కామదేవత – Part 2 122

“ఏమో ఇతిమిద్దంగా ఫలానా అప్పటినించీ అని చెప్పలేను గానీ.. కోరికైతే ఏనాటించో వుంది” అన్నడు మా నాన్న..

“మరి ఇన్నాళ్ళూ చొరవ చెయ్యలేదేమీ.. “, అని మళ్ళీ అడిగింది..

“చొరవ చెయ్యలని ఎన్నోసార్లు అనిపించింది గానీ .. ఈరోజులాగ ఇదివరలో నువ్వు నాతో ప్రవర్తించలేదు”, అన్నాడు..

“ఈరోజేమయ్యిందో మరి అబ్బాయిగారికి..”, అంది మత్తుగా నవ్వుతూ సుశీల ఆంటీ..

“ఈరోజులా ఇదివరకే నువ్వు నా మంచం దగ్గర కూర్చుని నీఅందాలని ఆరబోసివుండి వుంటే.. అప్పుడే చొరవ తీసుకుని వుండేవాడిని ..”, అని చెపుతూ మా నాన్న జోరు జోరుగా సుశీల ఆంటీని కుమ్మసాగేడు..

“అహ్హా.. హా.. అప్పుడే అంత తొందరొద్దు.. కొంచెం నిదానంగా చెయ్యి.. ఈరోజు నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి..”, అంటూ సుశీల ఆంటీ మానాన్న జోరుని కొంత ఆపించింది..

“పరవాలేదులే.. ప్రొదున్న నించీ శారదని 2 సార్లు చేఎసాను ఇప్పుడప్పుడే ఐపోనులే..”, అంటూ మా నాన్న సుశీల పూకులో మెత్తగా దరువులేస్తుంటే…

“బ్రహ్మం.. ఒక్కమాట అడుగుతాను నిజం చెపుతావా?”, అంది సుశీల ఆంటీ..

“ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇంక మొహమాటం ఎందుకు అడుగు”, అన్నడు

“ఏమీ లేదు నీకు నా ఒక్కదానిమీదనే కన్ను వుందా ? లేక అవకాశం దొరికితే నాపిల్లలు పద్మనీ, సీతనీ కూడా చెయ్యాలనిగూడా వుందా ?”, అని అడిగింది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *