పర్శ ఎలా ఉంటుందో మధుకి మరిచెయం చేస్తూ సుశీల అల్లరిగా నవ్వింది ..

తనతల్లి చిన్నపిల్లలా చేస్తున్న అల్లరికి మధు మైమరచిపోతూ తల్లి చీర కొంగుని అందుకుని తల్లివైపుగా వుంటే అంచుకి ఆ బంగారు కాసుని బలంగా మూడు ముడులని వేసి తలెత్తి తన తల్లి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ.. ఇప్పటికైనా దేవిగారు కరుణిస్తే అమ్మగారి పాదపూజ చేసుకుంటాడు ఈ భక్తుడు అన్నాడు మధు తన తల్లి సుశీల కళ్ళలోకి ఆరాధనగా చూస్తూ..

సుశీల అల్లరిగా నవ్వుతూ.. సరే భక్తుడిని అనుగ్రహించేను అంటూ.. సుశీల మంచం అంచుమీద కూర్చుని తన కాలుమీద కాలువేసుకుని తన రెండుచేతులనీ మంచం మీద వెనక్కి వేసి వాలి మధు కళ్ళలోకి చూస్తూ మత్తుగా సెక్సీగా నవ్వింది..

తన తల్లి తనని రెచ్చగొడుతున్న విధానానికి మధు పిచ్చెక్కిపోతూ.. మధు తన దోసిలిపట్టి తన తల్లి కుడి కాలి పాదాన్ని అరచేతుల్లో పట్టుకుని తల్లి పాదం మీద ముద్దుపెట్టేడు.. మధు అలా చేస్తాడని సుశీల వూహించలేదు.. దానితో.. సుశీల వొళ్ళు ఒక్కసారిగా ఝల్లుమనిపోతుండగా.. అప్పటివరకూ తన రెండుచేతులమీదా వెనక్కి వాలి కూర్చున్న సుశీల ఒక్కసారిగా నిఠారుగా ఐపోతూ.. మధు.. అని అనబోయినది కస్తా.. తన కొడుకు కళ్ళలోని ఆరాధనా భావం చూసి చెలించిపోతూ.. సరే.. అసలు మధు ఏంచెయ్యబోతున్నాడో చూసి అప్పుడు వాడిని ఎలా ఆపాలో ఆలోచించవచ్చని అనుకుంటూ.. ముందుకి వాలి కోరిక నిండిన కళ్ళతో కొడుకు మధుని చూడసాగింది.

ఇప్పుడు సుశీల మంచం అంచు మీద కాలు మీద కాలు వేసుకుని కాళ్ళు మంచం కిందకి వేళ్ళాడేసి కూర్చుని వుంటే మధు నేలమీద మోకాళ్ళమీద కూర్చుని తన తల్లి పాదాన్ని అరచేతుల్లో పట్టుకుని తల్లి పాదాన్ని ముద్దాడుతున్నాడు..

తన తల్లి పాదం మీద తొలిముద్దు పెట్టిన మధు తలెత్తి తన తల్లి కళ్ళల్లోకి చూసేడు.. ఈమారు సుశీల కళ్ళల్లో ఇందాకటి చిలిపితనం స్తానంలో ఒకరకమైన పులకరింతతోకూడిన కోరిక కనపడింది.

తల్లి కళ్ళల్లో ఆ మార్పు చూసేప్పటికి మధులో ఆత్మ విశ్వాసం పెరిగి మధు మళ్ళీ తలవొంచి మరో మారు తన తల్లి పాదాన్ని ముద్దాడేడు.. రెండవ ముద్దు మూడవ ముద్దుకి దారితీసింది.. మూడు నాలుగయ్యి.. నాలుగు ఐదయ్యి.. ఐదు ఆరయ్యింది.. ఇంక ఆ ముద్దులు క్రమంగా లెక్కతప్పిపోవడం మొదలయ్యింది..

మధు అలా తన పాదాన్ని ముద్దాడుతుంటే.. మధు తన పాదం మీద ముద్దుపెట్టిన ప్రతిసారీ.. సుశీల వొళ్ళు ఝల్లు ఝల్లు మనిపోతుండడంతో.. అప్పటివరకూ కాలుమీద కాలేసుకుని కూర్చున్న సుశీల తన కుడికాలుని తన ఎడమకాలుమీదనించీ తీసి తన రెండు పాదాలనీ మధు ముందు పెట్టింది..

అదిచూసిన మధు ఈమారు తన తల్లి రెండుపాదాలకింద తన రెండుచేతులనీ పెట్టి తల్లి పాదాలని తన అరచేతుల్లోపట్టుకుని మార్చి మార్చి తన తల్లి రెండుపాదాలనీ ముద్దాడుతుంటే సుశీల ఇంక తనని తాను సంభాళించుకోలేక.. మధూ.. అంటూ తన రెండుచేతులనీ మధు రెండుభుజాలమీద వేసి పట్టుకుని మధుని పైకి లేపేప్రయతనం చేసేప్పటికి మధు అలా తన అరచేతులతో తన తల్లి పాదాలని పట్టుకుని లేచి నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తుంటే..

సుశీల మంచం అంచుమీద కూర్చుని వుండడంతో.. సుశీల మంచం పైకి వెనక్కి జరగడానికి వూతం దొరకక ఇబ్బంది పడుతుంటే.. మధు తన తల్లి కాళ్ళని తన మోకాలిమీద పెట్టి ఇప్పుడు వెనక్కి జరుగు అన్నట్లుగా తల్లి సుశీల కళ్ళలోకి చూసేప్పటికి సుశీల కొడుకుమీద ప్రేమని వర్షించే చూపులతో చూస్తూ అనురాగపూర్వకమైన చిరునవ్వుతో తన బరువునతా మధు మోకాలిమీద మోపుతూ పీటమీద కాళ్ళని పెట్టుకున్నట్లు మధు మోకాళ్ళనే పీఠంగా చేసుకుని సుశీల మంచం మధ్యకి జరిగింది..

తన తల్లి అలా మంచం మధ్యలో కూర్చోవడం చూసి మధు ఈసారి తన తల్లి పాదాలని పట్టుకుని లేచి మంచం మీద కూర్చుంటూ.. తన తల్లి పాదాలని తన వొళ్ళో పెట్టుకుని తల ముందుకి వాల్చి తల్లి పాదాలని ముద్దులాడుతూ.. చిన్నగా తన తల్లి కాళ్ళని లేపి తన నోటిదగ్గర పెట్టుకుంటూ తన తల్లి కళ్ళలోకి చూస్తూ తన పెదవులని విడదీసి తల్లి కుడికాలి బ్రొటనవేలుని తన నోట్లోపెట్టుకుని చీకేడు..

1 Comment

Add a Comment
  1. Super.send the remaining parts immediately

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *