కామదేవత – Part 24 48

పెళ్ళికూతురూ.. పెళ్ళికొడుకు.. ఇరుకుటుంబాలలో పెద్దల అందరి నక్షతాలకీ ఈదే ముహూర్తం కుదిరిందట అన్నారు ఆ వొచ్చిన వాళ్ళు..

అలా వాళ్ళు ఓ గంట పాటు టైం తినేసేక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేరు..

రాత్రి ఐతే ఇంట్లో నేనూ.. తాతయ్యే వుంటామన్న వూహ నన్ను కుదురుగా వుండనివ్వలేదు.. అదిమొదలూ ఎప్పుడెప్పుడు రాత్రి అఔతుందా? ఎప్పుడెప్పుడు నేను తాతయ్య పక్కలో చేరిపోతానా..? అని రాత్రి కోసం ఆశగా నేను ఎదురుచూడ్డం మొదలెట్టేను..

(ఇంకావుంది..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *