కామదేవత – Part 22 49

ఇందులో నువ్వంత ఖంగారు పడిపోయి హైరానా పడిపోవలసినంత విషయమేమీలేదు.. మన కాలనీలోనే చాలా మంది మగవాళ్ళూ/ ఆడవాళ్ళు వేరేవాడి భార్యతో/మొగుళ్ళతో చాటుమాటుగా రంకుసంబంధాలు నడుపుతున్నారు.. మా రెండుకుటుంబాలవాళ్ళమూ అలా దొడ్డిదారిన కాకుండా రాజమార్గాన మాభర్తలకి తెలిసే నేను సుందరం, రమణలతో చేయించుకుంటుంటే.. సుశీల నామొగుడితోనూ, రమణతోనూ చేయించుకుంటున్నాది.. అంతే.. అన్నాది విషయాన్ని తేలిగ్గా కొట్టిపడేస్తూ..

సరేనే.. మీరంటే మొగుడూపెళ్ళాలు ఇష్టపడ్డారు సరే.., మీరూమీరూ మొగుళ్ళని మార్చుకుని సుఖపడుతున్నారు. మరి పిల్లలసంగతేమిటే..? ఇవన్నీ చూస్తూ వాళ్ళెలా వూరుకుంటున్నారే.. అడిగింది సుబద్ర..

అందుకే మేము పిల్లలకి ఎటువంటి అడ్డాలు పెట్టకుండా వొదిలేసేము.. మా మొగుళ్ళు ఆడపిల్లలతోగూడా చనువుగా వుంటారు. మేము చూసీ చూడనట్లు ఒదిలేసేము.. ఆడపిల్లలంతా వయసులోకి వొస్తున్నారు.. వాళ్ళకిమాత్రం వొంటిలోకోరికలు వుండవా?? అందుకే మా మొగుళ్ళు మారెండు కుటుంబాలలో ఏఆడపిల్లలమీద చేతులేసినా మేమేమీ అడ్డుచెప్పము. అందువల్ల మా మొగుళ్ళు మాతోపాటుగా కుదిరినప్పుడల్లా ఆడపిల్లలు కావాలన్నప్పుడల్లా వాళ్లని కూడా సుఖపెడుతూవుంటారు.. ఆఖరు బాబ్ పేల్చింది శారద.

శారద మాటలకి సుబద్ర కళ్ళుతిరిగి పడిపోయినట్లు నోటమాటరాక మాన్‌పడిపోయింది..

కానీ మంచం మీద పడుకుని నిద్రపోకుండా వీళ్ళమాటలే వింటున్న భవాని పూకులో తడి వరదలై పొంగసాగింది..

ఇప్పుడు భవానీ కళ్ళముందు ప్రొదున్న తాను చూసిన ఇద్దరు అంకుల్స్ తనవొంటిమీద చేతులేసి తన ఆడతనపు ఎత్తులని నలిపేస్తున్నట్లు వూహించుకుంటూ.. ఆహ్.. నాకెప్పుడు ఇలాంటి సుఖం దొరుకుతుందో కదా అనుకుంటూ తడిసిపోసాగింది.

(ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు.. భవానీకి చదువు తక్కువ నవల్స్ చదవడం ఎక్కువ అందువల్ల చదువైతే రాలేదుకానీ.. ఈ కామపరిజ్ఞానం చాలానే వుంది.. అదీకాక అలా మగవాళ్ళ చేతుల్లో నలిగిపోవాలన్న కోరికలూ ఎక్కువగానే వున్నాయి.. దురదృస్టవశాత్తూ కూతురుకన్న తల్లే ఎక్కువగా రెచ్చిపోతుండడంవలన మగవాళ్ళంతా తల్లిచుటూ తిరుగుతూ కూతురిని అశ్రద్ద చేసేరేకానీ.. ఎవరన్న కాస్తంత సమయం తీసుకుని భవానీమీద శ్రద్ద పెట్టివుంటే ఈపాటికి భవాని వాళ్ళమ్మని మించిపోయి వుండేదే..)

తనమాటలు విన్నాక సుభద్ర వైపునించీ ఎటువంటి స్పందనా లేకపోవడంతో.. శారద.. ఏంటి సుభద్ర ఉన్నావా..? లేక కళ్ళుతిరిగి పడిపోయేవా..? అని అడిగింది..

శారద అడిగిన ప్రశ్నకి ఈలోకంలోకి వొస్తూ.. అదేమిటే మరీ అంతలా బరితెగించేస్తే పిల్లల జీవితాలు ఏమైపోతాయి..? రెట్టించింది సుభద్ర..

చూడు సుభద్ర.. నిన్నో విషయం అడుగుతాను నిజం చెపుతావా..? అన్నాది శారద..

అడుగు అన్నాది సుభద్ర..

నీకు పెళ్ళికాకముందు నీలో కోరికలు లేవా? అలాగే పెళ్ళికాకముందు నువ్వు ఎవ్వరితోనూ నలిపించుకోలేదా? నిజం చెప్పు అనడిగింది శారద.

శారద అలా పచ్చిగా అడిగేప్పటికీ సుభద్ర తలతిప్పి మంచం మీదపడుకున్న కూతురివైపు చూసింది. భావాని పడుకుని నిద్రపోతున్న దానిలా కళ్ళుమూసుకుని నిద్ర నటించింది.. కూతురు నిద్రపోయింది నిర్ణయించుకున్నాక.. నీకు చెప్పకేమి శారదా.. నేను పెళ్ళికి ముందే ఇద్దరు ముగ్గురిపక్కలో పడుకుని ఆ సుఖాన్ని రుచి చూసినదానినే.. అన్నది సుభద్ర ..

చూసేవా? అందుకే ఈనగాసినది నక్కల పాలు చెయ్యడం ఇష్టం లేకనే .. ఇంత కస్టపడి పెంచిన ఆడపిల్లలని ముక్కూ మొహం తెలియని వెధవల పాలు చెయ్యడం ఇష్టం లేక.. అదీకాక వయసులోకొస్తున్న ఆడపిల్లల వొంటిలోని కోరికలు తీరేలాగా.. అందుకే ఆడపిల్లలని అనుభవించి సుఖపెట్టే బాధ్యత మాభర్తలకే వొదిలేసేము అన్నాది శారద ..

అదిసరే కానీ పెళ్ళికి ముందు నీకు ఎటువంటి అనుభవాలు లేవేమిటి? తిరిగి ప్రశ్నించింది సుభద్ర..

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *