కామదేవత – Part 21 71

నన్ను మీరు మీరు అని పిలవవొద్దు. చక్కగా సుబద్ర అని పిలవండి అన్నది సుబద్ర.

సరే ఐతే మీరు కూడా నన్ను శారద అని పిలవండి అంటూ.. భవానీ వైపు తిరిగి నువ్వు అలా సోఫాలో పడుకో, లోపల గదిలో అమ్మకి నేను నీనె రాసి మర్దనా చేస్తాను అంటూ శారద లోపలికి వెళ్ళి అలమారాలో ఆ పుత్తూరు తైలం కోసం విదికి వొచ్చి.. మర్చిపోయేను మొన్న సుశీలకి అవసరం వొచ్చి పట్టుకెళ్ళింది, అన్నది శారద.

సుశీల ఎవ్వరు? అడిగింది సుబద్ర

మర్చిపోయేను మీకు సుశీల తెలియదు కదూ? మా ఎదురింట్లో వుంటుంది. తనూ నేనూ ఒకేసమయంలో ఈ కాలనీలోకి వొచ్చేము. వాళ్ళూ మేమూ ఒక్క కుటుంబంలా కలిసిపోయేము. రండి మిమ్మల్ని వాళ్ళకి ఒకసారి పరిచెయం చేస్తాను అంటూ.. భవాని వైపు చూస్తూ నువ్వుకూడా రా.. ఒక్క ఐదునిమిషాలు., ఒక్కసారి మిమ్మల్ని పరిచెయం చేసేక నువ్వు వొచ్చేద్దువుగాని అంటూ భవాని నీ, సుబద్ర నీ సుశీల దగ్గరకి తీసుకువెళ్ళింది.

శారద, సుదర్శనం భార్య సుభద్రానీ, కూతరు భవానీ నీ వెంటబెట్టుకు రావడం చూసిన సుశీల రావే శారదా.. రా.. అంటూ ఎవరు మీ ఇంటికి చుట్టాలెవరన్న వొచ్చేరా అన్నది (వాళ్ళు ఎవ్వరో తెలిసినా గానీ తెలియనట్లే)..

సుశీల అన్న మాటలకి నవ్వుతూ.. నీకు తెలియని బంధువులెవ్వరున్నారే నాకు.. ఈవిడ మన సుదర్శనం భార్య సుబద్ర, కూతురు భవానీ అంటూ పరిచెయం చేసేప్పటికి..

ఓహో.. మన టెలీఫోను ఆయనా? అన్నది ఎమీ తెలియంట్లే.. దానికి శారద నవ్వుతూ.. ఆ.. ఆ టెలీఫోనాయనె అంటూ.. సుబద్ర వైపు తిరిగి మరేమీ అనుకోకండి.. మొన్న అనుకోకుండా మా సుశీల వాళ్ల నాన్నగారి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే తన పిల్లలిద్దరినీ అక్కడకి పంపింది. అప్పటినించీ వాళ్ళ క్షేమసమాచారాలు మీ ఆయన ద్వారానే మాకు తెలిసేవి అందువల్ల సుదర్శనం గారు మాకు ఫోను సుదర్శనం గారు ఐపోయేరు అని శారద వివరించి చెప్పంది.

దానికి సుబద్ర నవ్వేస్తూ.. మీ ఇంట్లోనె కాదు మేను ఎవరింటికి వెళ్ళినా మా పలకరింపు ఫోను సుదర్శనమె .. అది మాకు అలవాటైపోయింది అన్నది సుబద్ర.

కొద్దిసేపు అలా వాళ్ళ పరిచెయాలు పలకరింపులూ ఐపోయేక, శారద అసలు విషయానికొస్తూ, నిన్నరాత్రి వాళ్ళు వూరినించీ వొస్తున్నప్పుడు బస్సులో సీటుకింద పెట్టిన పళ్ళు తీసుకుందామని సుబద్ర కిందకి వొగేసమయానికి సడన్‌గా బస్సుడ్రైవర్ బ్రేకు వెయ్యడంతో సుబద్ర తల ముందుసీటుకు కొట్టుకుపోయి మెడనరాలూ వెన్నుపూస పట్టేసి ఎడమవైపు అస్సలు చెయ్య కదిలించలేకపోతున్నాదిట.

మొన్న నువ్వు పుత్తూరు తైలం తీసుకువేళ్ళేవుకదా? ఇప్పుడు ఆ పుత్తూరు తైలం కోసం వొచ్చేను అన్నది శారద.

అదిలోపల అలమారాలో పైఅరలో వుంది నువ్వే వొచ్చి తీసుకోవాలి.. నాకు భుజాలనొప్పి నేను దాన్ని అందుకోలేను అన్నాది సుశీల.

సరే చూపించు అంటూ సుశీల వెనకాలే శారద వాళ్ళ పడకగదిలోకి నడిచింది.

పడకగదిలో అడుగుపెడుతూనే శారద సుశీలని, చూసేవా తళ్ళీకూతుళ్ళిద్దరూ ఎలా వున్నరో? అన్నది..

నువ్వు చెప్పింది అక్షరాలా నిజం హబ్బా ఏమున్నరే ఆ తల్లీకూతుళ్ళు.. దానికూతురు భవని చూడ్డానికి కొద్దిగా లావు కానీ హబ్బా.. అలాంటి ఆడదాన్ని అనుభవించే మగాడికి పరుపు అక్కరలేదే.. నువ్వేదన్నా చేసి భవానీకి బ్రహ్మంతో కన్నెరికం చేయించు అటుపైన దానిమీదకీ సుభద్ర మీదకీ నా ఇద్దరి కొడుకులనీ ఎక్కించాలి. ఇలాంటి ఆడవాళ్ళని దెంగాలనేగా మగాళ్ళంతా ఆశపడేది అన్నాది సుశీల.

సుశీల అన్నమాటలకి వంతపాడుతూ.. అందుకే ఇప్పుడు ఈ పుత్తూరు తైలం కోసం వొచ్చింది. ఈ తైలం రాసే వొంకతో ఆ సుబద్రని నావశం చేసుకోకపోతే నాపేరు తిప్పి పెట్టుకుంటాను అన్నాది శారద. నువ్వు అంతటి ఘటికురాలివేలే నాకు తెలుసు. ఐనా ఎటూ మనకి కామదేవత అమ్మవారి అనుగ్రహం వుండనే వున్నది. ఈరోజు ఆ సుబద్ర నీవశం ఆవ్వడం తధ్యం, నాకొడుకులిద్దరూ ఆ తల్లీకూతుళ్ళని అనుభవించడం మరీ తధ్యం అంటూ సుశీల పుత్తూరు తైలాన్ని శారద చేతికి అందించింది.

శారద ఆ తైలాన్ని చేత్తోపట్టుకుని, ముందుగదిలోకి అడుగుపెట్టేప్పటికి కాలీజీనించీ తిరిగి వొచ్చేస్తున్న మధు ఇంట్లో అడుగుపెడుతూ శారదకి ఎదురువొచ్చేడు.

ఇంట్లో అడుగుపెడుతున్న మధుని చూస్తూ శారద, అదేంటిరా కాలేజీనించీ ఇంతతొందరగా వొచ్చేసేవు? అన్నది.

లేదత్తా.. ఎవరో కుర్రాడిని లెక్చెరర్ గారు కొట్టేరని కాలేజీలో గొడవజరిగి కాలేజీ మూసేసేరు అందుకే తొందరగా ఇంటికి వొచ్చేసెను అంటూ.. ముందుగదిలో కనిపించిన కొత్తముఖాలని ఆశ్చర్యంగా చూసేప్పటికి.. శారద కల్పించుకుంటూ మనవాళ్ళేరా.. మన ఫోను సుదర్శనంగారు లేరు ఆయన భార్య సుబద్ర, వాళ్ళమ్మాయి భవానీ అంటూ శారద వాళ్ళని మధుకి పరిచెయం చేస్తూ.. ఇతను మా సుశీల పెద్దకొడుకు మధు., కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాడు అని తిరిగి మధుని వాళ్లకి పరిచెయం చేసింది.

శారద వెనకాలే ముందుగదిలోకి వొస్తున్న సుశీల మధుని చూస్తూ.. ఈరోజు నువ్వు ముందుగా వొచ్చేస్తావని నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడే నాకు తెలుసు అన్నాది సుశీల.

2 Comments

Add a Comment
  1. V panditangavittalprasad

    Story chala adbhutamgavundi poorthy story chadavadaniki dorukutunda please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *