కామదేవత – Part 22 48

ఏమిటో శారద.. ఇలా పరిచెయం కాగానే అలా నీతో సేవలు చేయించుకోవడం నాకు ఎదోలా వున్నది అన్నది సుబద్ర

పోనీ నన్ను నీ అక్కనో, చెల్లినో అనుకో.. అఅన్నాది శారద.

అదేమిటి ప్రొదున్న మావారిని అన్నయ్య అని పిలిచి ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా వరసలు మార్చేస్తే ఎలా? అన్నది సుబద్ర నవ్వుతూ..

పోనీలే సుబద్ర, ఇప్పుడు నువ్వు నన్నునువ్వు అక్కఅనో, చెల్లిఅనో అనుకున్నావనుకో నేను మీ ఆయన్ని బావగా మార్చేసుకుంటాను.. నాకు అలాంటి ఇబ్బందులేమీలేవు అన్నది శారద కన్నుకొడుతూ..

శారద అన్నమాటలకి సుబద్ర నవ్వుతూ.. నన్ను రెచ్చగొట్టకు.. రెచ్చిపోతే నానోట్లోనించీ మామూలు మాటలు రావు అన్నాది శారదకన్నా అల్లరిగా..

పోనీలే ముందూ మునుపూ నేనెప్పుడూ అలాంటి మాటలువినలేదు.. నీపుణ్యాన ఆమాటలు నేనుకూడా నేర్చుకుంటానులే.. అని శారద అనేప్పటికి..

సుబద్ర నవ్వుతూ చీరా జాకెటూ వొంటిమీద వుండగానే.. వెళ్ళి పక్కమీద బోర్లా పడుకోబోతుండగా.. శారద అడ్డుకుంటూ.. అదేంటి.. అలా చీరా, జాకెట్‌తోనే పడుకుంటున్నావు? ఈ పుత్తూరు తైలం ఆముదంలా చిక్కగావుంటుంది.. ఒక్కసారి బట్టలకంటిందంటే ఇంక ఇంతేసంగతులు.. అన్నాది

దానితో సుబద్ర సిగ్గుపడిపోతూ.. చీ.. నాకుసిగ్గేస్తుంది బాబూ అన్నది ఒకింత సిగ్గుపడుతూ..

సుబద్ర అన్నమాటలకి శారద నవ్వుతూ.. మీసిగ్గు చిమడ.. ఇక్కడ అంతా ఆడవాళ్ళమేకదా.. సిగ్గెందుకూ అంటూ భవానీవైపు తిరిగి నువ్వు అటుపక్క తిరిగి పడుకోవే భవానీ మీ అమ్మ సిగ్గుపడుతున్నాది అన్నది..

శారద అన్నమాటలకి.. సుబద్ర కల్పించుకుంటూ .. అలాంటిదేమీలేదులే.. ఇంట్లో అదీనేనూ ఒకేసారి బట్టలు మార్చుకుంటుంటాము.. దానిగురించికాదులే.. అంటూ మొహమాటంగా చీరపైట తీసింది సుబద్ర..

సరేనే భవానీ.. ఐతే నువ్వు అటుపక్క తిరిగితే అస్సలు వూరుకోను.. ఇటుపక్కతిరిగే పడుకో అన్నది శారద భవానీని వుద్దేశించి..

దానితో సుబద్ర గల గలా నవ్వేస్తూ.. నువ్వు మహా అల్లరిదానిలా వున్నావు.. ఎదో కొత్తకదా అని మొహమాటపడుతున్నాను.. నీకే ఇబ్బందిలేకపోతే నాకేంటి ఇబ్బంది అంటూ.. సుబద్ర బర బర తన వొంటిమీది చీర మొత్తం విప్పి పక్కనపడేసి జాకెట్‌తొనూ లోలంగాతోనూ శారద ఎదురుగా నిలబడింది.

సుబద్రని అలా చూసేప్పటికి శారద వొంట్లో నరాలు జిల్లుమన్నాయి.. అంతతొందరగా సుబద్ర తన దారిలోకి వొస్తుందని శారద వూహించలేదు.. ఇదిచాలదన్నట్లు మంచం మీదపదుకున్న భవానీ నవ్వుతూ వీల్లిద్దరినీ చూస్తుండడంతో శారదలో చెప్పలేని గొప్ప హుషారొచ్చి.. ఇదేసమయం ఈ పిల్ల భవానీని కూడా దారిలో పెట్టెయ్యాలి అని అనుకుంటూ..

ఇప్పుడు ఈ తైలం కానీ నాచీరకి అంటుకుంటే నా చీర పని గోవిందా.. మొన్న ఈమధ్యనే కునుక్కున్నాను.. కాటన్ చీరలు మెత్తగా వుంటాయి కట్టుకుంటే సుఖంగా వుంటుంటాయని అంటూ.. ఇప్పుడు గానీ ఈ చీర పాడయ్యిందంటే .. అంటూ శారద గుణుస్తుంటే..

శారద నోటిలోమాటని అందుకుంటూ.. సుబద్ర ఏంటి మీ ఆయన తిడతాడా? అన్నది

చా.. మా ఆయన బ్రహ్మం బంగారం.. నేను ఏంచేసినా.. ఎంత అల్లరిచేసినా.. ఏపని చేసినా నన్నేమనరు.. అంటూ.. అంత మచివారు గనకనే నేను మరింత జాగ్రత్తగా వుంటాను అన్నది శారద..

శారద అన్న మాటకి సుబద్ర నిట్టూరుస్తూ.. హు.. మాఅయనా వున్నాడు.. గొప్ప పిసినారి ప్రతీదానికి డబ్బు లెక్కచూసుకుంటాడు అని ముఖం చిట్లించింది సుబద్ర..

వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగానే శారద తన వొంటిమీది చీర విప్పేసి భవానీ వైపు తిరిగి జాకెట్లో బంధించిన తన యదఎత్తులు పూర్తిగా భవానీకి కనపడేలా నిలబడి నిమ్మదిగా కావలసినంత టైం తీసుకుకుంటూ ఆచీరని జాగ్రత్తగా మడిచి మంచం పక్కన వున్న గూట్లోపెట్టి అక్కడినించీ ఓ పాత జాకెట్ బాగా లోతుగా కత్తిరించిన లోనెక్ జాకెట్ ఒకటి బయటకి తీసి.. ఈ వొంటిమీది కొత్త జాకెట్ విప్పేసి ఈ పాతజాకెట్ తొడుక్కుంటాను అంటూ ఆ పాత జాకెట్ పట్టుకుని భవానీ ముందుకి వొచ్చి ఆ పాతజాకెట్ ని మంచం మీద భవానీ పక్కన పెట్టింది.

అటుపక్క సుబద్ర అవతలివైపుకు తిరిగి తన వొంటిమీద చీర విప్పేసి శారదలాగే జాగ్రత్తగా తన చీరని మడతలు పెట్టసాగింది.

ఈ పాత జాకెట్ పాడైనా ఏ ఇబ్బందీలేదు అంటూ ఆ పాత జాకెట్ ని మంచం మీద వేసి భవానీకి కనపడేలా ఆమె ఎదురుగా తిరిగి ఒక్కటొక్కటిగా తన వొంటిమీది జాకెట్ హుక్కులు విప్పదీస్తూ తలెత్తి భవానీ వైపు చూసింది. భవానీ రెప్పవెయ్యడం మరచిపోయి శారదనే చూస్తున్నాది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *