కామదేవత – Part 26 53

ఆసంగతి మీకెలా తెలిసింది అనేప్పటికీ సుందరానికి తాను చేసిన తప్పేమిటో తెలిసొచ్చింది.. ఇంక తప్పదని ఇప్పుడే నేను ఇంట్లోకి వొచ్చినప్పుడు.. నువ్వు వొదులు వొదలంటుంటే వినిపించుకోకుండా మనబ్బాయి మధు నీచీరలో చెయ్యపెట్టి నీపూకుని నలుపుతుంటే చూసేనని నిజం చెప్పేసేడు సుందరం.

ఆహా అందుకా మీరలా అడిగింది.. ఈ కాలం కుర్రాళ్లతో చూస్తే నాకొడుకు చాలా మంచివాడని చెప్పాలి అన్నది సుశీల కొడుక్కి వత్తాసు పలుకుతూ..

ఈకాలం కుర్రళ్ళు.. అలుసిస్తే రెండు గంటల్లోనే మీదెక్కెయ్యడానికి సిద్దపడిపోతున్నారు.. మరి మనవాడిని మరో 3 రోజుల పాటు ఆపగలవా? అడిగేడు సుందరం.

సుందరం అన్న మాటలకి సుశీల సుందరం కళ్ళలోకి చూస్తూ .. నా కొడుకు కాబట్టి ఇప్పటివరకూ ఒక్క చెయ్యే పెట్టేడు.. ఇంకెవరన్న ఐవుంటే.. ఈపాటికే నన్ను రేప్ చేసి నా మానాన్ని దోచుకుని వుండేవాళ్ళు అన్నాది గర్వంగా సుశీల.. అలా అంటూ.. మరేమీ పరవాలేదు శుక్రవారం రాత్రికి ముహూర్తం.. మీరు ఆ ఏర్పాట్లలో వుండండి.. ఈలోపులో నేను నా కొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతూ.. ఇలా తడిసిపోతూ.. కోరికలతో వెర్రెక్కిపోతూ వేడెక్కిపోతూ.. శోభనం రాత్రికోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తాను.. అన్నది సుశీల.

అదంతా నిజమే.. నువ్వు ఎదురుచూస్తావు.. కానీ వాడు చూస్తే ఆగేట్లుగా లేడే అన్నాడు సుందరం..

వాడి గొడవ మీకెందుకు..? ఈమూడురోజులూ వాడితో నేను ఎలా ఆడుకుంటానో మీరేచూద్దురుగాని.. అన్నది సుశీల అదోలాంటి చురునవ్వు పెదవులమీద నాట్యమాడుతుండగా..

ఇంతలో రామారావు మళ్ళీ జీపు హారన్ కొట్టడంతో.. నీ పెద్దకొడుకుతో గ్రంధం ఎలా మొదలయ్యింది ఎలా నడిచిందో సాయంకాలం తీరుబాటుగా చెపుదువుగాని.. ఆ రామారావు గాడు ఒకటే గోల చేస్తున్నాడు అంటూ సుందరం హడావిడిగా చెప్పులేసుకుని వెళ్ళి జీపెక్కేసేడు..

అమ్మమీద అలిగి బయటకి వెళ్ళిపోయిన మధు ఓ 30/40 నిమిషాలు తనలోని కోపం అంతా పోయేలా బయటంతా తిరిగి సుమారు మధ్యాన్నం భోజనం సమయానికి ఇంటికి చేరేడు..

ముఖం ముడుచుకుని మొటమొటలాడించుకుంటూ ఇంటికి తిరివొచ్చిన మధుని చూస్న సుశీల.. కొడుకు అలా ముఖాన్ని మొటమొటలాడించుకుంటూ వుండినకారణం ఏమిటో కూడా బాగాతెలిసిన సుశీల మనసులో నవ్వుకుంటూ.. ఈక్షణంలో కొడుకు మనసులో కదలాడుతున్న ఆలోచనలనీ.. అదేవిధంగా కొడుకు మానసిక పరిస్తితి ఏమిటో బాగా తెలిసిన సుశీల ఇంటికి తిరిగివొచ్చిన మధుకి ఎదురువెళుతూ.. అసలుప్రొదున్నా నించీ ఏమీ జరగనట్లే మామూలుగా వుంటూ.. రారా.. మధు.. నీకోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను..

ప్రొదున్న నించీ నేనుకూడా ఏమీ తినలేదు.. దా.. భోజనం చేద్దాము అని కొడుకు మధుని భోజనానికి పిలుస్తూ.. వీధి గుమ్మం తలుపుమూసి.. ముందుగదిలో కంచాలు పెట్టి అన్నం కూరలూ అన్నీ తెచ్చి పెట్టి వాళ్ళిద్దరికీ భోజనాలకి ఏర్పాట్లుచేసింది..

భోజనానికి కూర్చున్న కానీ మధు అలా ముఖం ముడుచుకుని కూర్చోవడంతో.. సుశీల మనసు చివుక్కుమన్నాది.. తనూ.. తన భర్త పందెం కాసుకోవడమేమిటి? నా ఆనందం కోసం వీడితో నేను ఆడుకుంటూ వీడిని ఏడిపించడమేమిటి? ఇంక వీడిని ఏడిపించింది.. వీడితో ఆడుకున్నదీ చాలు..

ముందుగా వీడిలో మునుపటి హుషారు తెప్పించి.. ఎప్పుడు నాపూకుని వీడికి ఇస్తానో చెప్పకుండా వీడిని సంతోషపెట్టి నేను కూడా ఆనందిస్తాను.. అనుకుంటూ.. విషయాన్ని కదిలించాలని నిర్ణయించుకుంటూ..

ఏంటిరా మధు అలా వున్నావు అడిగింది సుశీల..

మధు: ఎలా వున్నాను.. ముభావంగా అడిగేడు..

సుశీల: నువ్వెలావున్నవో నీకేతెలుసు.. నేనేమీ వేరే చెప్పనక్కరలేదనుకుంటాను..

మధు: నేనెలా వుంటే నీకెందుకు.. మనసులో వుకృషం పొంగుకొస్తుండగా..

సుశీల: నేను నీ అమ్మనిరా.. నీమీద ప్రేమ నాకు కాక ఇంకెవ్వరికి వుంటుందిరా..? అన్నాది లాలనగా

ఆపాటి ప్రేమకే కరిగిపోతూ.. మధు మెత్తపడుతూ..

మధు: నేనెందుకు ఇలావున్ననో నీకుతెలియదా? ఎదురుప్రశ్నించేడు ..

సుశీల: నీమనసులో ఏమున్నాదో నువ్వుచెప్పకుండా నాకేలా తెలుస్తుంది..? అడిగింది

మధు: నీకు తెలుసు.. ముక్తసరిగా అన్నాడు..

సుశీల: కొంతవరకూ నేను వూహించగలను.. కానీ నీమనసులో ఏముందో నువ్వు చెపితేనే గదా నేను పూర్తిగా నిన్ను అర్ధం చేసుకుని నాకు తోచిన సాయం చెయ్యగలిగేది.. మధుని ముగ్గులోకి లాగుతూ..

సుశీల అన్నమాటతో పూర్తిగా మెత్తబడుతూ.. మధు మనసులో బాధని వెళ్ళగక్కేసేడు..

మధు: ప్రొదున్ననించీ నేను కాళ్ళావేళ్ళా పడి బ్రతిమాలుతుంటే నాకు ఏవిధంగానూ సాయం చెయ్యకపోగా.. మధ్యాహ్నం నాన్న వొచ్చేప్పటికి మాత్రం నా ఎదురుగానే అన్నీ విప్పి ఆయన చేతుల్లో పెట్టేసేవు.. నువ్వు ఆయన్నే ప్రేమిస్తున్నావు.. నన్ను ప్రేమించడంలేదు.. మనసులో బాధ వెళ్ళగక్కేసేడు..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *