కామదేవత – Part 21 71

కుశల ప్రశ్నలూ పలకరింపులూ అయ్యేక శారద వొంటగదిలోకి కాఫీలు పెట్టడానికి వెళ్ళబోతుండగా., సుదర్శనం బ్రహ్మం వైపు శారద వైపు చూస్తూ రాత్రి బస్సుకి సుబధ్ర, అమ్మయిలు వొచ్చేరు. రాత్రి బస్సులో సీటుకిందవున్న పళ్ళు తీద్దామని సుబధ్ర కిందకి వొంగి బాగ్ తీస్తుండగా బస్సువాడు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేసేడట. దానితో సుబధ్ర తల ముందు సీటుకు కొట్టుకుని మెడవెనకాల నరాలు నొక్కుకుపోయి మెడమొదలుకొని ఎడమచెయ్య నించీ వెన్నుపూసంతా లాగేసిందిట. ఇప్పుడు తాను ఎడమచెయ్యని లేపలేకపోతున్నాది. సాయంకాలం డాక్టరు గారి దగ్గరకి తీసుకువెళతాను. అందువల్ల మీరేమీ అనుకోకపోతే ఈరోజు వీళ్ళిద్దరూ మీఇంట్లోనె వుంటారు అని (మధ్యహ్నం భోజనాలు మొదలుకుని అన్నీ మీ బాధ్యతే అని చెప్పకనె చెప్పేసేడు సుదర్శనం).

సుదర్శనం అన్నమాటకి వొంటగదిలోకి వెళ్ళబోతున్న శారద కాస్తా ఆగి చుర్రుక్కున సుందర్శనం వైపు చూసింది. సుదర్శనం శారద కళ్లలోకి చూస్తూ కళ్ళతోనే నవ్వేడు.. (ఆ నవ్వులో.. చూశావా శారదా నువ్వు చెప్పినట్లే నా కుటుంబాన్ని నీకుంటంబానికి దగ్గరచెయ్యడానికే ఈ ప్రత్నం అన్నట్లు కళ్ళతోనే సైగచేసేడు). అలా తన భార్యనీ పిల్లనీ తిన్నగా తన ఇంటికే తీసుకురావడంలో గల ఆంతర్యాన్ని అర్ధం చేసుకున్న శారద నవ్వుతూ.. అయ్యో దానికేమి భాగ్యం, అన్నయ్యా, ఈ ఒక్కరోజుకీ అనేముంది? సుబధ్ర గారికి మెడనొప్పి తగ్గేవరకూ ఇక్కడే మాఇంట్లో వుంచెయి. పిల్లలు స్కూలుకి వెళ్ళిపోయేక మళ్ళీ వాళ్ళు వొచ్చేవరకూ టైము గడవక ఒకటే బోరైపోతున్నాను అన్నాది శారద.

అబ్బే మీకెందుకండీ శ్రమ, ఐనా నేనెందుకు మీ ఇంట్లో మీ మొగుడూపెళ్ళాలమధ్య అడ్డంగా అన్నది సుబద్ర ఇందాకలా రమణ, శారదల రొమేన్స్ గుర్తుచేసుకుంటూ..

వీళ్ళుఎలా మాట్లాడుకుంటుండగా ఇంతలో మాధవి బయటకి వొస్తూ, మీ ఇంటికి చుట్టాలెవరో వొచ్చినట్లున్నారు.. నేను సాయంకాలం మళ్ళీ వొస్తాను అంటూ మాధవి బయటకి వెళ్ళబోతుంటే ఇందాకలా పడకగదిలో బ్రహ్మం చేతుల్లో నలుగుతున్న మాధవిని బ్రహ్మం భార్యగానూ.. వొంటగదిలో రమణ చేతుల్లో నలుగుతున్న శారదభర్త రమణగానూ అంకుంటున్న సుబద్ర ఒక్కసారిగా అయోమయానికి గురౌతూ ఈవిడేవరూ..? అని అడిగింది

దానితో శారద, మాధవి చెయ్యపట్టి ఆపుతూ, ఈవిడ మా ఎదురింటి తమిళాయన మణివణ్ణన్ అని ఆయన భార్య మాధవి అని మాధవిని సుబద్రకి పరిచెయం చెసేప్పటికి సుబద్ర తుళ్ళిపడుతూ మనసులో అనుకున్నాది.. ఓసి లంజా.. ఎదురింటిదాన్ని తీసుకొచ్చి నీపడకగదిలో వేరేమగాడితో రంకు చెసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించేవా..? అని అనుకోకుండా వుండలేకపోయింది సుబద్ర.

సుబద్ర ఆ షాక్ లోనించీ తేరుకోకకుందే మరో షాక్ ఇస్తూ.. బ్రహ్మం చెయ్యపట్టి ముందుకు లాగుతూ ఈయన మా ఆయన బ్రహ్మం అని సుబద్రకి పరిచెయం చేసేప్పటికి సుబద్రకి దిమ్మతిరిగిపోయింది. ఓపక్క శారద పరిచెయాలు చేస్తున్నా కానీ సుబద్ర బుర్రలో ఆలోచనలు గిర్రున తిరుగుతున్నాయి. అంటే.. ఎదురింటి తమిళాయన భార్య నీపడకగదిలోకి వొచ్చి మీ ఆయన వొళ్ళో కూర్చుని తన జాకెట్ విప్పి తన సళ్ళని నలిపించుకుంటుంటే.. మరి వొంటగదిలో మరెవరితోనో నువ్వు నీసళ్ళునలిపించుకుంటున్నావా? అని సుబద్ర అనుకుంటుండగానే.. సుబద్ర బుర్రలో ఆలోచెనలు సంగతి తెలియని శారద.. బ్రహ్మం పక్కన నిలబడ్డ రమణని చూపిస్తూ ఆయన రమణ అని మాఫేమిలీ ఫ్రెండ్. ఆయనా మావారూ చిన్నప్పటినించీ మంచి స్నేహితులు.. ఈమధ్యనే మన కంపెనీలోనే జెనరల్ మేనేజర్ గా వుదోగం వొచ్చింది. పాతాయన క్వార్టర్ ఖాళీచేసేవరకూ మాఇంట్లోనే వుందామన్నామని మాతో వుంటుంటున్నరు, అంటూ రమణని శారద పరిచెయం చేసేప్పటికి సుబద్ర పక్కలో బాంబ్ పడినంతగా అదిరిపడింది.

సుబధ్ర అంతగా అదిరిపడడానికి కారణం ఏంటంటే.. మొగుడూ పెళ్ళాలు చాటుగా రంకుచెయ్యడం సుబద్రకి తెలుసు. స్వతహాగా సుబద్రలో కోరికలు ఎక్కువ. అదీకాకుండా గొప్ప దూలముండ. సుబద్ర ఎక్కడన్న, ఏ బంధువుల ఇంట్లోనన్న కధలూ, కార్యక్రమాలూ వున్నాయంటే మిస్స్ కాకుండా వాటన్నింటికీ వెళ్ళడానికి ఏకైక కారణం అక్కడ మొగుడుకి తెలియకుండా కుదిరినంతవరకూ కుదిరినంతమంది మగాళ్లతో దెంగించుకోవడం కోసమే.. .. కానీ ఇలా శారదలా ఎదురింటి ఆడదాన్ని తీసుకువొచ్చి మొగుడి వొళ్ళో కూర్చోబెట్టి, పక్కనే వొంటగదిలో వేరే మగాడితో రంకువేషాలు వెయ్యడం మాత్రం సుబద్ర తన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూసివుండలేదు. అందువల్లనే శారద అలా మాధవినీ, తన భర్తనీ రమణనీ పరిచెయం చెసేప్పటికి సుభద్ర, ఆమెతోపాటుగా భవానీ కూడా అంతలా పిచ్చెక్కిపోయేరు.

ఓపక్క తాను అలా తన పరిచెయాలు చేస్తుంటే సుబద్ర ముఖంలో రంగులు మాడడాన్ని గమనించిన శారద ఎమయ్యిందబ్బా.. ఇంతలో ఈవిడ ముఖంలో ఇన్ని రంగులు మారుతున్నాయేమిటబ్బా .. అని అనుకోకుండా వుండలేకపోయింది. సరే గానీ రోజంతా ఇక్కడే వుంటుంది కదా.. కనుక్కోవొచ్చులే అనుకుంటూ.. రాత్రంతా ప్రయాణంలో అలిసిపోయివుండి వుంటారు. వుండండి వేడివేడిగా మంచి కాఫీ టిఫెను చేస్తాను, కాఫీ తాగి టిఫెను తిన్నాక స్త్ననం చేద్దురుగాని అన్నది సుబద్రని చూస్తూ..

ఇంతలో సుదర్శనం అందుకుంటూ చెల్లెమ్మా నాకు టిఫెనులు ఏమీ వొద్దు. కాఫీ ఇస్తే తాగేసి ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు. సుదర్శనం మాటలో మాటకలుపుతూ బ్రహ్మం, రమణలు కూడా మాకు కూడా ఆఫీసుకు ఆలస్యం ఐపోతున్నది. మరో కప్పు కాఫీ ఇచ్చేవంటే మేము ముగ్గురం కలిసి ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోతాం అన్నారు.

మరో అర్ధగంట గడిచేప్పటికి మగవాళ్ళంతా కాఫీలు తాగి ఆఫీసులకి వెళ్ళిపోయేరు. సుబద్ర, భవానీలు టిఫెను తిన్నాక. భవాని శారద వైపు చూస్తూ రాత్రంతా బస్సులో అస్సలు నిద్దరలేదు ఆంటీ నేను ఓ గంట పడుకుంటాను అనేప్పటికి.. శారద సుబద్రవైపు చూస్తూ.. నా దగ్గర పుత్తూరు తైలం వుంది దాన్ని మీ మెడకీ వెన్నుకీ రాసి మర్ధనా చేసేక మీరు స్త్ననం చేద్దురుగాని అన్నది.

2 Comments

Add a Comment
  1. V panditangavittalprasad

    Story chala adbhutamgavundi poorthy story chadavadaniki dorukutunda please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *