కామదేవత – Part 26 53

ఒక్కసారి నన్ను నీలో కలిపేసుకో అమ్మా.. ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చేవంటే.. జీవితాంతం నీకు దాసుడనై నీసేవ చేసుకుంటానమ్మా అన్నటూ.. మాటల ప్రవాహానికి అడ్డం పడినట్లు ఒక్కసారిగా తన తల్లి సుశీలని వాటేసుకుని వెక్కిళ్ళుపెడుతూ.. ఆర్తిగా తన తల్లిని కౌగలించుకుని వుండిపోయేడు మధు..

కొడుకు మనసులో తనమీద ఎంతకోరికున్నదో తెలుసుకున్న సుశీల కొడుకుమీద తనమనసులో పొంగుతున్న ప్రేమావేశాన్ని అతికస్టం మీద నిగ్రహించుకుంటూ.. ఐపోయిందా..? అడిగింది కొడుకుని..

తల్లిమీద తనమనసులో వున్న మోహాన్ని మొత్తంగా చెప్పెయ్యడంతో మధు మనసు తేలికపడడంతో.. నిమ్మదిగా ఆ మత్తులోనించీ బయటపడుతూ.. సిగ్గుతో తప్పుచేసిన వాడిలా తలవొంచుకుని కూర్చుండిపోయేడు.. మధు..

అప్పుడు సుశీల మాట్లాడుతూ.. నువ్వు ఇంత నిజాయితీగా నీ మనసులో నామీదున్న కోరికని చెప్పేవుగనక ఇప్పుడు నేనుకూడా అంతే నిజాయితీగా నువ్వు వంటగది గుమ్మంలో నిలబడి నన్నూ మీనాన్ననీ చూసినప్పుడు నీకళ్ళల్లో నేనేమి చూసేనో చెప్పేదా..? అన్నాది సుశీల..

ఆ.. ఆ.. చెప్పమ్మా అన్నడు మధు ఆశతో కళ్ళు మెరుస్తుండగా..

ఇదే.. నామీద నీకున్న కోరికనే ఆ కషణంలో నీ కళ్లలో నేను చూసింది.. అంతేకాదు.. నన్ను అనుభవించడానికి నువ్వు ఏదైఅనా చెయ్యడానికి సిద్దపడిన ఒకరకమైన తెగువా.. తెగింపుని నీలో చూసెను.. చివరగా.. నీ కళ్లలో.. నాన్న మీద ఈర్ష.. విపరీతమైన అసూయనీ చూసేను..

నీ కళ్లలో కోరిక నన్ను ఇబ్బందిపెట్టలేదు కానీ.. సొంత తండ్రిమీద నీలో రేగిన ఈర్ష.. అసూయలు.. అది నన్ను భయపెట్టింది.. అందుకె కావాలనే నువ్వు చూస్తుండగా జాకెట్ విప్పి నా సళ్ళని మీ నాన్న చేతుల్లోనూ నోటికీ అందించి.. కావాలనే నా చీరని పైకిలేపి.. మీ నాన్న చేతిని నా.. నా.. నా.. పూకుమీదకి జరుపుకున్నది కూడా.. అంటూ ఒక్కక్షణం ఆగి..

ఎందుకు అలా చేసేనో చెప్పాలా..?? అడిగింది సుశీల..

చెప్పమన్నట్లు తలవూపేడు మధు..

నీకళ్ళలో కోరికనిబట్టీ.. నాకేమి అర్ధమయ్యిందంటే.. నీ కోరిక తీరేవరకూ నువ్వు నన్ను వొదలవని నాకు అర్ధమయ్యింది.. అంటే.. ఇంట్లో నేను ఏకాంతంగా నీకు దొరికేనంటే నువ్వు నామీద పడకుండా వుండవని ప్రొదున్న నించీ చూస్తున్నదానిబట్టీ నాకు అర్ధమయ్యింది..

మరి సందుదొరికినప్పుడల్లా నువ్వలా నామీద పడుతుంటే.. ఇంట్లోవున్నది నువ్వూ నేనూ మాత్రమే కాదుకదా..?? మనతోపాటు నాన్నా.. ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు.. నీతోపాటు ఓ తమ్ముడూ కూడా వున్నాడు..

నువ్వలా నామీద పడుతుంటే.. ఎదో ఒకరోజు మన ఇద్దరి వ్యవహారం ఇంట్లో ఎవరో ఒకరి కళ్ళలో పడడం ఖాయం.. ఆ ఎవరో ఒకళ్ళలో మొదటగా నీ తమ్ముడు చూసేడనుకో..? అప్పుడేమౌతుంది?? ఆగింది సుశీల.. మధుకి ఆలోచించుకునే సమయం ఇస్తూ..

కొద్దిసేపు మౌనం తరువాత తన మాటలని కొనసాగిస్తూ.. అప్పుడు వాడు వూరుకుంటాడా..?? వూరుకోడుగా.. ?? వాడుకూడా నీలాగనే నామీద పడ్డం మొదలెడతాడు.. ఎదో ఒకరోజున అది నీకళ్ళ పడుతుంది.. మళ్ళీ నీలో ఈర్ష.. ద్వేషాలు.. పొంగుతాయి.. మరి అప్పుడేమిచేస్తావు..?

ఒకవేళ మనమిద్దరం.. నీ తమ్ముడి కళ్ళకాకుండా మీ నాన్న కళ్ళపడ్డామనుమో.. ఒకరోజు మనం ఎదోవిధంగా సర్దిచెప్పగలం రెండురోజులు సర్దిచెప్పగలం.. ఎంతకాలం ఆయన కళ్ళకి మనం గంతలు కట్టగలం చెప్పు..? ఎదో ఒకరోజున నిజం ఆయనకి తెలిసిపోతుంది కదా..? అప్పుడేమిచేస్తావు..?

పోనీ.. ఇవన్నీ.. కాదు.. ఈ దొంగచాటు వ్యవహారాలు.. దొంగచాటు పనులూ.. దానివల్ల వొచ్చే ఇబ్బందులూ.. ఇవేమీ వొద్దనుకుని.. ఏదోవొకటి చేసి నేనే మీ నాన్నని ఒప్పించేననుకో.. అలా ఐనా నన్ను నువ్వు.. మీనాన్నా.. నీతమ్ముడూ కలిసే పంచుకోవాలి కానీ.. నేను పూరిగా నీసొంతమవ్వలేనుగదా..?

ఇంట్లో ఇంతమందితో నేను రాసక్రీడలు సాగింస్తుంటే అది మీ అప్పచెల్లెళ్ళ కాళ్ళ పడకుండా ఉంటుందా..? వాళ్ళు కూడా వయసులోకి వొస్తున్నవాళ్ళే.. అమ్మవి నువ్వే అన్నయ్యతో, తమ్ముడితో కూడా పడుకుని సుఖపడుతున్నావు.. మరి ఆ సుఖం మాకు మాత్రం వొద్దా? అని ఆడపిల్లలు అడిగితె అప్పుడు నువ్వు, నీ తమ్ముడూ.. మీ నాన్నా.. కలిసి వాళ్ళని కూడా సుఖపెట్టవలసి వొస్తుంది.. ఆ సంగతి నువ్వు ఆలోచించేవా..?

ఇంట్లో అదే గానీ జారిటితే.. అప్పుడు నువ్వు చూస్తుండగా మీనాన్నా.. నీతమ్ముడూ.. నన్ను పంచుకుని అనుభవిస్తుంటే.. నువ్వు చూసి తట్టుకోగలవా..? అని ప్రశ్నలమీద ప్రశ్నలు గుప్పిస్తూ తాను ఏంచెపుతున్నాదో మధుకి అర్ధమయ్యి మధు బుర్రలో ఇంకడానికి కొద్దిగా సమయం ఇచ్చి.. మళ్ళీ నిమ్మదిగా సుశీల మాట్లాడ్డం మొదలెట్టింది ..

నామెడలో తాళికట్టిన నా మొగుడే వంటగదిలో నన్ను కౌగలించుకుంటే నువ్వు తట్టుకోలేకపోయేవు.. మరలాంటివాడివి.. రేపు నన్ను ఇంట్లోవున్న మీరు ముగ్గురూ పంచుకోవాలంటే నీకు ఎంతకష్టంగా వుంటుందో నీకుతెలియాలనే అలా చేసేను..

ఇదే విషయాన్ని నేను మాటలతో వివరైంచవొచ్చు.. కానీ ఇప్పుడు నువ్వున్న మానసిక పరిస్తితిలో అది నీ తలకెక్కదన్న సంగతి నాకు బాగాతెలుసు.. అందుకె అసూయ ఎంతచెడ్డదో ఆచెరణలో నీకు తెలియచెప్పడానికే అలా చెయ్యవలసివొచ్చింది.. అని చెప్పి సుశీల ఇంక ఆ పూటకి భోజనం ముందుకు జరగదని అర్ధమవ్వడంతో.. తను తిన్న కంచాన్ని చేత్తోపట్టుకుని వంటగదిలోకి వెళుతూ..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *