కామదేవత – Part 22 48

శారద రంకుబాగవతాన్ని బయటపెడితే గతుక్కుమని తేలు కుట్టిన దొంగలా తనదారికొచ్చి కాళ్ళ బేరానికొస్తుందని వూహించిన సుబద్ర.. తను అనుకున్న దానికి భిన్నంగా శారద అలా నిబ్బరంగా ధైర్యంగా హమ్మయ్యా నేను చెపుదామనుకున్న విషయాన్ని నువ్వే కనిపెట్టేసేవాన్నట్లు అంత తేలికగా శారద వూపిరిపీల్చుకోవడం చూసిన సుబద్ర ఆశ్చర్యపోతూ.. రంకు భాగోతం బయటపడిందంటే ఎవరన్న ఖంగారు పడతారు అలాంటిది నువ్వేంటే శారదా అలా అంత నిబ్బరంగా వున్నవు? అడిగేసింది సుబద్ర తన మనసులో భావాలని దాచుకోలేక.

భయపడ్డానికేముంది సుబద్ర..? మొగుడికి ఇంట్లోవాళ్ళకీ తెలియకుండా రంకు చేస్తే భయపడాలి కానీ ఇంట్లోవాళ్లకీ మొగుడికీ తెలిసి రంకు చేసేవాళ్లకి భయమెందుకు చెప్పు? అన్నాది శారద

శారద చెప్పిన మాట విని గతుక్కుమనడం ఈసారి సుబద్ర వొంతయ్యింది..

దానితో సుబద్ర.. ఏం మాట్లాడుతున్నావు శారదా..? అని మాత్రమే అనగలిగింది.. అంతకుమించి ఇంకేమనాలో సుబద్రకైతే తెలియలేదు..

నిజం చెపుతున్నాను సుబద్ర.. సరే నీకు వివరంగా చెపుతాను విను..

నాకు ముగ్గురు మొగుళ్ళు.. మాఅయనకి ఇద్దరు పెళ్ళాలు అన్నది శారద నవ్వుతూ.. శారద చెప్పిన మాటలకి మెడనొప్పి, భుజాల నొప్పులూ మటుమాయం ఐపోయి.. సుబద్ర వెల్లకిల్లాతిరిగి లేచి కూర్చుంటూ .. ఏమంటున్నావు శారదా? అన్నది మాటలు తడబడుతుండగా సుబద్ర..

శారద నవ్వుతూ.. నీకు వివరంగా చెపుతానుండు.. అంటూ .. నాకు మెడలో తాళికట్టిన మొగుడు మాఅయన బ్రహ్మం ఐతే, మెడలో తాళి కట్టని మొగుళ్ళు రమణ, సుందరాలు.. అని చెప్పడం ఆపింది శారద..

ఈ సుందరం ఎవరు..? అడ్డుపడుతూ అడిగింది సుబద్ర

ఓ.. నీకు చెప్పలేదా..? మా ఎదురింటి సుశీల మొగుడిపేరు సుందరం లే.. ఈమారు చెప్పింది శారద

శారద మాటలతో పిచ్చెక్కిపోయిన సుబద్ర వెర్రిదానిలా శారదని చూస్తూ.. ఏమంటున్నావే నువ్వు శారదా..?

రమణ అంటే మీఇంట్లో మీతోనే వుంటున్నాడు గనక సరేమరి.. కానీ సుశీల మొగుడు నీమొగుడెలా అఔతాడే..? ఈసంగతి సుశీలకి తెలిస్తే..? ఆదుర్దగా ఒకరకమైన కామోద్దీపనం చెదిన గొంతుతో అడిగింది సుబద్ర..

శారద సుబద్ర భుజాలమీద చేతులేసి పక్కమీద పడుకోపెడుతూ.. శారద సుభద్రమీద వాలిపోతూ.. నువ్వు ఖంగారు పడకుండా నేను చెప్పేది శాంతంగా విను మరి అంటూ.. (కొత్తగా రెండు కుటుంబాలవాళ్ళు ఇలా బాహాటంగా మొగుళ్ళనీ పెళ్లాలనీ మార్చుకుని దెంగుకోవడాన్ని ఇంత పచ్చిగా శారద చెపుతుంటే వింటున్న కామోద్రేకంలో శారద తన మీద వాలిపోయిన సంగతి సుభద్రకు గమనింపుకే రాలేదు.. సుభద్ర మనసంతా శారద చెపుతున్న మాటలమీదనే వున్నది కానీ తనమీద వాలిపోయిన శారద చేతలవిషయాన్ని సుభద్ర గమనించనే లేదు)

నేనేమి చెప్పేను? నాకు ముగ్గురు మొగుళ్ళు మా ఆయనకి ఇద్దరు పెళ్ళాలు అని కదా? నా ముగ్గురు మొగుళ్ళ సంగతి చెప్పేనుగదా..? మా ఆయన ఇద్దరి పెళ్ళాలలో మొదటి పెళ్ళాన్ని నేను రెండవ పెళ్ళం మా సుశీలనేనే.. అన్నది..

శారద మాటలు వింటూ పిచ్చిదానిలా పిచ్చి చూపులు చూడసాగింది సుబద్ర..

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *