కామదేవత – Part 24 41

తెరమీద కొద్దిసేపు పెనుగులాట జరిగింది.. ఇంక హీరోయిన్ పెనుగులాడే శక్తిలేక అలా కదలకుండా వుండిపోయింది.. హీరోయిన్ మీద విలన్ కదులుతున్నాడు.. విలన్ చేతులకింద హీరోయిన్ చేతులు నలగడం.. హీరోయిన్ కాళ్ళ మధ్య విలన్ కాళ్ళు కదలడం చూపిస్తున్నాడు..

తెరమీద వ్యవహారం అలా నడుస్తుంటే.. ఇక్కడ ఇంతవరకూ నా గుద్ద పిర్రలమధ్య గుచ్చుకుంటున్న వుబ్బు మరింతగా పెరిగిపోయి అది నా పూరెమ్మల్లో వొత్తుకోవడం మొదలయ్యింది.. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇంతవరకూ నాగుద్ద పాయల్లో వుబ్బుగా వొత్తుకుంటున్నదేమిటో నాకు తెలిసొచ్చిని.. ఒక్కసారిగా నావొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి.. జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓఆడపిల్లకి తొలిసారి మగవాడి వొంటిస్పర్శ తగిలినప్పుడు బుగ్గలు ఎరుపెక్కి రక్తమంతా వెచ్చగా బుగ్గల్లోకి.. ముఖంలోకీ.. పొంగొచ్చినప్పుడు కలిగే అనుభూతి కలిగి.. వొళ్ళంతా సిగ్గు చుట్టుముట్టేస్తుండగా.. ఎంచెయ్యాలో తెలియని అదోరకమైన కామానుభూతికి లోనయ్యేను..

ఇప్పటివరకూ తాతయ్య వొళ్ళో నేను అసహనంగా కదిలేను.. కానీ ఇప్పుడు తాతయ్య అసహనంగా కదలడం మొదలెట్టేడు.. తాతయ్య అలా కదులుతుంటే.. తాతయ్య మగతనం నాకు కిందనించీ ఎక్కడెక్కడో వొత్తుకుంటున్నాది.. తాతయ్య మగతనం అలా కిందనించీ నాఅడతనంలోకి వొత్తుకుంటుంటే నావొంట్లో ఏదో ఐపోతున్నాది..

ఇంతలో నా తొడలమీద దద్దుర్లని నిమురుతున్న తాతయ్య చేతులు అలా అలా పైపైకి నా తొడల లోతుల్లోకి జరుగుతున్నాయి.. తెరమీద బొమ్మ నాకు కనిపించడం మానేసింది.. నా గుండెల్లో అలజడి.. మళ్ళీ తాతయ్య చేతులు తొడల కిందకి జరుగుతూ నల్లులు కుట్టిన చోట దద్దుర్లని తడుముతూ నిమురుతున్నాయి..

నేను కొద్దిగా వూపిరిపీల్చుకునేంతలో మళ్ళీ తాతయ్య చేతులు నాతొడలలోతుల్లోకి జారేయి.. మళ్ళీ నాగుండేవేగం పెరిగింది.. ఈసారి తాతయ్య చేతులు ఇందాకటికన్నా పైకి మరింతగా నాతొడల్లోపలికి జరిగేయి.. తాతయ్య తనచేతులని మరికొంచెం పైకి జరిపితే తాతయ్య చేతివేళ్ళకి నా పూకుతగిలేదే.. కానీ ఎందుకో తాతయ్య తన చేతులని పైకి జరిపి నాపూకుని తడమడంలేదు.. నాకైతే తాతయ్య నాపూకుని తడుముతూ నిమిరితే బాగుండుననిపిస్తున్నాది.. ఎందుకో నాకే తెలియని ఒకరకమైన ఉద్వేగంతో నా గుండెలు దడదడా కొట్టుకుంటున్నాయి.. తాతయ్య చేతివేళ్ళు నా పూరెమ్మలని తాకుతాయా..? నేను ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాను.. నా మనసు తనువూ రెండూకూడా తాతాయ్య నా పూకుని తడమాలనే కోరుకుంటున్నాయి.. మళ్ళీ తాతయ్య చేతులు నా తొడల కిందకి జారి నా దద్దుర్లని నిమిరేయి..

నాకు కావలసింది నాకు పూర్తిగా అందించకుండా తాతయ్య నన్ను అలా రెచ్చగొడుతూ ఏడిపించడం నాలో అసహనాన్నీ.. కోపాన్ని కలిగిస్తుండగా.. ఈసారి ఏమైనా కానీ తాతయ్య చేతులు నాతొడలలోపలి మడతల్లోకి జారినప్పుడు నా పూకుకి తాతయ్య చేతివేళ్ళు తగలాలని స్థిరంగా నిర్ణయించుకుంటూ.. నేను తాతయ్య వొళ్ళోనించీ కొద్దిగా ముందుకి జరిగి నా తొడలని పూర్తిగా విచ్చదీసి నా నడుం ముందుకు జరిపి నేను తాతయ్య చాతీమీదకి వెనక్కి వాలిపోయి.. పడకుర్చీలో కూర్చున్న మహారాణీల సర్దుకుని కూర్చున్నాను..

ఎప్పుడైతే నేను అలా సర్దుకుని కూర్చున్నానో మరునిమిషంలో నాతొడలమీద దద్దుర్లని నిమురుతున్న తాతయ్య చేతివేళ్ళు అలా నాతొడలలోతుల్లోకి జారి జారి నాపేంటీమీదనించీ నాపూకుని తడిమేయి.. అంతే.. నా వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయింది.. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఎంతలా తడిసిపోయేనో.. నా పేంటీ.. తడిసిపోయి తాతయ్య చెయ్య అక్కడ తగిలినప్పుడు తడిసిపోయిన నా పేంటీతడి తాతయ్య చేతివేళ్ళని ఎంతలా తడిచేసివుంటుందో నాకు తెలిసొచ్చి.. సిగ్గుతో నావొళ్ళు చితికిపోయినట్లనిపించింది..

నేనెప్పుడూ పేంటీలో వుచ్చపోసేసుకున్నానో నాకేతెలియలేదు.. చిన్నపిల్లలా చెడ్డీ తడిపేసుకున్నానని తాతయ్య ఏక్కడ తిడతాడో అని నేను అనుకున్నాను కానీ (అప్పట్లో ఆ తడి నేను పేంటీలో ఉచ్చపోసుకోవడం వాళ్ళ కాక.. నాఒంట్లో కోరికల వల్ల వొచ్చిందని అప్పుడైతే నాకు తెలియలేదు..) తాతయ్య ఏమీ అనకపోవడంతో ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం నావొంతయ్యింది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *