కామదేవత – Part 11 75

నేను నా కూతుళ్ళతొనూ.. ఇతరుల భార్యలతోనూ పడుకుని రతిసౌఖ్యాన్ని పొందుతూ సుఖపడాలి కానీ నా భార్య మాత్రం పతివ్రతలా వుండాలి అని కోరుకునేటంత కుసంస్కారిని కాను. మగవాడికి వున్నట్లుగానే ఆడవాళ్ళకీ కోరికలు వుంటాయి. నేను వేరే స్త్రీలతో సంభోగసుఖాన్ని అనుభవించి ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు.. నా భార్య కూడా నాలాగే వేరే మగాళ్ళతో సోంభోగసుఖాన్ని పొంది సుఖపడాలనె నేను కోరుకుంటాను.

ఐనా తొమ్మిదినెలలు నీశరీరంలో పెరిగి నీలోనించీ నీ ఆడతనాన్ని నీ స్త్రీత్వాన్ని నీమానాన్ని విడదీసుకుంటూ బయటకి వొచ్చిన నీకొడుగు పెరిగిపెద్దవాడై ఏస్త్రీ మానాన్ని విడదీసుకుంటూ ఈ భూమిమీదకి వొచ్చేదో అదే స్త్రీ మానాన్ని విడదీసుకుంటూ ఆ స్త్రీ ఆడతనపులోతుల్లోకంటా దిగబడిపోతూ ఆదే స్త్రీ ఆడతనన్ని తిరిగి ఆమెకే పరిచెయం చేస్తుంటే ఆ స్త్రీ పొందే ఆనందం మాటలలో వర్ణించలేనిది. అందుకే నా కొడుకులిద్దరూ నీతోపడుకుని నీతో రతిసలుపుతూ నిన్ను సుఖపెట్టి వాళ్ళు సుఖపడాలని కోరుకుంటున్నాను. అందుకే నీకొడుకులు నీతో రమించాలి అంటే నేను అంత సంతోషపడింది. సొంత కడుపున పుట్టినకొడుకు అమ్మలోని ఆడతనాన్ని అనుభవిస్తుంటే., ఆ అమ్మ నగ్నంగా కొడుకు బిగికోగిలిలో నలిగిపోతూ కొడుకు మగతనం తన ఆడతనపులోతుల్లో బలంగా దిగబడిపోతుంటే తన సర్వస్వం కొడుకుకి అర్పించి తనని తాను మర్చిపోయి ఆ ఆడది పొందే సుఖంలో మాధుర్యాన్ని నా భార్య అనుభవించాలనే నేను ఈ కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి వొప్పుకున్నాను.

నా కొడుకులు వాళ్ళ అమ్మ ఆడతనపులోతుల్లో కరిగి కలిసిపోయే ఆ మధురక్షణం కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. అలాగే నాభార్య తన కొడుకుల బిగికౌగిళ్ళలో నలిగిపోతూ తన ఆడతనాన్ని కొడుకులకి అర్పించి తననుతాను మర్చిపోయి కొడుకులచేతుల్లో మైమరచిపోయే మధురక్షణాలలో నా భార్య అనుభవించే సుఖాన్ని నా కళ్ళారా దెగ్గరుండి చూసి తరించాలని ఆశపడుతున్నాను.. అని సుందరం చెప్పేడు అని సుశీల శారదకి చెప్పింది.

కన్నకొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతె ఆడది అంతటిసుఖన్ని పొందుతుందని సుందరం చెప్పేవరకూ నాకు కూడా తెలియదు. అందుకే నా కొడుకుల రాకకొసం నేను అంతగా ఎదురుచూస్తున్నాను. వాళ్ళచేతుల్లో నలిగిపోతూ నేను పొందబోయే ఆ సుఖం ఎలావుంటుందా అని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాను అని సుశీల చెప్పడం ముగించేప్పటికి శారద తొడల్లో తడి వూరడం శారదకి స్పస్టంగా తెలుస్తున్నాది.

ఆక్షణంలో శారద అనుకున్నాది. సుశీల కొడుకులు నాకు కూడా కొడుకులు లాంటివాళ్ళే.. ఎటూ సుశీల కొడుకులని నేనే ముందుగా లొంగదీసుకుని వాళ్ళని సుశీలమీదకి వుసికొల్పాలి. ఎలా చూసినా నా కొడుకుల లాంటి వాళ్లతో నేను రమించేటప్పుడు వాళ్ళు నా కన్న కొడుకులే అనుకుని రమిస్తూ కన్నకొడుకులతో రమించేటప్పుడు ఓ ఆడది పొందే సుఖాన్ని సుందరం చెప్పినవిధంగా నేను పూర్తిగా అనిభవించేకనే వాళ్ళని సుశీల మీదకి వుసికొల్పుతాను అని నిర్ణయించుకున్నది శారద.

ఇంతలో పిల్లలు స్కూల్ నించీ రావడం మొదలయ్యింది. సరేనే సుశీల ఐతే నేను సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళి రెండు రోజుల్లో పిల్లలని వొచ్చెయ్యమని ఫోను చేసి వొచ్చేస్తాను అంటూ శారద రెండువీధుల అవతల వున్న సుదర్శనం ఇంటికి బయలుదేరింది.

కామదేవత – 30వ భాగం – 2వ అంకం
శారద రెండు వీధులు దాటేటప్పటికి ఒక్కసారిగా ఆకాశం నిండా దట్టమైన నల్లని మేఘాలు ఆవరించుకుని వూహించని విధంగా చిమ్మచీకటి ఆవరించుకుని పెద్ద పెద్ద చినుకులు పడడం మొదలయ్యింది. ఇదేంటిరా భగవంతుడా ఇలా దారిమధ్యలో ఇరుక్కున్నాను వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అనుకుంటూ సందు మలుపుతిరిగేప్పటికి అంతదూరంలో సుదర్శనం ఇల్లు కనపడింది. వెనక్కి వెళ్ళడం కన్నా ముందుకి వెళ్ళడమే మేలనుకుని శారద గబ గబా పరుగులాంటి నడకతో సుదర్శనం ఇంటివైపు అడుగులు వేసింది.

ఇంతలో జోరున వాన మొదలయ్యింది. శారద సుదర్శనం ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టేప్పటికి శారద పూర్తిగా తడిసి ముద్దైపోయింది. ప్రొదున్న మాధవి సుందరం కోసం తన ఇంటికి వొస్తుందని శారదకి ముందే తెలుసు కాబట్టీ.. మాధవి కన్నా ముందుగా సుందరం గనక వొస్తే సుందరాన్ని ఆటపట్టించి అల్లరిచేసి రెచ్చగొట్టడానికని శారద పలుచని తెల్లచీర అంతకన్న పలుచని తెల్లజాకెట్ తొడుకున్నాది.

కానీ సుందరం కన్న ముందుగా మాధవే రావడం వల్ల తరువాత సుశీలకి వొంటపనుల్లో సాయం చేస్తూ తాను కట్టుకున్న బట్టలసంగతి శారద పూర్తిగా మర్చిపోయింది. అదే ఇప్పుడు శారద కొంపముంచింది.

సుదర్శనం గుమ్మలో అడుగుపెడుతూనే శారద తనని తాను చూసుకున్నాది. పూర్తిగా తడిసిపోయిన తన చీరా జాకెట్లోనించీ బలిసిన తన సళ్ళు ముదురు కాఫీరంగులో బెత్తెడు వెడల్పుతో పెద్ద పెద్ద చనుముచికలు.. ఇందాకలా సుశీల కొడుకులతో పడుకునేటప్పుడు ఓ తల్లి పొందే ఆనందం గురించి సుందరం చెప్పిన మాటలు ఇంకా తన చెవుల్లో మారుమోగుతూ తనని వేడెక్కించెయ్యడం వలని నిక్కినిగిడిపోయిన తన చనుముచికలు.. తడిసిన చీరలో తాను ఇంచుమించు నగ్నంగా కనిపిస్తున్నాది.

అసలే సుదర్శనం బుద్ది ఏమిటో తెలిసిన శారదకి ఈరోజు సుదర్శనం తనని అనుభవించకుండా అక్కడనించీ పోనివ్వడని అర్థమైపోయింది. ఆరోజు సుందరంకి ఫోను వొచ్చిన సంగతి చెప్పడానికని సుదర్శనం శారదా వాళ్ళ ఇంటికి వొచ్చినప్పుడు శారద అందాలని చూసి సుదర్శనం చేసిన అల్లరి శారదకి గుర్తుకువొచ్చింది. బాత్రూంకి వెళ్ళేటప్పుడు తన సళ్ళని సుదర్శనం తన భుజంతో రాసుకుంటూ వెళ్ళడం. తిరిగి బాత్రూంలోనించీ హాల్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నిగిడిన తన మొడ్డని తన గుద్దకి రాస్తూ సుదర్శనం తనచేత్తో సుశీల గుద్దని తడమడం.. ఆరోజు తన ఇంట్లోనే అంతమంది మనుషుల మధ్య అంత ధైర్యంగా తన వొంటిమీద చేతులేసిన సుదర్శనం ఈరోజు ఇలా తడిసిన చీరలో మూడొంతులు నగ్నంగా అతని ఇంటి గుమ్మం ముందు నిలబడి వుంటే సుదర్శనం నన్ను దెంగకుండా వొదిలిపెడతాడా? అనుకుంటూ.. ఐనా సుదర్శనం భార్య కూతురూ వుంటారుగా మరేమీ పరవాలేదులే అని తనకి తాను ధైర్యం చెప్పుకుంటూ.. ముందుగదిలో ఎవ్వరూ కనిపించకపోవడంతో వీదితలుపుమీద టక టకా.. అని కొడుతూ సుదర్శనం భార్య పేరు తెలియకపోవడంతో సుదర్శనం గారూ .. సుదర్శనం గారూ.. అంటూ తలుపుమీద శారద శబ్దం చేసింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *