కామదేవత – Part 2 122

ఇక ఆ చీర రెండోవైపు క్రిందకి వేళ్ళాడుతూ సుశీల ఆంటీ మోకాళ్ళవరకూ నగ్నంగా తలుపు పక్కన వున్న నాకే కనిపిస్తున్నాయంటే.. సరిగ్గా సుశీల ఆంటీ రెండుకాళ్ళ ఎదురుగా కూర్చున్న మానాన్నకి తప్పకుండా ఆంటీ తొడలు వాటి మధ్య ఎర్రగా విచ్చుకున్న ఆమె ఆడతనం అందాలు కనిపిస్తూ మానాన్నని ఎంతగా వెర్రెక్కిస్తున్నాయో వూహించుకుంటుంటేనే నాకు తొడల్లో జిల రేగిపోతూ నేకట్టుకున్న లంగా నాకామరసాలలో తడిసిపోతూ తడి తడిగా నా తొడల్లో వొత్తుకుంటుంటే.. నేను మా నాన్న ఏంచేస్తాడో అని కుతూహలంగా మానాన్నని చూడసాగేను.

సరిగ్గా నేను వూహించినదే ఆ గదిలో జరుగుతున్నాదనడానికి నిదర్శనంగా మా నాన్న తన కళ్ళని సుశీల ఆంటీ తొడలమధ్యనించీ పక్కకి జరపకుండానే సుశీల ఆంటీ దగ్గరకి జరిగి మంద్రస్వరాన ఆంటీతో ఏదో చెప్పేప్పటికి, సుశీల ఆంటీ పడీ పడీ నవ్వసాగింది.

అలా వొళ్ళు మరిచిపోయి నవ్వుతుంటే సుశీల ఆంటీ చీర పైట గుండెలమీదనించీ జారిపోయి, జాకెట్ వి పై రెండు గుండీలు పెట్టిలేకపోవడాంతో 38″ వున్న ఆమె సళ్ళు నిండుగా, నగ్నంగా మానాన్న కళ్ళకి విందులు చేసేయి.

జారిపోయిన పైటని అలానే ఒదిలేసి ఆంటీ మరింత ముందుకు వాలి మా నాన్న చెవిలో ఏదో గుస గుసలాడుతుంటుంటే., సుశీల ఆంటీ ముందుకు వాలడంతో జాకెట్లోని ఆమె సళ్ళు కిందకి వేళ్ళాడుతూ నల్లని చనుముచికలు నాకళ్ళకి కనిపించేయి. గుమ్మంలో వున్న నాకే ఆమె సళ్ళు అంతగా కనిపిస్తున్నాయంటే, ఆమె ఎదుర్గానే వున్న్ మా నాన్నకి ఆమె యద ఎత్తులు మరి ఎంతగా విందులుచేసేయో నేరు వేరే చెప్పక్కర్లేదనుకుంటాను.

మా నాన్న కళ్ళతోనే సుశీల ఆంటీ అందాలని జుర్రేసుకుంటూ, తాను మంచం మీదినించీ ముందుకు సుశీల ఆంటీకి దగ్గర్గా జరుగుతూ మరింత నెమ్మదిగా ఆమెతో ఏవో గుసగుసలాడుతూ మాటల్లో వేసినట్లుగా తన చెయ్యని సుశీల ఆంటీ మోకాలిమీద వేసేడు. సుశీల ఆంటీ అదేమీ పట్టనట్లుగా మామూలుగానే మా నాన్నతో ఏవేవో విషయాలు గుసగుసలాడుతుంటే, మా నాన్నలో ధైర్యం పెరిగిపోయినట్లున్నాది, నిమ్మదిగా తన చేతిని సుశీల ఆంటీ తొడల్లోకి జార్చేడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *