కామదేవత – Part 23 52

నాయోనిగోడాల్లో అతని మగతనం వొరిపిడీ.. రాపిడీ.. నాలో ఎదో తెలియని మత్తు.. నావొళ్ళు నాస్వాధీనంలో లేదు.. నాలోనేను లేకుండాపోతున్నాను.. ఇంతలో నాయోనిమడతల్లో కదులుతున్న అతనిమగతనం క్రమైంగా వ్యాకొచిస్తూ అసలే బిగుతుగావున్న నాయోనిమార్గంలో మరింతగాబిగదీసుకుపోతూ మరింతబలంగా నాయోనిగోడలమడతల్లో వొరుసుకుపోతూ.. నాకేతెలియని ఓమధురమైన కామభానలమత్తులో నేనుకొట్టుకుపోతుండగా.. ఒక్కసారిగా.. ఓబలమైనకెరటనన్ను బలంగాఢీకొట్టింది.. అంతే.. అతనే నాలోకలిసిపోయేడో.. లేక నేనే అతనిలోకలిసిపోయేనో నాకైతేతెలియలేదు కానీ.. ఒక్కసారిగా అతనిలోనించీ వేడిగా నాఅడతనపులోతుల్లోకి ఎదో ఎగచిమ్మింది.. ఆహ్.. ఆ.. మ్మ్మ్.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ నేనుకూదా అతని మగతనాన్ని నాకామరసాలతో అభిషేకిస్తూ ఓబలమైన భావప్రాప్తిని పొందెను.. ఆవయసులో అది నేను పొందిన తోలి భావప్రాప్తి అనికూడా నాకు తెలియలేదు ..

అతనిమగతనం నాయోనిలోతుల్లో వొడ్డునపడ్డ చేపలా కొట్టుకుంటుంటూ విడతలు విడతలుగా వేడివేడిగా అతనిలోనించీ నాలోకి ఎదో చిమ్ముతున్నాది.. అతనుచిమ్ముతున్న వేడివేడి ద్రవంతో నాపొత్తికడుపునిండుగా నిండిపోతున్నాది.. కానీ.. ఓపక్క అతనిమగతనం నాఅడతనపులోతుల్లో స్పందించడం నాకు తెలుస్తున్నాకానీ.. మరోపక్క అతనిలోనించీ నాలోకి జారుతున్న వేడివేడిరసాలు నాలో నాకేతెలియని ఎదోసుఖాన్నీ.. హాయనీ.. మత్తునీ.. కలిగిస్తున్నాది.. కొద్దిసేపు అతనిమగతనం అలా నాయోనిలోతుల్లో గిలగిలలాడుతుండగా.. అతను తన నడుముని మరింతబలంగా నాలోకంటా అదిమిపెడుతున్నాడు.. అతని మెత్త నాపూదిమ్మకి తాపడమైపోయింది.. అతనిమగతనం నాయోనిలోతుల్లోకి గుదిగుచ్చివొత్తిపెట్టి.. అతను అలసటగా నామీద వాలిపోయేడు.. అతనిలోనించీ వేడిగా ఎగచిమ్మిన తడి నాపూకులోనించీ బయటకి పొంగుతూ నాపూదిమ్మకి ఆతని మెత్తకీ జిగటజిగటగా అంటుకుంటున్నాకానీ.. ఎందుకో అది నాకు ఏంటో బాగున్నట్లుగా అనిపించసాగింది.

నాకళ్ళనిండా మత్తూఅవరించేసి.. నాకేతెలియకుండా నాకళ్ళు మత్తుగా మూతలుపడిపోయేయి.. అలా మత్తుగా నేను ఎంతసేపునిద్రపోయేనో నాకేతెలియదు.. అతను నన్ను నిద్రలేపుతుంటే భారంగా కళ్ళుతెరిచేను.. అతను ఖంగారుపడుతూ.. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం ఐపోయింది.. లే.. మీ ఇంట్లోవాళ్ళు ఖంగారుపడుతుంటారు అంటూ అతను నిద్దరలేపేప్పటికి నేను నిమ్మదిగా కళ్ళువిప్పేను..
అప్పటికే అతను బట్టలేసుకుని సిద్దంగా వున్నాడు.. నేనులేచి నావొంటిమీది బట్టలన్నీ సర్దుకున్నాక.. నా పేంటీకోసం వెదుకుతూ నాపూకులోనించీ ముద్దలుముద్దలుగా తెల్లగా చిక్కనిద్రవం కారుతుంటే.. చీ..చీ.. చీ.. ఇదేమిటి? అన్నాను నేను అక్కడచూసుకుంటూ.. ఆ తడి తుడుచుకోవడానికి ఎవన్న దొరుకుతుందేమోఅని వెదుకుతూ.. అప్పుడతను.. అది అలా వుంటేనే బాగుంటుంది.. ఇంద.. ఆ తడి అలా వుండగానే నువ్వు ఈ పేంటీ తొడుక్కో .. ఇంటికివెళ్ళేకకూడా అక్కడ నువ్వు కడుక్కోవొద్దు.. ఈరోజంతా ఆతడి అలా వుండగా నువ్వు అటూ ఇటూతిరుగుతుంటే భలే వుంటుంది..

నేను చెప్పినవిధంగా చేసి.. నీకుఎలా అనిపించిందో ఈసారి మనం కలిసినప్పుడు నువ్వునాకు చెబుదువుగాని అన్నాడు అతను.. అతను అంతనమ్మకంగా చెపుతుంటే ఆ తడి అలానే వుంచుకోవాలేమో అని నేనుకూడా మారుమాట్లాడకుండా నా పాంటీ తొడిగేసుకున్నాను..

నేను సిద్దమైనాక అతను నన్ను బలంగా కౌగలించుకుని నాపెదవులమీద ముద్దుపెట్టుకుంటూ మరోసారి నాసళ్ళని బలంగా పిసుకుతూ.. నువ్వు చాలా మంచిపిల్లవి శారదా.. నేను చేసినది నాకు నచ్చిందా? అని అడిగేడు..

నేను నచ్చిందన్నట్లుగా తలవూపేను..

మళ్ళీ మనమిద్దరం మరోసారి ఇక్కడకి వొద్దామా..? మళ్ళీ అడిగేడు అతను..

ఎమోబాబూ.. నువ్వు నన్నేమిచేసేవో నాకు తెలియడం లేదు.. నాకు చాలా భయంగా వున్నాది అన్నాను.. నేను..

నేను నిన్నేమీ చెయ్యలేదు .. నేను నిన్ను దెంగేను అంతే.. దెంగుడు ఎంతబాగుంటుందో నీకు ఇప్పుడు తెలిసింది కదా..? అన్నాడు అతను..

నేను మౌనంగా వుండిపోయేను.. నన్ను సైకిలెక్కించుకుని మరొక్కసారి నావీపుమీదనించీ నన్ను కౌగలించుకుంటూ నాసళ్ళని మళ్ళీతడుముతూ.. మామంచి శారద.. నేను రమ్మన్నప్పుడల్లా నాతో ఇక్కడికి వొస్తుందిట అన్నాడు లాలనగా..

నేను సిగ్గుతో తలవొంచుకున్నాను.. అది.. నా శారద అంటే అంటూ మళ్లీ నాపెదవులమీద ముద్దుపెట్టుకున్నాడు..

అమ్మో.. ఆలస్యమైపోతున్నాది.. అమ్మ అడిగితే ఏమని చెప్పాలి? అన్నాను నేను ఖంగారుగా..

నువ్వు మా అన్నయ్య కూతురితో ఆడుకున్నావని నేను మీవాళ్ళతో చెపుతానులే అని భరోసా ఇచ్చేడు అతను..

ఇంక అక్కడ మొదలయ్యి మరో 15 నిమిషాల్లో నన్ను మాఇంటిదగ్గర అతను దించేసేడు..

అదృస్టవశాత్తూ పక్కింట్లో ఇంటితాళం ఇచ్చి మామ్మ ఎవరితోనో కలిసి బజారుకివెళ్ళింది.. దానితో బ్రతుకుజీవుడా అనుకుంటూ నేను పక్కింటావిడదగ్గరనించీ ఇంటితాళం తీసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయేను..

మరో 10 నిమిషాలకి పక్కింటావిడ నాకు తినడానికి బిస్కేట్లూ.. తాగడానికి గ్లాసుడు పాలూ తెచ్చి ఇచ్చింది.. నేను ఆ బిస్కెట్లు తినేసి పాలు తాగేసి తలుపులు దగ్గరగా వేసి పడుకుండిపోయేను..

ఎప్పటికో రాత్రి ఆలస్యంగా ఇంటికి వొచ్చిన మా అమ్మ నావొళ్ళు వేడిగా వుండడంచూసి నిద్రలోవున్న నన్ను లేపి కొద్దిగా అన్నంపెట్టి మందువేసి పడుకోపెట్టింది.. తరువాత 2 రోజులవరకూ నన్ను బడికి పంపలేదు..

ఇక్కడివరకూ చెప్పి శారద తన తొలి అనుభవాన్ని చెప్పడం ఆపి సుబద్ర వైపు చూసింది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *