కామదేవత – Part 24 40

మా అమ్మ ఐతే మా విషయంలో ఏమనేదంటే.. మా నాన్న వూరందరికీ దేముడైతే.. నా కూతురు మా నాన్న నెత్తిమీది దేవత అనేది.. మా తాతగారు కూడా.. అఔనే.. నా మనవరాలు నా నెత్తిమీది దేవత అందుకే అదెప్పుడూ నా భుజాలమీదనే వుంటుంది అనేవారు.. నేనంటే మా తాతగారికి అంత ఇష్టం .. అంత ప్రేమ.. అంత పిచ్చి.. నాకు కూడా మా తాతగారంటే అలాగే వుండేది.. నేను కొండమీది కోతిని కావాలని అడగడమే ఆలస్యం ఆ కొండమీది కోతి కూడా నాచేతుల్లో ప్రత్యక్షమైపోయేది..

ఆరోజు వోళ్ళో ఎవరెవరి మధ్యనో తగాదాలైపోయి వూరంతా గొడవలు గొడవలుగా వుండడంతో నేను అమ్మా తాతగారి వూరెళ్ళినరోజు మా తాతగారు స్టేషన్ కి రావడం కుదరక స్టేషన్ కి గుర్రపు బండీ పంపించేరు..

నేనూ అమ్మా ఇంటికి వెళ్ళేప్పటికి.. తాతగారు వూరివాళ్ళ గొడవలు తీర్చి ఇంటికి చేరేరు.. గుర్రపు బండి దిగుతూనే.. తాతయ్యా.. అమ్మమ్మా.. ఎదురుగా కనిపించడంతో నేను ఆనందంగా.. తాతయ్యా.. అని గట్టిగా అరుస్తూ.. పరుగున వెళ్ళి తాతయ్య చేతుల్లో వాలిపోయేను..

బంగారుతల్లీ.. అంటూ.. తాతయ్య రెండుచేతులూ బారజాపి.. తనమీదకి వురుకుతున్న నన్ను తన రెండుచేతుల్లోకి తీసుకుని బలంగా కౌగలించుకుంటూ నా ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తీడు తాతయ్య..

అదిచూసిన మా అమ్మమ్మా.. అదింకా ** ఏళ్ళ చిన్నపిల్ల కాదు.. దానికి వయసొస్తున్నాది.. ఇదివరకటిలా మీదెక్కించుకుంటే చూసేవాళ్ళకి అంత మరియాదగా సభ్యతగా ఉండదు.. మీ తాతా మనవరాళ్లు కాస్త అది గమనించుకుని మెలిగితే నలుగురిలో మన ఇంటి పరువు మరియాదా నిలబడతాయి.. ముందు దాన్నికిందకి దించండి.. అదంటే చిన్నపిల్ల ఇంతవయసొచ్చింది మీకన్నా సిగ్గుఉండాలి కదా? అంటూ మా అమ్మమ్మ మా తాతయ్యని కసురుకున్నాది..

దానితో మా అమ్మ అడ్డం పడుతూ.. మతిలేకుండా మాట్లాడకే అమ్మా.. అదంటే ఆయనకీ.. ఆయనంటే దానికీ యంత ఇష్టమో వూళ్ళో అందరికీ తెలుసు.. గత నెల్లాళ్ళుగా అది తాతయ్య నామజపమే చేస్తున్నాది.. నీకు రోజురోజుకీ చాదస్తం పెరిగిపోతున్నాది.. లోకం తీరు చాలా మారిపోయింది.. నువ్వు లేనిపోని అనుమానాలనీ.. భయాలనీ తెలిసీ తెలియని చిన్నదాని మనసులో నాటకు అని అమ్మ, అమ్మమ్మని గసిరింది..

నేనుకూడా అదే చెపుతున్నానే.. రోజులు ఇదివరకటిలా లేవనే చెపుతున్నాను.. అందుకే కొన్ని హద్దులు వుండాలంటున్నాను అని అమ్మమ్మ రాగాలు తీసింది..

వొస్తూనే నా మనవరాలు దాన్ని కాకుండా నన్ను పలకరించిందని దానికి కుళ్ళు అన్నాడు తాతయ్య నవ్వుతూ..

మీరెప్పుడు నామాట విన్నరు గనకనా ఈరోజు వినడానికి అని అమ్మమ్మ అంటూ మా అమ్మ వైపు తిరిగి ప్రయాణం ఎలా జరిగిందే అని మా అమ్మని అడిగింది..

ఆరోజు చాలా పొద్దుపోయేవరకూ మేమంతా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తాతయ్య గదిలోనే పడుకుని నిద్రపోయేము..

మర్నాడు ప్రొదున్నే నేను నిద్దరలేచేప్పటికే తాతయ్య పొలానికి వెళ్ళిపోయేడు.. ఈవయసులో కూడా తాతయ్య వుక్కులా వుంటాడు.. ఈ వయసులో కూడా తాతయ్య పనివాళ్ళతో కలిసి పొలం పనులు చేస్తూనే వుంటాడు.. ఆరోజంతా అమ్మతోనూ.. అమ్మమ్మతోనూ నాకు గడిచిపోయింది.. మా అమ్మకి ఓ అన్నయ్య ఓ తమ్ముడూ వున్నారు.. మేము రావడానికి ముందుగానే వాళ్ళ భార్యపిల్లలతో వాళ్ళ మావగార్ల ఇంటికి వెళ్ళేరంట.. మరో 3/4 రోజుల్లో వొచ్చేస్తారని అమ్మమ్మ చెప్పింది..

ఆరోజు సాయంకాలం సుమారు 4/5 గంటల మధ్య తాతయ్య పొలం నించీ వొచ్చేసేడు.. తాతయ్య మామూలుగా రాత్రి 7/8 అయ్యేవరకూ ఇంటికి రాడు.. అలాంటిది ఆరోజు తాతయ్య అంత తొందరగా ఇంటికి రావడం చూసి అమ్మ.. అమ్మమ్మా.. ఆశ్చర్యపోయేరు..

అదేవిషయాన్ని అమ్మమ్మ అడిగితే.. నా మనవరాలు ఏడాది తరువాత మళ్ళీ ఇంటికి వొచ్చింది.. దాన్ని తీసుకుని వూరంతా తిరిగి రావాలి.. గట్టిగా ఓ 15/20 రోజులు కూడా వుండదు.. అది ఇంట్లో వున్నా ఈ నాలుగురోజులూ వీలైనంత సమయం దానితో గడపకపోతే నాకు పిచ్చెక్కినట్లైపోతుంది అంటూ మా తాతయ్య.. మంచి బట్టలేసుకుని తెయారవ్వవే మనవరాలా అలా వూరంతా చుట్టి వొద్దాము అన్నాడు మా తాతయ్య..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *