కామదేవత – Part 38 42

ఇంక చివరగా మాధవి ఇంట్లో పరిస్తితి ఎలా వుందంటే ….

మర్నాడు ప్రొదున తొందరగాలేచి అందరికీ టిఫెనులు అవీ చెయ్యాలంటే కొంచెం తొందరగా లేవాలని మాధవి కూడా తొందర తొందరగా ఇంట్లో భోజనాలు ముగించి రాత్రి సుమారు 9:30 అయ్యేప్పటికల్లా మంచమెక్కేసింది.

ఇంట్లో ముందుగదిలో వొంటపొయ్యలు అవీ సర్దెయ్యడంతో ముందుగదిలో వున్న సరుకులు మాధవి వాళ్ళ పడకగదిలో మంచం కింద, మిగతా సామానంతా పడకగదిలో వున్నా కాస్త జాగాలోనూ నింపెయ్యడంతో మణి ఎక్కడా పడుకోవడానికి జాగా లేకుండా పోయింది.

ఇంకోదారి లేకపోవడంతో మణి, మాధవి, మల్లిక వాళ్ళ పడకగదిలో ఒకే మంచం మీద పడుకోవలసి వొచ్చింది. మొత్తానికి బ్రహ్మం ఇంట్లో పూజపేరున తమ భార్యా భర్తలమధ్య గొడవలు సమసిపోయి మాధవి తనతో మాట్లాడ్డం మణికి గొప్ప ఆనందం కలిగించింది. అంతే కాక తనూ, తన భార్య, తన కూతురూ ముగ్గురూ కలిసి ఒకేమంచం మీద పడుకోవడం అన్న తలపే మణిని కుదురుగా నిలవనివ్వలేదు.. ఎందుకంటే మల్లిక మళ్ళీ మళ్ళీ తనతో దెంగించుకోవడానికి కుదరడంలేదని బాధపడిపోతున్నాదని సాయంకాలం రమణి మానికి చెప్పింది కదా..? అందువల్ల ఇప్పుడు తన కూతురు కూడా తనపక్కనే తనతోపాటు ఒకే మంచం మీద పాడుకుంటుండడం మానికి గొప్ప ఆనందం కలిగించింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Katha eakuva part okesari petande

  2. Continue bro non stop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *