కామదేవత – Part 39 117

ఇంతలో సుశీల మధ్య గది గడియ తీసిన శబ్దం తో పాటు తాను వంటగదిలోకి వెళ్ళి వంటగది తలుపులు వేసుకున్న శబ్దం వినపడింది. వెనకాలే సుశీల గొంతు.. మధు.. నువ్వు ఒక్కసారి పడగదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ పూజకి కావలసిన పూలు పళ్ళు అన్నీ బుట్టాల్లో వున్నాయి వాటిని తీసి పళ్లెంలో సర్దు .. నేను బట్టలు కట్టుకుని శారద అత్తయ్య ఇంట్లో పూజకోసం సిద్దమౌతున్నాను. నేను వొచ్చేక మనమిద్దరం ఆ పూలు పళ్ళూ అన్నీ తీసుకుని శారద అత్తయ్య ఇంటికి పూజకి కలిసి వెళదాము అని వంటగదిలోనించీ మధుకి వినపడేలా అరిచి చెప్పింది.

స్త్ననం చేసి కడిగిన ముత్యంలా మెరిసిపోతున్న తన తల్లి ఎలాంటి చీర కట్టుకుంటుందో..? ఒకవేళ తాను అనుకున్నట్లే తన తల్లి కానీ పట్టుచీర కట్టుకుంటే గనక ఆ పట్టుచీరలో తన తల్లి అందాలని తనివితీరా చూడాలనీ కుదిరితే తన తల్లి కసి అందాలని మరింత కసిగా తన చేతులతో నలిపేసి తన తల్లి అందాలతో విందులు చేసుకోవాలని తహతహ లాడిపోతున్న మధు ముందుగది సోఫాలోనించీ లేచి వంటగది గుమ్మం దగ్గరకి వొచ్చి..

అమ్మా నాన్న నాచేతికి ఓ బంగారం కాసుని ఇచ్చేడే.. ఆ కాసుని ఏంచెయ్యాలి..? మూసివున్న వంటగది తలుపు బయటనించీ అడిగేడు మధు..

మూసివున్న వంటగదిలోపల కొడుకుతో సోభనంకోసం ఎర్ర అంచు తెల్ల చీరని సింగారించుకుంటున్న సుశీల ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ.. మధు అడిగిన ప్రశ్నకి సుశీల సమాధానంగా.. దాన్ని పూజలో పెట్టాలి.. అది అమ్మ సొంతం అన్నాది

మధుకి తన తల్లి చెప్పిన మాటలో నిగూఢమైన అర్ధం సరిగా అర్ధం కాక బంగారాన్ని అమ్మవారికి ఇచ్చేస్తారా ఐతే అన్నాడు..

దేముడిదగ్గర ఎవరన్న డబ్బుల లెక్కలు చూసుకుంటారురా..? తప్పు కదూ..? ఐనా బంగారం కన్నా అతివిలువైనదీ.. ఎవ్వరికీ దొరకని అతి అపురూపమైనదీ నీకు దొరకబోతుంటే చిన్న బంగారం కాసుకోసం నువ్వు కక్కూర్తిపడతావా..? తప్పు కాదూ..? అన్నాది వంటగదిలోపలనించీ సుశీల..

తన తల్లి మాటల్లో అంతరార్ధం అర్ధం కాని మధు.. అయ్యో.. నేను అలా అనడంలేదమ్మా.. ఐనా నువ్వు ఎలా చెపితే అలాగ.. నీకన్న.. నీ మాటకన్నా.. ఏ బంగారం నాకు ఎక్కువ కాదు.. నువ్వెలా అంటే అలా.. అన్నాడు మధు..

అలా అంటూనే.. ఇంకెంతసేపమ్మా.. ఒక్కసారి నిన్ను చూడాలని వుంది బయటకి రా అమ్మా అన్నాడు మధు..

ఇదిగో ఐపోతున్నాది.. ఐనా అదేంటి ఎప్పుడూలేనిది ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడూ నన్ను చూడని వాడిలా అలా మాట్లాడుతున్నావు..? అన్నాది సుశీల..

అదికాదే.. సుబ్బరంగా స్త్ననం చేసి కడిగిన ముత్యంలా వున్న నిన్ను చూడాలనిపించి అలా అన్నానులే అన్నాడు మధు..

అమ్మో.. అలా ఐతే నేను అస్సలు బయటకి రాను.. నువ్వు మన పడగదిలో పూలు పళ్ళూ పట్టుకుని శారద అత్తయ్య ఇంటికి వెళ్ళిపో.. నువ్వు వెళ్ళేక నేను నీ వెనకాలే వొస్తాను అన్నాది మధుని అల్లరి పట్టిస్తూ.. సుశీల.

అదేంటమ్మా.. ఆ పడగదిలో ఏముందో.. నేను ఆ గదిలోనించీ ఏమేమి శారద అత్తయ్య ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలో నాకేమి తెలుస్తుంది చెప్పు..? నిన్నటినించీ ఆ గదికి తాళం వేసి పెట్టి వుంచేరు మీరు.. నువ్వు రా.. నువ్వు వొచ్చేకే నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళేది.. అన్నాడు పంతంగా మధు..

అమ్మో.. నేను ఈ గదిలోనించి బయటకి రానే రాను బాబూ.. అసలే ఈ మధ్య అబ్బాయిగారికి అల్లరి ఎక్కువయ్యింది. మీ నాన్న ముందుగదిలో వున్నారా..? (సుశీలకి తెలుసు సుందరం ఇంట్లో లేడని కానీ కావాలనే అలా అడిగింది మధుని)

లేరమ్మా.. బయట ఏదో పనివుందని ఇందాకలానే నాన్న బయటకి వెళ్ళేరు చెప్పేడు మధు..

అయ్యబాబోయ్.. ఆయన కూడా లేకుండా.. నువ్వూ నేనూ.. మనమిద్దరమే వొంటరిగా ఇంట్లో వున్నామ్మా..? అలా ఐతే ఇంకా ప్రమాదం.. నేను ఒంటరిగా దొరికితే ఈ మధ్య నిన్ను ఆపడం చాలా కష్టమౌతున్నాది.. అన్నాది సుశీలే కావాలనే కొడుకుమనసులో ఆలోచెనలని రేకెత్తిస్తూ.. రెచ్చగొట్టసాగింది..

అబ్బా.. నేను మరీ అంత రాక్షసుడినేమీకాదులేమ్మా.. నిన్నేమీ కొరుక్కు తినెయ్యనులే.. ఇంక బయటకి రా.. అన్నాడు మధు..

ఏమో.. నిన్నెవరు నమ్మేరు.. ఇలా బయటకి వొస్తే నువ్వు నన్ను కొరుక్కు తినేస్తావేమో.. అంటూ పొయ్యమీద పాల గిన్ని పెట్టి పాలు కాచడానికి పొయ్య వెలిగించింది. పాలు కాగేక గ్లాసులో పాలు పోసుకుని పాల గ్లాసుతో కొడుకు కోసం పడగదిలోకి వెళ్ళడమే ఇంక మిగిలివున్న కార్యక్రమం.

ఐతే సుశీల వంటగదిలోకి వొచ్చేముందే ముఖానికి పౌడర్ రాసుకుని తిలకం దిద్దుకుని సింగారించుకున్నాకనే చీర కట్టుకోవడానికి వంటగదిలోకి దూరింది. ఇప్పుడు చీర కట్టుకోవడం కూడా పూర్తైపోవడంతో.. పాల గ్లాసుతో పాలు పెట్టుకెళ్ళడానికి పాలని కాచడానికని పొయ్యని వెలిగించిది.

ఐతే.. వంటగది బయట ఎప్పుడెప్పుడు తన తల్లిని చూద్దామా అని తహ తహలాడుతున్న మధు.. గదిలో తన తల్లి పొయ్య వెలిగించిన శబ్దం విని.. అసహనపడిపోతూ.. ఇంకా ఏమి చేస్తున్నావమ్మా..? ఇంత అర్ధరాత్రి పొయ్య ఎందుకు వెలిగించేవు..? అడిగేడు అసహనంగా..

అయ్యగారు పిలిచేరని ఇంట్లో పనులన్నీ ఆపేసుకుని కూర్చుంటారా..? ఇంతకీ నువ్వు ముందు పడకగదిలోకి పద.. నేను వొచ్చేస్తున్నాను.. అన్నాది సుశీల లోపలనించీ..

ఐనా కానీ మధు వంటగది ముందునించీ కదలకుండా నువ్వు బయటకి వొచ్చేకనే నేను ఇక్కడనించీ కదిలేది తెగేసి చెప్పేడు..

ఓపక్క ఆనందం, మరోపక్క వుద్వేగం.. ఇంకో పక్క కొడుకు చేస్తున్న మారాము.. కొడుకు ఆ గదిలోకి వెళ్ళకపోవడం వలన తాను ఏది కోరుకుంటున్నాడో అది కొడుకు చేతికి అందేంత దూరంలోవున్నా కానీ తనని చూడాలన్న మూర్ఖపు ఆలోచనవల్ల కొడుకు ఎటువంటి అనుభూతిని కోల్పోతున్నాడో సుశీలకి అర్ధమౌతుండడంతో.. లోపలనించీ తన్నుకొస్తున్న నవ్వుని బలవంతంగా ఆపుకుంటూ.. ఇంక వీడిని లాలించి బుజ్జగించకపోతే తానులేకుండా తన కొడుకు పడకగదిలో అడుగుపెట్టడని అర్ధమైపోవడంతో.. సుశీల లాలనా..

నాన్నా.. మధు.. నా బంగారు కొండవి కదూ.. వొచ్చేస్తున్నానురా.. ఒక్క నిమిషం నువ్వు మన పడకగదిలోకి వెళ్ళి లైటువేసి అక్కడ ఆ గదిలో మన పూజకి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లు సరిగ్గా వున్నాయో లేవో ఒక్కమారు నువ్వు చూసి చెప్పమ్మా.. ఇదిగో పాలు కాస్తున్నాను.. ఒచ్చేస్తున్నాను అన్నాది మృదువుగా కొడుక్కి నచ్చచెపుతూ..

అంత మెత్తగా అంత మృదువుగా తన తల్లి లాలనగా అనేప్పటికి మధు కరిగిపోతూ.. తన పట్టుదలని విడిచిపెట్టి వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళపడకగది తలుపు గడియ తీసేడు..

మధు పడకగది తలుపు గడియ తీసిన శబ్దం వంటగదిలోవున్న సుశీలకి వినిపడేప్పటికి.. అప్పటివరకూ కొడుకు కౌగిలిలో నలిగి కరిగిపోవాలని తహతహలాడిన సుశీలకి ఒక్కసారిగా గుండె లయతప్పి కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది.. అప్పటివరకూ ఒకరకమైన కామభావనలలో తెలియాడింది కానీ.. కొడుకు పడకగదిలో అడుగుపెట్టడంతో అప్పటివరకూ వొంటిని చుట్టుకున్న కామభావనలకి బదులుగా సుశీలలో ఒకరకమైన ఉద్వేగం మొదలయ్యి గుండెకొట్టుకునే వేగంపెరిగిపోతూ.. అరచేతుల్లో చిరుచెమటలు పట్టి.. పొయ్యమీద పాలు పొంగుకొస్తుండడం చూస్తూకూడా వెలుగుతున్న పొయ్యని ఆపడానికి చేతులు సహకరించనంతగా సుశీల చేతులు వొణిపోతుండగా అతి కస్టం మీద పొయ్యని ఆపి పొంగిన ఆ పాలని గ్లాసులో పోసి పంచదార కలపడమే కష్టమైపోయింది..

1 Comment

Add a Comment
  1. Super.send the remaining parts immediately

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *