కామదేవత – Part 27 79

అంతకుముందే తాతయ్య ఒకసారి కార్చేసుకుని వుండడంతో.. తాతయ్య ఇంకా చెరమదశకి చేరుకోకపోవడంతో.. తాతయ్యా వొదలకుండా తనమగతనంతో.. నాపూకులో బలంగా పొడుస్తూ.. నన్ను కసిగా దెంగుతూనేవున్నాడు..

నాపూకులో లోతుగా తాతయ్య మగతనం దిగబడినప్పుడల్లా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. అని గుణుస్తూ.. తాతయ్య మగతనాన్ని నాపూకురసాలతో అభిషేకిస్తూనేవున్నాను.. నాపూకులోనించీ కామరసాలు తాతయ్య మగతనం మీదనించీ తాతయ్య వట్టలుమీదుగా బొట్లుబొట్లుగా కారుతూ నేలంతా తడిసిపోయింది.. అలాగే నాలోని కామరసాలు తాతయ్యతొడలమీదకూడా ధారలు కట్టెయ్యడంతో.. ఆహ్.. ఏంతడిసిపోతున్నావే మనవరాలా.. ఇన్నాళ్ళుగా ఇంతమంది ఆడవాళ్లని దెంగేను కానీ.. నీలా ఇంతగా తడిసిపోయే ఆడదాన్ని చూసిందే లేదే.. నా ముద్దుల లంజా.. అంటూ మా తాతయ్య నాపెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి సుర్రు..సుర్రు.. సుర్రునా. నాలోకి వెచ్చగా అతని రసాలని చిమ్మేస్తూ.. నన్ను మంచం మీదవాల్చేసి.. తన మగతనాన్ని నాపూదిమ్మకి అదిమిపెట్టి.. మరోతడవ.. సుర్రు.. సుర్రు..సుర్రుమని తనరసాలని నాలో నింపేస్తూ.. జొరుజోరుగా నాపూకులో బలంగా మరో డజను పోట్లుపొడిచి.. చివరిసారిగా.. సుర్రు.. సుర్రు.. సుర్రు.. మని.. మరోవిడత తనరసాలని నా పొత్తికడుపునిండుగా నింపేసి.. అలసటగా నామీద వాలిపోతూ..

నువ్వు పెద్ద లంజవౌతావే సుబద్ర .. నీలో గొప్పకసివుంది.. నువ్వెంత దూలంలాంజవౌతావో అలాగే మగాడికి నీదెంగుడులో అంతసుఖాన్ని ఇస్తావే.. దొమ్మరిలంజా. ఏందెంగించుకున్నావే.. గుడిసేటిలంజ.. అంటూ తాతయ్య నామీద వాలిపోయేడు ..

తాతయ్య అలా లంజా.. లంజా.. అంటూ నేనెప్పుడూ వినని తిట్లుతిడుతుంటే అవేవో పొగడ్తలలా నాకు అనిపించసాగింది.. తాతయ్య అలా బూతులుతిడుతుంటే మంచి సంగీతం విన్నంత మధురంగా అనిపిస్తూవుండగా.. అలాగే వొంటిమీద బట్టలులేకుండానే నేను నిద్రలోకి జారిపోయేను.. తరువాత ఎప్పుడో దబదబా వీధితలుపు కొడుతున్న శబ్దానికి నిద్రలేచిన తాతయ్య నగ్నంగా పడుకున్న నన్ను బలవంతంగా లేపి బట్టలుకట్టించి తన పందిరిమంచం పక్కనున్న చిన్నమంచం మీద నన్ను పడుకోబెట్టి.. దుప్పటీ కప్పేసి.. తానువెళ్ళి వీధితలుపులు తీసేడు..

అమ్మా.. అమ్మమ్మా.. ఇంట్లోకి వొస్తూ.. ఏంటి అంతలా నిద్దరపోయేరు..? అని అడిగేప్పటికి.. మీరు ఇద్దరూ ఇంట్లోలేరని.. ఒక పెగ్గు తాగి పడుకున్నాను.. అందుకే అంతలా మొద్దునిద్దరపట్టేసింది.. అన్నాడు తాతయ్య..

చిన్నపిల్ల ఇంట్లో వుండగా తాగవొద్దని మీకెన్నిసార్లు చెప్పేను అని అమ్మమ్మా తాతయ్యమీద అరుస్తుంటే.. తాతయ్యా.. నేను పడుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పటికే అది మంచి నిద్రలో వున్నాదే.. ఈరోజు పొలంపనులతో వొళ్ళు చితకొట్టినటు వుంటే నిద్రలేక ఇబ్బంది పడతానని ఒక్కపెగ్గంటే.. ఒక్కపెగ్గే.. తాగేనే అని తాతయ్య అమ్మమ్మని సముదాయిస్తుంటే.. అమ్మ కల్పించుకుంటూ..

వూరుకోవె అమ్మా.. నువ్వుకూడా మరీ ఎక్కువచేస్తున్నావు.. ఈవయసులో ఆయన పొలంపనులు చెయ్యడమె ఎక్కువ.. ఐనా ఒక్కపెగ్గు..మితంగా తాగమనే డాక్టర్లు కూడా చెపుతున్నారు.. ఆయన అసలుతాగింట్లు వాసనైనా వొస్తున్నాదా చూడు అంటున్నాది అమ్మ.. తాతయ్యకి వత్తసుపలుకుతూ..

ఛీ.. సారా ఖంపు.. నేను ఈరోజు ఆగదిలోపడుకోలేను.. దానిగదిలో దానితో పాటుపడుకుంటాను అంటూ.. చిన్నదాన్ని తెచ్చి పిల్లదానిగదిలో పడుకోపెట్టెయ్యండి అన్నాది అమ్మమ్మ…

నువ్వూనేను ఆగదిలో ఒకే మంచం మీదపడుకుంటే.. ఇంక సుబద్ర పడుకోవడానికి జాగా ఎక్కడుంటుంది.. ఇప్పుడు దాన్నేమీ కదిలించనక్కరలేదు.. అక్కడే నాన్న గదిలో పడుకోనీ.. చెప్పుతున్నాది అమ్మ..

వాళ్ళమాటలు వింటూ.. నావొంటిలోనించీ వొస్తున్న మదపువాసనని మత్తుగా గుండెలనిండా పీల్చుకుంటూ మళ్ళీ నేను నిద్రలోకి జారిపోయేను..

తాతయ్య తెల్లవారుఝామునే నిద్రలేస్తారు.. అందువల్ల మర్నాడు తాతయ్య నిద్రలేస్తూనే నన్ను నిద్రలేపి స్త్ననం చేయించి సుబ్రమైన బట్టలు తొడిగించి రాత్రి నేవేసుకున్న బట్టలని మాసినబట్టల బుట్టలో పడేయించేడు..

రాత్రి పెళ్ళిపనులకి వెళ్ళిన అమ్మమ్మ.. అమ్మా.. ఆలస్యంగా నిద్రలేచేరు.. వాళ్ళు నిద్రలేచేప్పటికి కడిగిన ముత్యంలా తయారైన నన్ను చూసి మెచ్చుకుంటూ నేనంత బుద్దిమంతురాలినో అంటూ పొగిడేరు..

అప్పుడు అమ్మా.. నేనూ.. తాతయ్యగారి ఇంట్లో మరో 15 రోజులపాటు వున్నాము.. ఆ 15 రోజుల్లో.. తాతయ్యకీ.. నాకూ మరో 2, 3 సార్లు మాత్రమే ఏకాంతం దొరికింది.. వూరెళ్ళేముందు రోజు నేను తాతయ్యని పట్టుకుని నువ్వు లేకుండా నేనుండలేను తాతయ్యా అని ఏడిచేసేను.. (అంటే.. నీదెంగుడులేకుండా నేనేలావుండేది అని నా అసలు భావం). నా మనసులో భావాన్ని అర్ధం చేసుకున్న తాతయ్య నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని నెలకి ఒక్కసారన్నా మీవూరొచ్చి నిన్ను చూసిపోతానులేవే సుబద్రా.. అలా నాకోసం బెంగపెట్టుకోకు అని తాతయ్య నన్ను ఓదార్చేడు..

అదిచూసి అమ్మా.. అమ్మమ్మా.. ఈ తాతా మనవరాళ్ళకి.. ఒకళ్ళంటే.. ఒకళ్ళకి ఎంత ప్రేమో.. అనుకున్నారు.. (నాకూ తాతయ్యకీ మధ్య ప్రేమకి గల కారణం వాళ్ళకెప్పుడు తెలియాలి అని నేను తాతయ్యా మనసులో నవ్వుకున్నాం)

15 రోజుల తరువాత నేనూ అమ్మా ఇంటికి తిరిగివొచ్చేసేము.. అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను.. ఎప్పుడైతే తాతయ్య మొడ్డపాలు నాపూకులో కార్చేసేడో.. అక్కడున్న 15 రోజుల్లోనే నావోళ్ళు నీరుపట్టి నావొళ్ళంతా గుండ్రంగా తెయారయ్యి.. నా నడకలో కులుకు.. హొయలు.. వొచ్చేసేయి..

అమ్మా.. అమ్మమ్మా.. నన్ను అనుమానంగా చూస్తూ.. వాళ్ళల్లో వాళ్ళే చెవులు కొరుక్కున్నారు.. మగవాడి మొడ్డపోటు పడ్డ ఆడదాని వొంట్లో మార్పులు ఆడవాళ్ళకి తొందరగానే అవగతమౌతాయికదా..? అదృష్టవశాత్తూ.. అక్కడే వున్న మా అమ్మ బంధువులావిడ వీళ్ల మాటలు విని ఏమిటే ఆ పిచ్చిపిచ్చి మాటలు.. పట్నంలో సరైన తిండీ తిప్పలు లేక.. చదువులూ.. ట్యుషన్లనీ తిరిగే పిల్ల ఓ నెళ్ళాళ్ళపాటు ఇంటిపట్టున వుంటే వొళ్ళుచెయ్యరా..? ఇదేమి చోద్యం.. అవ్వా.. కన్నతల్లే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా అనేప్పటికి.. అమ్మదీ… అమ్మమ్మదీ.. నోళ్ళు మూతలుపడిపోయేయి.

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting

  2. Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *