కామదేవత – Part 2 122

“మరెలా చెప్పేవు.. సరే.. నేనొక విషయం చెపుతాను విను. మనం ఈ పిల్లల్ని కన్నాము, పెంచి ఇంతవాళ్ళని చేశాం. రేపొద్దున్న వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అవీ చెయ్యలిగదా? అలా పెళ్ళిళ్ళూ అవీ చెయ్యాలంటే మంచి
సంబంధాలు రావాలి.. అలా మంచి సంబంధాలు రావాలంటే మనదగ్గర బోల్డంత డబ్బు కావాలి.. అదెక్కడినించీ తెస్తాం?”, అంటున్న సుశీల మాటలకి అడ్డుపడుతూ…

“అంటే పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చెయ్యలేమని మనమే పిల్లల్ల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని కాపురాలు పెట్టేస్తామా .?.”,

“అబ్బా.. బ్రహ్మం.. నన్ను పూర్తిగా చెప్పనీ.. నీకు అన్నిటికీ తొందరే.. అసలు పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకు చెయ్యాలి చెప్పు? వాళ్ళకి కడుపునిండా తిండిపెట్టి వాళ్ళ బొక్కలనిండా దుడ్డుపెట్టి వాళ్ళ వయసుకోరికలు
తీరుస్తూ వాళ్ళ అచ్చట్లు ముచ్చట్లు తీర్చే మగాడికోసమే గదా?”

“అంటే కూడు గుడ్డతో పాటుగా పెరుగుతున్న వాళ్ళ వయసు కోరికలు తీర్చడానికి ఓ మగాడు కావాలి. అంటే అటువంటి మగాడు ఓ నాలుగు పైసలు సంపాదిస్తూవుండాలి.. అదీ కాక వాడిలో మగతనం ఉండాలి.. “,,,

“పోనీ వాళ్ళ వయసుకోరికలు మనమే తీర్చడం ద్వారా ఆ నాలుగు రాళ్ళూ మనమే సంపాదించేసి, మనమే డబ్బున్న కుర్రాళ్ళని చూసి పెళ్ళిచేసేస్తే పొలా?”,,

“సుశీలా నువ్వేమి మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావటం లేదు.. మనమే పిల్లల వయసుకోరికలు తీరిస్తే వాళ్ళకి డబెక్కడినించీ వొస్తుంది?”…

“ఐతే ఇది ముందు చెప్పు.. ఒకవేళ నువ్వు నీ పిల్లలకి, మా వారు మా పిల్లలకి కన్నెరికం చేసి వాళ్ళ కన్నె పరువాలని మనసు తీరా దోచుకుని వాళ్ళ వయసుపోరు తీర్చి పెళ్ళికి ముందే వాళ్ళకి స్వర్గ సుఖాల రుచి చూపిస్తే మనకి బోలెడంత డబ్బు వుస్తుందంటే నువ్వు మీ పిల్లలకి కన్నెరికం చెయ్యడానికి సిద్దమేనా”.

“అదేమిటి పెళ్ళికాకుండా మా పిల్లలతో మాకు శోభనాలా? దానివల్ల మనకి డబ్బు వొస్తుందా.. అదెలా?”

“బ్రహం.. అసలు ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే మనపిల్లలేంటి.. నువ్వు నీ కూతుళ్ళని దెంగడానికి ఒప్పుకుంటే.. ఒక్క నీ కూతుళ్ళేంటి.. మన కాలనీలో వున్న అందరు ఆంటీలని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆందరినీ తెచ్చి నీ పక్కలో పడుకో పెడతాము నేను శారదా కలిసి”

“ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే … ఒక్కసారి నువ్వు నీ కూతుళ్ళతో పడుకుని వాళ్ళ కన్నెతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుంటే నువ్వు కోరుకున్న ప్రతీ ఆడదాన్ని తెచ్చి నీ పక్కలో పడుకోపెడతాం.. కానీ అది ఎంత త్వరగా జరిగితే అంత త్వరగా మీకోరికలు తీర్చడానికి కొత్త కొత్త అందాలు కొత్త కొత్త ఆడవాళ్ళు ఆపై కోరుకున్నత సిరిసంపదలు… ఏమంటావు? నువ్వు సిద్దమేనా బ్రహ్మం?”

“ఒక్కనిమిషం ఆగు!! నీ మనసులో ఏదో వుంది. నీదగ్గర ఏదో ప్లాన్ వుంది.. అటుచేసి ఇటుచేసి నాచేత మన కుంటుంబాలని మీరు సాని కొంపలుగా తెయారు చెయ్యబోవటంలేదుగదా..? అన్నాడు బ్రహ్మం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *