కామదేవత – Part 24 39

మా అమ్మ అమ్మమ్మ వెనకాలే వంటగదిలోకి వెళుతూ.. అదేమీలేదే.. నవమాసాలు మోసి కని పెంచి పెద్దదాన్ని చేసేవు కననకనే ఈరోజు మేమంతా నీవెనకాల ఇలా తిరుగుతూ మాట్లాడుకుంటున్నాం.. నువ్వు తిట్టడంలో దానిమీదనీకున్న ప్రేమ ఏమిటో తెలియక కాదె..

నీమీద ఎంతప్రేమలేకపోతే దానికి “సుబద్ర” అని నీపేరు పెడతాను చెప్పు? పాపం అదికూడా ఈరోజుల్లో ఇలాంటిపేరేమిటే అమ్మా అనకుండా అదికూడా నీపేరు తలుచుకుని ఎంతమురిసిపోతుందో నీకేమితెలుసు? ఎవరన్న దాన్ని దాని పేరు అడిగితే అదేమని చెపుతుందో తెలుసా? “సుబద్ర” అని చెపుతూనే “మా అమ్మమ్మ పేరు.. నాకు అమ్మమ్మంటే ఎంత ఇష్టమో ఈ పేరన్న కూడా అంతే ఇస్టం” అని చెపుతుంటుంది.. అన్నది మా అమ్మ వాళ్ళమ్మని అదే మాఅమ్మమ్మని ఐస్ చేస్తూ..

నిజమే.. ఆరాగా అడిగింది అమ్మమ్మా..

పోనీ ఈసారి నువ్వు మాఇంటికి వొచ్చినప్పుడు ఇరుగుపొరుగూవాళ్ళనీ.. దాని స్కూల్లో టీచెర్లనీ.. నువ్వే అడుగు అన్నాది అమ్మ అమ్మమ్మని వూరుకోపెడుతూ.. దానితో అమ్మమ్మ మెత్తబడుతూ.. అది “తాతయ్యా.. తతయ్యా.. అంటూ ఆయన వెనకాలే తిరిగితే నాకు మాత్రం ఇష్టంగా వుండదటే.. పాడులోకం.. పాడుకళ్ళు.. వయసులోకొస్తున్న ఆడపిల్లమీద ఎవరి కళ్ళు పడతాయో అని భయం అంతకుమించి ఇంకేముంటుందే అన్నది అమ్మమ్మ..”

దానితో నేను కూడా వంటగదిలోకి వెళ్ళి అమ్మమ్మని ఐస్ చేస్తూ.. లేదమమ్మా.. ఇకమీదటనించీ నేను తాతయ్యతో బయట తిరగను.. తాతయ్యతో ఏం మాట్లాడుకున్నా.. ఏం ఆటలాడుకున్న ఇకమీదట అన్నీ ఇంట్లోనే అని అమ్మమ్మకి ధైర్యం చెప్పేను.. నా మనసులో భావన ఏమిటంటే.. ఇంట్లో ఐతే తాతయ్యతో చాటుమాటుగా నలిపించుకోవొచ్చన్నది నా మనసులో మాట.

ఇంతలో ఇంట్లోకి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ దూరపు చుట్టాలెవరో రావడంతో.. మా అమ్మా.. అమ్మమ్మా.. రండి రండి అంటూ వెళ్ళకి ఎదురెళ్ళి వాళ్ళని పలకరించేరు..

ఆ వొచ్చినవాళ్ళు మా అమ్మతో మాట్లాడుతూ.. అదేంటే వూళ్ళోకొచ్చి ఇన్నిరోజులైనా ఒక్కసారన్నా ఇంటికి రాలేదు? అనేప్పటికి.. లేదత్తా.. వొస్తూనే మా సుబద్రకి నీరు మార్పువల్ల జ్వరం వొచ్చి అడ్డం పడింది.. ఇదిగో మళ్ళీ ఈరోజే లేచి తిరగడం మొదలుపెట్టింది.. అన్నాది అమ్మా..

ఓహ్.. నీకూతురు సుబద్రా..? అమ్మమ్మ పేరే పెట్టేరా? మీ ఆయన వొప్పుకున్నాడే నీ కూతురికి మీ అత్తగారి పేరుకాకుండా అమ్మగారి పేరు పెడితే..? ఆరా తీసింది.. ఆ వొచ్చినావిడ..

వాళ్ళింట్లోవాళ్ళకి అలాంటి పట్టింపులేమీలేవంట.. ఐనా మావారూ.. మా అత్తింటివాళ్ళూ చాలా మంచి వాళ్ళు చెప్పింది మా అమ్మ..

వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగా.. మా అమ్మమ్మ కల్పించుకుంటూ ఇంట్లో పెళ్ళిపనులు ఎలా సాగుతున్నాయి? బంధువులందరూ వొచ్చేసేరా? అడుగుతున్నాది అమ్మమ్మా..

అందుకే వొచ్చేము రాత్రి 11:00 గంటలకి పూజకి ముడి కట్టాలంట నిన్నూ నీకూతురినీ రమ్మనమని చెప్పడానికే వొచ్చేము.. రాత్రి భోజనాలు కూడా మాఇంట్లొనె అని చెప్పామన్నారు.. అన్నరు ఆ వొచ్చినవాళ్ళు..

నేనూ అమ్మాయి వొస్తాము.. ఆయన సంగతి నీకు తెలుసుగదా? ఎవ్వరింటికీ రారు.. ఐనా 4 రోజుల్లో పెళ్ళి వుండనే వుంది కదా..? అప్పుడు మేమంతా 2 రోజులు ముందునించీ మీ ఇంట్లోనే వుంటాములే అన్నాది అమ్మమ్మ..

చిన్న సుబద్రని కూడా తీసుకురండి అన్నరు వొచ్చినవాళ్ళు..

అదెండుకు నిద్దర పాడు.. ఐనా వారం రోజుల తరువాత మళ్ళీ ఈరోజు పత్యం పెడుతున్నం.. మళ్ళీ జ్వరం గట్రా తిరగబెడితే దీని శలవులన్నీ జ్వరంలోనే గడిచిపోతాయి.. పిల్లా నేనూ వొస్తంలే.. ఐనా కానీ అదేమిటే ఇంత రాత్రి ముహూర్తం పెట్టేరు అన్నాది అమ్మమ్మా..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *