కామదేవత – Part 22 49

అఔను.. మాఇంట్లో మేముకూడా అలానే అనుకుంటూ వుంటాము.. అన్నది శారద..

శారద అన్న మాటని రెట్టిస్తూ.. కానీ నాకు ఇక్కడే చిన్న అనుమానంవొస్తున్నాది అన్నది సుబద్ర.

నీకొచ్చిన అనుమానం ఏమిటో? అడిగింది శారద

మామూలుగా ఐతే ఎవరన్న అమ్మవారి అనుగ్రహం దొరికిన వాళ్ళ ఇల్లు చాలా ప్రశాంతంగా వుండాలి మరి మీ ఇంట్లో ఏంటి ఇలా వున్నాది? అడిగింది సుబద్ర

మా ఇంటికేమయ్యింది? మాఇంట్లో ఎంతో ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది నాకు .. చెప్పింది శారద..

ఏంకాలేదు కానీ.. మీ ఇల్లుకూడా ప్రశాంతంగానే వున్నాది కానీ.. అంటూ సుబద్ర మౌనంగా వుండిపోయింది..

నువ్వు ఎదో చెప్పడానికి సంశయిస్తున్నట్లునావు.. నా దగ్గర మొహమాటం ఎందుకు? పరవాలేదు నీమనసులో ఏముందో చెప్పేసెయ్యి.. నీమనసులో వున్నదేమిటో నాకు తెలుసనే అనుకుంటున్నాను.. నువ్వు నీ మనసులో అనుకుంటున్న మాట నాకు చెప్పు.. అది నిజమో కాదో నేను నీకుచెపుతాను.. అన్నది శారద..

ఏమీలేదు శారదా.. నీ ఇంట్లో అడుగుపెట్టినది లగాయతూ ఎందుకో నావొంట్లో కోరికలు ఒకటే మెలిపెట్టేస్తున్నాయి.. మనసు ప్రశాంతంగానే ఉన్నాది.. కానీ నాశరీరం నామాట వినడం లేదు.. బయటపడిపోయింది సుబద్ర..

సుబద్ర అన్న మాటలకి శారద తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ.. సరిగ్గా నువ్వు ఈ విషయమే చెపుతావని నాకు తెలుసు.. అన్నాది శారద..

నీకెలా తెలుసు? రెట్టించింది సుబద్ర

ఎలా తెలుసంటే.. మా ఇంటికి వొచ్చినవాళ్ళంతా ఇదే విషయాన్ని నాతో చెబుతుంటారు గనక.. ముక్తాయించింది శారద

అదే నాకు అర్ధం కావడంలేదు.. ఎందుకలా..? అడిగింది సుబద్ర..

శారద నవ్వేస్తూ.. చెపుతాను కానీ.. చెప్పేక నువ్వేమీ అనుకోకూడదు మరి.. ముందరికాళ్ళకి బంధం వేస్తూ చెప్పింది శారద

అనుకోవడానికేముందిలే ముందు నువ్వు చెప్పు.. మీఇంటికి వొచ్చినది మొదలూ ఇదే అనుమానం నామనసుని దొలిచేస్తున్నాది.. చెప్పింది సుబద్ర

ఏమీలేదు సుబద్ర.. ఎవరిమనసులో ఏ కోరికలు ఎక్కువగా వుంటాయో వాళ్ళ మనసులో అటువంటి ఆలోచెనలే వొస్తాయని ఈఅమ్మవారి వుపాసన నాకు నేర్పించిన గురువుగారు చెప్పేరు.. అంటే నీమనసులో సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువన్నమాట అందుకే మాఇంట్లో అడుగుపెట్టినది లగాయతూ నీలో సెక్స్ కోరికలే ఎక్కువగా రేగుతున్నట్లున్నాయి అంటూ.. విషయాన్ని తిప్పి సుబద్రమీదనే పెట్టింది.. శారద

(శారద అలా చెప్పడానికి కారణం ఆరోజు రాత్రి సుదర్శనం శారదని అనుభవించినప్పుడు అతనే చెప్పేడు.. మా ఆవిడ సుబద్రకి కోరికలు ఎక్కువ అని.. అందుకే ఆ మాట ఆధారంగా నిందని సుబద్ర మీద పెట్టేసింది శారద.. కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పకుండా. ఈ సమయం లో శారద ఎందుకు కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పలేదంటే.. సుబద్ర పూర్తిగా తన దారిలో పడేవరకూ ఈ కామదేవత వ్రతం గురిచి చెప్పకూడదని శారద నిర్ణయించుకోవడం వలన)

శారద ఏవిషయాన్ని గురిపెట్టి భాణం సంధించిందో ఆ భాణం సుబద్రకి సరిగ్గా ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలింది.. అందువల్ల.. సుబద్ర అహం దెబ్బతిన్నాది.. దానితో సుబద్ర ఉక్రోషంతో .. నీకన్నా ఎక్కువ కోరికలు నాకేమీలేవులే.. అనేసింది (ప్రొదున్న వంటగదిలో రమణ చేస్తుల్లో శారద నలగడం చూసిన విషయాన్ని లోగుట్టుగా ప్రస్తావిస్తూ..)

నాకుకోరికలెక్కువని నీకెవరు చెప్పేరేంటి? అన్నాది శారద

వేరే ఒకళ్ళు చెప్పవలసిన అవసరమేముంది?? పొద్దున్నపొద్దున్నే నువ్వు వంటగదిలో మీరమణ చేతుల్లో నలిగిపోవడం నాకళ్ళతో నేనే చూసేను గదా? అనేసింది సుబద్ర..

ఏంటి.. వంటగదిలో రమణతో నన్ను చూసేవా..? రెట్టించింది శారద తన రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డాదని సంబరపడిపోతూ..

అఔను.. నేను చూసేను.. నిన్నే కాదు.. ఆఎదురింటావిడ అని చెప్పేవుగా ఆవిడా మీఆయనా ఈగదిలోనే సరసాలాడుకుంటూ ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు నలిపేసుకోవడం కూడా చూసేను.. వుండబట్టలేక మొత్తంగా బయటపడిపోయింది సుబద్ర..

శారద నవ్వుతూ.. హమ్మ సుబద్ర.. ఐతే నువ్వు చూడవలసినవన్నీ చూసేసేవన్న మాట అన్నాది శారద నవ్వుతూ..

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *