కామదేవత – Part 23 54

ఆరోజు వాళ్ళ బాబాయ్ తనని సైకిలెక్కించుకుని వెళ్ళబోతూ.. నువ్వెక్కడుంటావు? నేను రోజూ నిన్ను చూస్తూనే వున్నాను నువ్వు రోజూ మాఇల్లు దాటుకుంటూనే వెళుతుంటావు. నీకోసం ఎవ్వరూ రారా? అని అడిగేడు అతను.

నేను మా ఇల్లు ఎక్కడో చెప్పేను.. దానికతను అబ్బో చాలా దూరమే.. పోనీ నాతో వొస్తావా నాసైకిల్‌మీద నిన్ను మీఇంటిదగ్గర దించేస్తాను అన్నాడు..

ఆరోజుల్లో సైకిలుండడమే గొప్ప విషయం అలాంటిది అంతదూరం అతను సైకిల్‌మీద దించేస్తాననేప్పటికి నాకు ఆశపుట్టింది.. కానీ ముక్కూమొఖం తెలియని వాళ్లతో వెళ్ళడమెందుకుని నేను సమాధానం చెప్పడానికి తటపటాయిస్తున్నాను.. ఇంతలో అతను అంత భయమైతే నీఇస్టం మేము వెళ్ళిపోతున్నాం.. అంటూ అతను వెళ్ళిపోబోతుంటే.. నేను కంగారుగా..

నేను వొస్తాను అన్నాను…

అతను ఆపిల్లని వెనకాల కూర్చోబెట్టి నన్ను సైకిల్ ముందు రాడ్ మీద కూర్చోపెట్టుకుని బయలుదేరేడు..

సైకిల్ ముందు రాడ్ అవ్వడం మూలాన నాచేతుల్లో పుస్తకాలు వుండడం మూలాన నా చేతిలో పుస్తకాలని సైకిల్ హేండిల్ మీద పెట్టుకోవడం వలన ఆరాడ్ మీద నేను బాగా వెనక్కి కూర్చున్నాను. దానితో అతను సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడల్లా అతని తొడలు నాతొడలని రాసుకుంటూ వొరుసుకుండడంతో నాకు ఎదోలా వుంది. ఓపక్క అతని తొడలు కాకుండా నేను వెనక్కి కూర్చోవడంవలన ఆటను ముందుకి వాలి సైకిల్ తొక్కుతుండడం వలన అతని ఛాతీ నా వీపుకు ఒత్తుకుంటూ ఒరుసుకుంటున్నాది. ఆరోజు వరకూ నాకు మగవాళ్ళ స్పర్శే తెలియదు. ఎలా ఐతేనేమి ఓ 8/10 నిమిషాల్లో వాళ్ళ ఇల్లు వొచ్చింది. అతను ఆపిల్లని ఇంటిదగ్గర దించేసి.. నావైపు తిరిగి ఇంతకీ నీపేరేమిటి? నీపేరేమిటో నాకు నువ్వు చెప్పనే లేదు అన్నాడు అతను..

మీరు నన్ను పేరు అడగలేదు.. అంటూ నాపేరు శారద సమాధానం చెప్పేను..

అతను తన అన్నకూతురివైపు చూస్తూ.. నేను శారదని వాళ్ళ ఇంటిదగ్గర దించేసి అటునించీ అటే మాస్నేహితుల ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రికి ఇంటికి ఒస్తానని అమ్మకి చెప్పు అని చెపుతూ.. రయ్యిన సైకిల్ ముందుకురికించేడు..

అలా జోరుగా సైకిల్ మీద పోతుంటే నాకైతె గాల్లో తేలిపోతున్నట్లనిపించింది..

ఇంతలో ఆ సైకిల్ రోడ్డు ఒదిలి పక్కన వున్న అడ్డదారివైపు తిరిగింది.. అది చూస్తూ.. ఇదేంటి ఇటుపక్క వేళుతున్నం మాఇల్లు ఇటుపక్క కాదు అన్నాను నేను ఖంగారు పడుతూ..

నాకు తెలుసు శారదా.. ఇది అడ్డదారి. ఇటుపక్క మామిడి తోటలు అవీ వున్నాయి.. ఇటుపక్కనించీ వెళితే చాలా దూరం కలిసివొస్తుంది అంటూ ఆ మట్టిరోడ్డు మీదనించీ సైకిల్ ని ముందుకు పోనిచ్చేడు..

పోను పోను దారి మరీ చిన్నదిగా ఐపోతూ ఆదారి ఆఖరికి సన్నటి కాలిమార్గం లా తెయారయ్యింది.. అక్కడికే ఆప్రాంతమంతా నిర్మానుష్యంగా దట్టమైన అడివిలా ఒకవిధంగా భయమేసేంత నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాది

అక్కడ ఎక్కడా నరసంచారం లేదు.. చెట్లు దట్టంగా గుబురుగుబురా పెరిగిపోయి చూడ్డానికె చాలా భయంవెయ్యసాగింది..

బాగా గుబురు పొదల దగ్గర అతను సైకిల్ ఆపేడు.. నేను భయపడిపోతూ.. ఏంటి ఇక్కడ ఆపేవు? అన్నాను

ఏమీలేదు వుచ్చపోసుకోవాలని ఆగేను.. అఔను.. నువ్వెందుకు ఇంకా ఆ పుస్తకాలు చేత్తో మోస్తున్నావు? ఇప్పుడు వెనకాల కేరేజీ ఖాళీగానే వుంది కదా.. ఆపుస్తకాలు ఇలా ఇవ్వు ఈ కేరేజీకి పెట్టేస్తే నీకు చేతుల నొప్పులుండవు అంటూ.. నా సమాధానం కోసం ఎదుర్చూడకుండానే నేను గుండెలకి హత్తుకున్న పుస్తకాల కిందకి చేతులుపోనిచ్చి నాచేతుల్లో పుస్తకాలని అతను అందుకున్నాడు..

నా చేతుల్లోపుస్తకాలని అందుకునే నపంతో అలా అనిచేతులు నాపుస్తకాల కిందకి తోసేప్పటికి అతని చేతివేళ్ళు నాసళ్ళని బలంగా ఒరుసుకుంటూ వొత్తుకుంటూవుండగా అతనిచేతివేళ్ళు నాచాతీలో బలంగా గుచ్చుకున్నాయి.

ఆడపిల్ల సహజమైన సిగ్గు ఖంగారులో నేను గభాలున నా చేతులు వొదిలేసేను.. దానితో కొన్నిపుస్తకాలు అతని చేతుల్లోపడితే కొన్నిపుస్తకాలు నేలమీద పడిపోయేయి..

అయ్యయ్యో.. ఎందుకా ఖంగారు..? అంటూ అతని చేతుల్లో పుస్తకాలని సైకిల్ వెనక కేరేజీకి తగిలించి మిగతా పుస్తకాలని ఏరడం కోసం వెనక్కి తిరిగేప్పటికి నేను ముందుకి వొంగి చిందరవందరగా పడిపోయిన ఒక్కోపుస్తకాన్నీ ఏరుతుంటే.. అతను అలాగే నన్నుచూస్తూ సైకిల్ దగ్గర నిలబడిపోయేడు..

నా పుస్తకాలన్నీ కిందపడేసి మీరు అలా నిలబడిపోయేరేంటి? రండి వొచ్చి నా పుస్తకాలని ఏరిపెట్టండి అంటూ అతను నన్నే తదేకంగా చూస్తుండడంతో నేను తలకిందకి వొంచి నన్ను నేను చూసుకునేప్పటికి ఎదిగే పిల్లలమని మా అమ్మ ఎప్పుడూ మా బట్టలని లూజుగా కుట్టిస్తూవుండడం వలన నావొంటిమీది ఆలూజుబ్లౌజు ముందుకి వేళ్ళాడిపోయి అప్పుడే చిన్న సైజు యాపిల్ పళ్ళలాంటి నాసళ్ళు ముచికలతో సహా అతని కనపడుతూ వుండడాన్ని చూసి నేను ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైపోతూ.. నాచేతుల్లో వున్న పుస్తకాలని నా గుండెలకి హత్తుకుని నిఠారుగా నిలబడిపోయేను..

అతను నవ్వుతూ.. వొచ్చి ఒక్కటొక్కటిగా మిగతా పుస్తాలని ఏరి ఆఖరుగా నాదగ్గరకి వొచ్చి నాచేతుల్లో వున్న పుస్తకాలని అందుకుంటూ ఈసారి తిన్నగా తన చేతులని నా సళ్ళమీద నాకుతెలిసేలాగా వొత్తిపెట్టిరాస్తూ నాచేతుల్లో పుస్తకాలని అందుకుని వెళ్ళి సైకిల్ కేరేజీకి పెట్టి ఒక్క రెండు అడుగులు అటుపక్కవేసి తన పాంట్ జిప్పు విప్పి తన మగతనాన్ని బయటకి తీసి నాకు కనపడేలాగే పక్కకితిరిగి నిలబడి సుయ్యిమని ధారగా వుచ్చపొయ్యడం మొదలుపెట్టేడు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *