కామదేవత – Part 26 50

కన్నకొడుకు తనని అరేబియా గుర్రం అనడం.. రంబా.. వూర్వసీ.. మేనక.. తిలోత్తమల అందం తో తన అందాన్ని పోల్చడం సుశీలలో ఆడది తుళ్ళితుళ్ళి పడుతూ.. కొడుకుమీద మోహంతో వూగిపోతున్నాది.. ఐనా కానీ తనలోని భావాలని బయటకి కనపడనివ్వకుండా నిగ్రహించుకుంటూ.. ఇంకా.. ?? రెట్టించింది సుశీల…

ఆరోజు నేను సోఫాలో నీ వొళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్నరోజు తమ్ముడు నీమీద పడినప్పుడు నా ముఖం నీతొడలమధ్య నీపూదిమ్మకి ఒత్తుకున్నసమయంలో నువ్వు కరిగినీరిపోయి నానోటిని నీకామరసాలతో నింపిన క్షణంలోనే అనుకున్నాను ఎలా ఐనా గాని నీపొందులో సుఖపడాలని.. అన్నాడు మధు.. మొట్టమొదటిసారిగా తన తల్లిని అనుభవించాలన్నకోరికని బయటపెడుతూ..

హమ్మనీ.. ఆరోజే నువ్వు గ్రహించేసేవా.. అని సుశీల మనసులో అనుకుంటూ.. ఐనా కానీ తన మనసులో భావాలని బయటపడనివ్వకుండా.. ఇంకా.. ?? అన్నది పొడి పొడిగా ..

ఆ మధ్యహ్నం నిగిడిన నా.. **** సుగ్గుపడుతూ మాటలు మింగేసేడు మధు….

పరవాలేదు చెప్పు.. ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇంకా సిగ్గెందుకు రెట్టించింది సుశీల..

ఆరోజు మధ్యనం నీపక్కలో పడుకున్నాప్పుడు నిగిడిన నా మొడ్డని నీగుద్దరెమ్మల్లోపెట్టి కార్చుకున్నాప్పుడు నువ్వేమీ అనకపోవడంతో అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను.. ఎట్టిపరిస్తిల్లోనూ ఇంత అందమైన అమ్మ పొందుని అనుభవించకపోతె ఈ జన్మకి అర్ధం లేదనిపించిందమ్మా.. అన్నడు మధు.. అంటూ మళ్ళీ తన తల్లి ముఖంలోకి చూసేడు..

ఓహో.. ఐతే అప్పటినించీ నామీద నీకు మనసున్నాదా.. అందుకేనా ప్రొదున్నే వంటగదిలో నామీద పడింది..? అడిగింది సుశీల..

అఔనన్నట్లు మధు తలూపుతూ.. ఎదో నిన్ను కౌగలించుకుని తృప్తి పడదామని వంటగదిలోకొచ్చి నిన్ను కౌగలించుకుంటే.. నువ్వేమో ఏకంగా నీ జాకెట్ హుక్కులువిప్పి నీ జాకెట్‌ని పైకి లేపేసి నగ్నంగా బయటకురికిన పూర్ణకుంభాల్లంటి నీ సళ్ళని తెచ్చి నాచేతుల్లోపెట్టేప్పటికి నన్ను నేను మర్చిపోయేఅంటే నమ్మమ్మా.. ఆక్షణంలో ఏమైంపించిందో తెలుసా..? ఆహా. నాదేవత అడక్కుండానే నన్ను అనుగ్రహించి నాకు ఎంతటి వరన్ని ఇచ్చింది అనిపించిందనుకో.. అంటూ..

అప్పటివరకూ తన తల్లి తననేమంటుందో అని మాటిమాటికీ మాటలూఅపి అమ్మ ముఖంలోకి చూసిన మధు.. తనతల్లి దగ్గరనించీ ఎటువంటి ప్రతిఘటనాలేకుండా అలా ప్రశాంతంగా తన మనసులోమాటలని చెపుతుంటే ఎటువంటి ప్రతికూలతా చూపించకుండా అలా మౌనంగా తనమాటలు వింటుండడంతో.. ఇంక కట్టలుతెంచుకున్న నదీ ప్రవాహంలా మధు తన తల్లిమీద తనకున్న కోరికలని ఎదో మత్తులోవున్నవాడిలా అనర్గళంగా చెప్పుకుంటూవెళ్ళిపోవడం మొదలెట్టేడు..

ఎప్పుడైతే నువ్వు నాన్ననుకుని నీవొళ్ళు నాకప్పగించేసేవో.. ఆక్షణంలో నేను స్వర్గాన్ని చూసేను.. మెత్తని నీపొట్ట తడుముతుంటే.. ఊహ్.. నన్ను నేను మైమరచిపోయేననుకో అమ్మా.. అసలే వనకనించీ నిన్ను కౌగలించుకున్నానేమో.. ఎత్తైన నీపిర్రలు నావొంటికి ఒత్తుకుంటుంటే.. ఊహ్.. నా మగతనం నిక్కినిగిడిపోయి నీగుద్దపాయల్లో వొత్తుకుంటుంటే…ఆహ్.. అమ్మా.. నీ గుద్ద అందాలని ఏమని వర్నించను..? హబ్బా.. వాటిని పిసుకుతూ వాటిమీద తలపెట్టుక్ని వాటిని ముద్దాడుతూ ఎన్నిజన్మలైనా అక్క్డే వుండిపోవొచ్చు.. ఎమని చెప్పమంటావమ్మా నీ అందాన్నివర్ణించడానికి నా వయసు నా అనుభవం సరిపోవమ్మా.. అంటూ.. ఎదో మైకంలో వున్నవాడిలా.. ఎదో మత్తులా వున్నవాడిలా మధు పరవశంగా తనతల్లి సుశీల అందాలని వర్ణిస్తుంటే..

కొడుకు అలా హద్దులుదాటిపోయి పరవశించిపోతూ తన అందాలని తనకే వర్ణించి చెపుతూ వుంటే.. సుశీల లోని ఆడది రెక్కలువిప్పుకుని నన్ను నా అందాన్నీ ఆరాధించే ఓ భక్తుడా నేను నీకోసమే వొచ్చేను.. దా.. వొచ్చి ఈదేవత అందాలని నీలోని మోహాలుతీరేలా అనుభవించి ఆస్వాదించుకో అని తన ఆడతనాన్ని అప్పుడే అక్కడే పరిచి కొడుకుకి అందించాలన్న కోరికని అతికష్టం మీద అణుచుకుంటూ కొడుకు వర్ణనతో పూటెక్కిపోయి తడిసిపోతున్న పూకుని చీరకుచ్చిళ్ళతో వొత్తుకుంటూ కొడుకు ఇంకేమిచెప్పబోతున్నాడో అని చెవులు రిక్కించి వినసాగింది సుశీల..

ఐతె మోహాల మత్తులోపడి మధు.. హద్దులు మర్చిపోయి.. మధు తమకంగా తన తల్లి అందాలని కసిగా.. పచ్చిగా తన తల్లికె వర్ణించి చెపుతూ.. హబ్బా.. అమ్మా.. ఆ పిర్రలు విడదీసి నా మొడ్డని అందులో దోపి మనసుతీరా నీ గుద్ద దెంగితే వొచ్చేసుఖం.. ఆహ్.. ఇంక నీ తొడల అందాలు.. ఏమని చెప్పమంటావమ్మా.. హబ్బా.. అరేబియా గుర్రం అంటే.. అరేభియా గుర్రమే నువ్వు.. ఆహ్.. ఆ తొడలని వొడదీసి వాటిమధ్య దాకున్న నీ ఆడతనాని ముద్దాడుతూ.. నీతొడల మధ్య ముఖం పెట్టుకుని చచ్చిపోయినా పరవాలేదే.. ఎమందమే అమ్మా.. ఎంతటి పుణ్యం చేసుకుంటే నీలాంటి అమ్మ దొరకాలి.. ఎంతటి పుణ్యం చేసుకుంటె నీలాంటి ఆడది భార్యగాదొరకాలి చెప్పు..?

మేము వూరెళ్ళిన తరువతా ఈ 3/4 వారాలో ఎంజరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ.. ఈ 3/4 వారాల్లో నీలో వొచ్చిన మార్పు చూస్తే మతిపోయిందనుకో.. ఆ సళ్ళు మరింత అందంగా మరింత ఆరోగ్యంగా మరింత గుండ్రంగా.. ఓహ్.. ఎమని వర్ణించనమ్మా.. ఇంక ఆ పిర్రలు.. వాటి అందం వర్ణించడానికి నాకు మాటలు సరిపోవడంలేదు.. ఇంక ఆ నడుమొంపు.. ఆతొడలు.. అమ్మా.. ప్లీజ్ అమ్మా.. ఒక్కసారి .. ఒక్కసారంటే.. ఒక్కసారి .. అనుగ్రహించమ్మా…

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *