కామదేవత – Part 22 49

అనుభవాలంటూ ఏమీ లేవు కానీ నేను ** తరగతుల్లో ఉండేటప్పుడు అంటే అప్పుడు సుమారుగా నా వయసు ** ఏళ్ళు ఉంటాయేమో.. ఆ వయసులో ఒక సంఘటన జరిగింది.. అదే నా తోలి సెక్స్ అనుభవం.. ఇప్పటికీ ఆ విషయం తలుచుకుంటే వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి వొంట్లో కోరికలు పురులువిప్పుతాయి.. అంటూ ఆగింది శారద ..

చెప్పు చెప్పు.. అదేమిటో తెలుసుకోవాలనున్నది.. అన్నది సుభద్ర..

చెపుతాను కానీ.. నా తరువాత నీ పెళ్ళికిముందు అనుభవాలు నువ్వు చెప్పాలి మరి అన్నాది శారద..

సరే అని ఒప్పుకున్నాడు సుభద్ర..

శారద తన చిన్నతనం నాటి తోలి సెక్స్ అనుభవం సుభద్రకు చెప్పడం మొదలెట్టింది..

(ఇంకావుంది..)

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *