కామదేవత – Part 2 122

“చ… అలా మాట్లాడతావేంటి బ్రహ్మం.. అలా అయితే పోయేది నీ పరువేగాదు మనందరిదీ.. కానీ అసలు విషయం నీకు చెప్పాలంటే ముందుగా నువ్వు నీ కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చెయ్యడానికి వొప్పుకోవాలి. తొలిసారిగావాళ్ళ కన్నెతనాన్ని కొల్లగొట్టుకునే మొదటి మగవాడివి నువ్వేకావాలి.. అందుకు నువ్వు వొప్పుకునేవరకు నీకు కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పగూడదు.. అది నిషిద్ధం..”

బ్రహ్మం కొద్దినిమిషాలపాటు మౌనంగా వుండి నిమ్మదిగా సుశీల పూకులో దరువులు వేస్తూ .. “సరే.. నేను సిద్దమే.. డబ్బు సంగతి ఎలావున్నా కానీ కన్నెపిల్లలు రక రకాల ఆడవాళ్ళ పొందుకోసమైనా నేను ఈ పనికి ఒప్పుకుంటాను.. కానీ మరి పిల్లలని ఎలా వొప్పించాలి..”.. అని బ్రహ్మం నసుగుతూవుంటే..

“మొత్తనికి మగవాడిననిపించుకున్నావు బ్రహ్మం.. అంటే నలుగురు ఆడవాళ్ళని దెంగే అవకాశం వొస్తుందంటే నువ్వు నీ కూతుళ్ళని దెంగడానికి కూడా సిద్దమైపోతావన్నమాట”

“అదేంటి సుశీల నువ్వేగదా ఇందాకలినించీ నన్ను వొప్పిస్తున్నది.. నువ్వు చెయ్యవలసిందంతా చేసి ఇప్పుడు నన్ను తప్పు పడతావేంటి “, అంటూ బిక్కమొహం వేశాడు బ్రహ్మం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *