కామదేవత – Part 26 53

నోటమాటరానట్లుగా మౌనంగా వుండిపోయేడు.. మధు..

మౌనం సమాధానం కాదు మధు.. నాకు మాటిచ్చేవు.. నా చేతిలో చెయ్యవేసి ఒట్టుపెట్టి మరీ చెప్పేవు నిజమే చెపుతానని అంటూ రెట్టించింది సుశీల..

కొద్దిసేపు మౌనంగా వుండి అటూ ఇటూ దిక్కులుచూసిన మధు.. ఇంక తప్పదన్నట్లు నోరు తెరిచేడు..

సుశీలకి తెలుసు మనసులో మెదిలే మాటని నిజాయితీగా బయటపెట్టడం ఎంతకష్టమో.. అందుకె కొడుకు నోరుతెరిచి మాట్లాడేవరకూ తను మాట్లాడకుండా మౌనంగా సహనంగా వేచివున్నాది..

మధు మాటలుకూడదీసుకుంటూ.. నాకు నువ్వు కావాలమ్మా.. అన్నాడు చిన్నగా గొణిగినట్లు..

కొడుకుచెప్పినదేదో వినిపించినాకానీ వినిపించనట్లు నటిస్తూ.. ఆ..?? ఏమంటున్నావు..?? మళ్ళీ రెట్టించింది సుశీల..

నాకు నువ్వు కావాలనిపించిందమ్మా.. అన్నాడు మధు ఈమారు మరికొంచెం గట్టిగా..

అదికాదు.. అలాకూడా కాదు.. నీమనసులో ఏమనిపించిందో.. నీమనసులో భావాలు.. నీమనసులో కోరికలనీ.. నిజాయితీగా.. మొత్తంగా చెప్పాలి.. ఒట్టుకూడావేసేవు.. మళ్ళీ రెట్టిస్తూ అడిగింది సుశీల..

ఇంక చెప్పక తప్పదన్నట్లు మధు నోరుతెరిచి తనతల్లిమీద తనమనసులోవున్న భావాలని పచ్చిగా సిగ్గొదిలేసి చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు..

నిన్ను కౌగలించుకున్నాప్పుడు మెత్తని నీవొళ్ళు నావొంటికి తగులుతుంటే నావొంట్లో తెలియని అదోరకమైన సుఖం.. ఎల్లకాలమూ అలా మెత్తనినీకౌగిలిలోనే వుండిపోవాలనిపించింది.. చెప్పడం ఆపి ఎక్కడ తనతల్లి తనని తిట్టేస్తుందో అన్న భయంతో వాళ్ళమ్మ కళ్ళలోకి చూసేడు.. సుశీల కళ్ళలో కోపంకనపడలేదు.. అలా అని మరోరకమైన భావనా కనపడలేదు.. తనతల్లి మనసులో ఏముందో మధుకి తెలుసుకునే ఆస్కారం ఇవ్వలేదు సుశీల..

మధు అలా మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టి తన మనసులో భావాలని చదవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ తన కళ్ళలోకి చూస్తూ తన మనసులో భావాలని చదివే ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. మధుని పొడుస్తూ.. ఊ.. చెప్పు.. అన్నాది సుశీల..

నువ్వు జాకెట్ హుక్కులు తప్పించి నీ సళ్ళని నాచేతుల్లో పెట్టినక్షణంలో.. నీసళ్ళ మధ్య ముఖం పెట్టుకుని అక్కడే నాప్రాణాలు ఒదిలెయ్యాలనిపించింది.. ఇంక నీసళ్ళని నలపడం మొదలుపెట్టేక.. జీవితంతం నీ సళ్ళని అలా నలుపుతూ.. చిన్నపిలాడినైపోయి నీచనుపాలు తాగుతూ మళ్ళీ నీవొళ్ళో ఆడుకుంటూ.. మెత్తని నీవొళ్ళోపడుకుని నిన్ను కౌగలించుకుని వెచ్చని నీకౌగిలిలో అలగే వుండిపోవాలనిపించింది.. అంటూ ఆగేడు మధు..

తరువాత.. రెట్టించింది సుశీల..

నేను చిన్నపిల్లాడినై నీవొళ్ళో వుంటే.. నువ్వు ప్రేమతో నన్ను కౌగలించుకుని నన్ను ముద్దుల్లో ముంచెత్తితే ఆరోజ్ల్లో నేనుపొందిన ఆనందాన్నీ.. సుఖాన్నీ.. ఇప్పుడు మళ్ళీ పూర్తిగా వూహవొచ్చిన ఈసమయంలో ఆస్వాదించాలనిపించింది.. ఆగేడు.. మధు..

బహుశా.. ఇది ప్రొదున్న నన్ను కౌగలించుకున్నాపుడు నీమనసులో కలిగిన కోరికలైవుండివుంటాయి.. అదికాదు నేను అడుగుతున్నది.. నీకు టిఫెను పెడుతూ నేను వంటగదిలోకి వొచ్చేసినప్పుడు నీమనసులో వున్న కోరికలసంగతి అడుగుతున్నాను .. అన్నాది సుశీల

ఈసారి మధు చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతుంటే.. సుశీల మధుకి ధైర్యం చెపుతూ.. మరేమీపరవాలేదు.. నేనేమీ అనుకోను.. నిజం చెప్పు అన్నాది..

అప్పటివరకూ వాళ్ళమ్మని కౌగలించుకోవడం.. వాళ్ళమ్మ సళ్ళని పిసకడం లాంటి మాటలు చెపుతున్న తనతల్లి ఆగ్రహించకుండా నిదానంగా తను చెపుతున్న మాటలు వింటుండడంతో ధైర్యం పుంజుకున్న మధు.. అసలు మొత్తంగా నిజం చెప్పెయ్యాలని నిర్ణయించుకుంటూ..

అసలు నీమీద కోరిక ఈరోజు జరిగినదానివల్ల వొచ్చింది కాదమ్మా.. అన్నాడు కొద్దిగా ఆగుతూ..

మరి..? అడిగింది సుశీల..

మేము వూరినించీ వొచ్చినరోజున నువ్వు మంచం మీద పడుకుని వున్నావు.. ఆరోజు నీచీర నీ నడుంవరకూ పైకిలేచిపోయి అరటిబోదెల్లంటి నీతొడలు కనపడినరోజున నా మనసు నా వశం తప్పిపోయింది.. నున్నటి ఆ తొడలని కౌగలించుకుని ముద్దులుపెట్టాలన్న కోరికని నిగ్రహించుకోవడం ఆరోజే నాతరం కాలేదు.. అది మొదలు నేను నీలో నా అమ్మని కాకుండా ఓ ఆడదాన్ని చూసేను.. నిజం చెప్పేసేడు మధు..

సుశీల నోట మాటలు రానట్లుగా కొద్దిసేపు మౌనం నటించి.. ఆడదాన్ని చూడ్డమంటే.. రెత్తించి అడిగింది..

అరేబియా గుర్రంలాంటి అందమమ్మా నీది.. మూతిమీద మీసం మొలిచిన ప్రతీమగాడు వూహించుకునే అప్సరసల అందం నీది. స్వర్గంలో రంభా.. వూర్వసీ.. మేనక.. తిలోత్తమలు కూడా నీ అందం ముందు దిగదుడుపే అన్న సంగతి నీకు తెలుసా అమ్మా..? అడిగేడు మధు..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *