కామదేవత – Part 2 122

అంకుల్ రమణి రసాలతో తడిసిన మొడ్డని ఈసారి సుశీల పూకులోకి తోసి తన రెండు చేతులమేద తన బరువును కాస్తూ, సుశీల బొక్క అద్రిపోయేలా దెంగడం మొదలుపెట్టాడు. సుశీల రెండుకాళ్ళు గాలిలోకెత్తి రమణ మొడ్డ దరువులు తన యోని కుహరానికి బలంగాతగిలేలా సర్దుకుంది. అంతటి బలమైన పోట్లు పడుతూవుంటే ఐదు నిమిషాలలోనే సుశీల అరవీశడు తడివొలకపోస్తూ, తన పూకుపాయలలోనుండీ మదనరసాలు తనపిర్రల మధ్యగాడిలోకి కారిపోతూవుండగా వరుస భావప్రాప్తులు పొందుతూ మైధునపు మత్తులో సోలిపోయింది.

అప్పుడు రమణ తన వీర్యాన్ని సుశీల పూకులో కొంత వొలకపోసి, శారదని పిలిచి సుశీల పూకులోనుండీ మొడ్డని బయటకులాగి శారద పూకులోతోసి రెండవసారి ఆమె పూకులో స్కలించి, మళ్ళీ మొడ్డని బయటకులాగి, రమణిపూకులోతోసి ఆఖరి రెండుతడవలూ ఆమె పూకులో స్కలించి అలసటగా రమణిమీద వాలిపోయాడు.

అలా వొక్కక్షణం అలసట తీర్చుకున్నాక తన మొడ్డని రమణి పూకులోనుండీ బయటకు లాగి, రమణి, శుశీల, శారద పూకులలో తడిని తీసి “కామ దేవత” ఫోటో కి బొట్లు బొట్ట్లుగా పెట్టి, “తల్లీ కామ దేవతా ఈ రమణి నా 100 వ కన్నెపిల్ల నీకు కానుకగా సిద్దంగావుంది. ఒచ్చి నీ కానుకని అదుకోఅమ్మ అని పిలిచేడు”.

అంతే కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతితో భువనైక మోహనంగా ఓక అద్భుతమైన, రతీదేవిని మరిపించే ఓ నగ్నసుందరి ఆ ఫోటో లోనుండీ బయటకు వొచ్చింది.

రమణి, శారదా, సుశీల, రమణ అందరూ లేచి ఆ భువనైక మోహన రూపాన్ని సన్మోహితులై చూస్తూ వుండిపోయారు.

కామదేవత – 8 వ భాగం
ఎనిమిదవ భాగం

అంతే, కళ్ళు మిరుముట్లు గొప్లిపే కాంతితో భువనైకమోహనంగా రతీదేవిని మైమరపించే అద్భుతమైన ఓ నగ్నసుందరి, ఆమెతో బాటుగా ఆమె ఐదుగురు అన్నదమ్ములూ గూడా ఆ ఫోటో నించీ బయటకొచ్చేరు. కామదేవత అన్నదమ్ములుగూడా మన్మధుడిని మరిపించే అందంతో వెలిగిపోతున్నారు.

రమణి, శారదా, సుశీల, రమణ అందరూ కామదేవత, ఆమె అన్నదమ్ముల భువనైక మోహన రూపాన్ని సన్మోహితులై చూస్తున్నరు.

అలా ఒచ్చిన కామదేవత తిన్నగా రమణి దగ్గరకొచ్చి, తనని బలంగా కౌగలించుకున్నాది. అదొక అద్భుతమైన దేవతా మూర్తి చేతి స్పర్శ. ఏమిజరుగుతున్నాదో తెలియనతగా రమణి ఆమెచేతుల్లో తాధాప్యంచెందిపోతున్నాది.

ముందుగా కామదేవత రమణి నోటిలో నోరుపెట్టి గాలూదింది. తరువాత రమణి రెండు తొడలూ విడదీసి పూపెదాలు ఒత్తిగించి, యోనిపెదాలకి తన పెదాలని చేర్చి రమణి పూకులో గాలూదింది.

ఇంక అప్పటినించీ కామదేవత రమణి శరీరంతో రమించడం మొదలుపెట్టింది. రమణి సళ్ళని నలుపుతూ, పూకు నాకుతూ, తన నాలుకని రమణి పూకుమడతల్లో చొప్పించి రమణి లోతుల్లోనించీ కామరసాలని జుర్రుకుంటుంటే రమణికి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్లుగా వున్నాది.

అలా ఓపక్క కామదేవత రమణితో రమిస్తుండగా, కామదేవత అన్నదమ్ములు ఇద్దరు సుశీలని కమ్ముకుపోయి ముందునించీ ఒకడు సుసీలపూకులో తనమొడ్డ దిగేసి దరువులేస్తుంటే, వెనకనించీ మరొకడు సుశీల గుద్దలో తనమొడ్డ పెట్టి రెండుపక్కలనించీ సుశీలకి స్వర్గం చూపిస్తున్నారు.

ఇంకోపక్క శారద పరిస్తితి అంతకన్నా భిన్నంగా ఏమీలేదు. అంతకన్నా ఎక్కువగానేవుంది. ఎందుకంటే సుశీలకి మద్దెలదరువులే, కానీ శారదని మూడుపక్కలనించీ దున్నేస్తున్నారు.

ఓ ఇద్దరు ముందువెనకలనించీ శారదని దొలిచేస్తుంటే, మూడోవాడు ఆమె నోటిపని పడుతున్నాడు. ఐతే, సుశీల, శారదలు అపర మన్మధుల్లా వున్న కామదేవత తమ్ముళ్ళకి తనివిదీరా తమ ఒళ్ళిచ్చి మనసుదీరా త్రుప్తిగా దెంగించుకుంటున్నారు.

అలా రమణి ఎంతసేపు కామదేవత చేతుల్లో కరిగి పరవశించిపోయిందో రమణికైతే తెలీదు. ఐతే రమణి పూకులో ఏదో బలంగా దిగబడుతున్న అనుబూతికి కళ్ళు విప్పింది. అప్పటికే కామదేవత అన్నదమ్ములిద్దరు రమణిని ఆకలిగా ఆవరించేసుకుని కుమ్మేస్తున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *