కామదేవత – Part 22 48

బస్సులో డ్రైవర్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు తల ముందు సీటుకి తగిలి మెడ, భుజాలూ పెట్టెయ్యడంతో మా ఇంట్లో పుత్తూరు తైలం వుంది ఆ తైలం రాసి నీకు మర్దన చేస్తానని శారద, సుభద్రకి చెప్పింది. తీరాచూస్తే ఆపుత్తూరు తైలం సుశీల ఇంట్లో వుండడంతో సుబధ్రనీ, భవానీని తీసుకుని సుశీల ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని సుశీలకి పరిచెయం చేసింది.

శారద పుత్తూరు తైలం సుశీల దగ్గరనించీ తెచ్చుకుని వొచ్చేసమయంలో కాలేజీనించీ తొందరగా ఇంటికి వొచ్చేసిన మధు ఎదురుపడడం.. అదీ కాక సుశీల మధులు గొడవ పడ్డారని తెలుసుకున్న శారద విషయం ఏమిటో కనుక్కుందామని మధు వెనకాలే వాళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళి మధు చేతుల్లో వొళ్ళూ పూకు నలిపించుకుని తరువాత పుత్తూరు తైలం తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది శారద.

శారద వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేక సుశీల పడకగది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి మధుని చూస్తూ, టిఫెను తింటావా తినవా? అని అడిగితే నువ్వు పెడితే తింటానంటాడు మధు. అసలు కొడుకుని ముగ్గులోకి దించింది తనే గనక పాపం వాడిని ఇంకా ఏడిపించడమెందుకని సుశీల కొడుక్కి టిఫెను పెడుతుంటే సుశీల గుండెలమీద పైట జారిపోయి మూడొంతులు సుశీల సళ్ళు బయట పడిపోయి మధు కళ్ళకి విందులు చేసింది. దానితో మధు అమ్మ పెడుతున్న టిఫెను తినడం మానేసి గుడ్లప్పగించి అమ్మ సళ్ళ అందాలు జుర్రుకోవడం మొదలుపెట్టేడు.

ఆసమయంలో, మధు తనతల్లి సుశీల సళ్ళ అందాలు తనని ఎంతగా వెర్రెక్కిస్తున్నాయో పచ్చిగా తల్లికి వివరించి చెప్పడంతో.. కన్నకొడుకే అలా పచ్చిగా తన సళ్ళ అందాలని వర్ణించడమేకాకుండా కన్నతల్లి సళ్ళు తనని ఎంతగా పిచ్చెక్కిస్తున్నాయో వివరించి చెపుతుండడంతో సుశీల పూకులో తడివరదలై పొంగిపోతుండడంతో నీకు టిఫెను పెట్టను ఫో అని సుశీల చేతిలో టిఫెను ప్లేట్ ని పక్కనపెట్టేసి వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.

ఐతె తల్లివెనకాలే వంటగదిలోకి వెళ్ళిన మధు వంటగదిలో సుశీలని కసిగా తన కౌగిట్లో నలిపేసేసమయంలో కంపెనీ పనిమీద పర్చేజింగ్ కోసం సిటీకి వెళుతున్న సుందరం ఇంట్లోవాళ్ళకి ఏవన్న కావాలేమో కనుక్కుందామని ఇంటికి వొచ్చి, వంటగదిలో తన భార్య సుశీలని కౌగిట్లో నలిపేస్తూ తనచేతిని ఆమె చీర కుచ్చిళ్ళలోకిదోపి తన భార్య పూకుని గుప్పిటపట్టి నలిపేస్తున్న తన కన్న కొడుకు మధుని చూసేడు..

తరువాత బిగ్గరగా మాట్లాడుతూ తాను ఇంటికివొచ్చినట్లు సుశీలకీ మధూకి తెలిసేలా చేసి మధు బాత్రూంలో దేరేవరకూ సమయం ఇచ్చి అప్పుడు సుందరం వంటగదిలోకి వెళ్ళి సంగతేంటని సుశీలని అడుగుతాడు సుందరం. శుక్రవారం రాత్రికి నాకూ నాకొడుక్కీ సోభనానికి ఏర్పాట్లు చేసుకోండి అని సుశీల తన భర్త సుందరానికి చెపుతుంది సుశీల ..

===========================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

సుశీల ఇంట్లోనించీ పుత్తూరు తైలం తీసుకుని, సుబద్ర, భవానీలని తీసుకుని తన ఇంటికివెళ్ళిపోయేక, శారద భవానీని ముందుగదిలో సోఫామీద పడుకోమని సుబద్రకి మెడనరాలకీ, వెన్నుపూసకీ, వీపుమీద భుజాల గూడులకీ తైలం మర్ధనా చెయ్యడానికి శారద ఏర్పాట్లు చేసుంటే సుబద్ర మొహమాటపడిపోతూ.. నీకుందుకు శారదా ఇబ్బంది.. సాయంకాలం ఎటూ ఆయన డాక్టరు దగ్గరకి తీసుకువెళతానన్నారుగా? అంటూ సుబద్ర వారిస్తుంటే..

మనలో మనకి మొహమాటాలేమిటి సుబద్ర.. ఒక్క నాలుగురోజులు ఓపికపట్టు నిన్ను నీకూతురినీ నా కుటింబంలో మనుషుల్లా కలిపేసుకుంటాను అంటూ.. దా.. ఇలా వొచ్చి ఈ మంచం మీద బోర్లా పడుకో అని సుబద్రని శారద పిలిచేప్పటికి..

సుబద్ర మొహమాటపడుతూ.. అయ్యో.. అది మీరు పడుకునే మంచం అక్కడ వొద్దులే అంటూ సుబద్ర వారిస్తుండగా..

ఇంతలో ఆ సోఫాలో పడుకోవడం ఇబ్బందిగా వున్నాది ఆంటీ.. అంటూ భవాని శారద పడకగుమ్మం దగ్గరకి వొచ్చి చెప్పేప్పటికి.. శారద కళ్ళెత్తి భవానీని చూసి.. (అయ్యోనామతిమండా.. అసలే బొద్దుగా వుండే పిల్లకి ఆసోఫా ఎలాసరిపోతుంది? అని మనసులో అనుకుంటూ..)

పోనీలే.. మీ అమ్మ ఎటూ మొహమాటపడుతున్నాది.. నువ్వొచ్చి ఇలా ఈ మంచం మీద పడుకో.. మీ అమ్మకి ఇక్కడ ఈ మంచంకి దూరంగా నేలమీద పక్క వేస్తాను అంటూ.. మరి గదిలో లైటు వేస్తే నీకు నిద్దరపడుతుందా? అనడిగింది శారద.

శారద అడిగిన ప్రశ్నకి సుబద్ర సమాధానం చెపుతూ.. అబ్బే .. అదీ.. నేనూ.. ఒకసారి పడుకున్నామంటే ఏనుగులు తొక్కినా లేవములే.. ఆ ఇబ్బందిఏమీలేదు.. అన్ని సమాధానం చెపుతూ అంతలోనే.. మీరుపడుకునే మంచమెందుకులే శారదా అన్నాది సుభద్ర మళ్ళీ..

అదిచిన్నపిల్లా.. దాన్నెందుకు నువ్వు పాడుచేస్తున్నావు?.. మీ అమ్మ అలానే అంటుందిలే భవానీ.. నువ్వెళ్ళి ఆ మంచం మీదపడుకో.. నేను చెపుతున్నానుగా.. మీ అమ్మ మాటలేమీ నువ్వు విననక్కరలేదు అన్నాది శారద..

శారద అంతలా చెపుతంటే భవానీ ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా మంచమెక్కి పడుకున్నాది.

శారద నేలమీద పరుపులు పరిచి పక్కలు సర్ది సుబద్ర.. దా.. ఇలా వొచ్చి ఈపరుపుమీద బోర్లా పడుకో.. నీ మెడకీ, వెన్నుకీ, భుజాలమీద గూడులకీ ఈ తైలం మర్ధనా చేస్తే సాయంకాలానికల్లా డాక్టరు అవసరం లేకుండానే ఈ నొప్పి తగ్గిపోతుంది అన్నాది శారద.

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *