కామదేవత – Part 11 75

నాదగ్గర మీకు భయమెందుకండీ? నామీద మీకు ఇంత స్వచ్చమైన ప్రేమవుందని ఇప్పుడే తెలిసింది. అలా అని మీ ప్రేమగురించి ఇంతకుముందు నాకు తెలియంది కాదు. మీరు ఎంతగానో నన్ను ప్రేమిస్తున్నారని నాకు తెలుసు. కానీ మీ మనసులో నామీద ఇంతగౌరవం ఇంత వున్నతమైన స్థానం వున్నాదని ఇప్పుడే తెలిసింది. ఇంక మీరేమి చెప్పినా నేను సంతోషంగా నిర్భయంగా వింటాను. అదేకాదు.. ఇకమీదట నామనసులో ఎటువంటి ఆలోచనలు వొచ్చినా నిస్సంకోచెంగా మీదగ్గర మనసువిప్పి చెప్పుకోగలుగుతాను మీలాగే అన్నాది సుశీల.

తరువాత నువ్వు నాతొ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకో ఆలోచనలేకుండా నేను ఒప్పేసుకోవడానికి కారణం పైన నేను చెప్పినదే.. ఎందుకంటే సెక్స్ పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడే సుందరం నాకు చెప్పేడు.. నువ్వు ఇంకో మగాడిపక్కలో పడుకున్నా.. ఆఖరికి నీ కొడుకులతో నీ ముచ్చట తీర్చుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదని.. అందుకే నువ్వు కామదేవత వ్రతం అనగానే నేను మరో ఆలోచనలేకుండా ఒప్పేసుకున్నాను.. నాకు ఎటూ నాకొడుకులమీద మోజు వుంది. సుందరానికి కూతుళ్ళమీద మోజువుందని సుందరమే చెప్పేడు.. ఇంక నేను ఈవిషయానికి భయపడాలి చెప్పు? అందుకే నువ్వు మాఆయన్ని రెచ్చగొట్టు.. నేను మీఆయన్ని రెచ్చగొడతాను అని నువ్వు పధకం చెప్పినప్పుడు నేను కాదనకుండా వెంటనే ఒప్పేసుకున్నా కారణం / ధైర్యం కూడా అదే.. సుందరంకి కూడా అలాంటి కోరికలు వున్నాయి గనకనే నేను కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి నువ్వు అడగ్గానే ఒప్పేసుకున్నాను..

కానీ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టేక ఒకరోజు మళ్ళీ సుందరాన్ని అడిగెను.. మనం సెక్స్ పుస్తకాలు చదివేరోజుల్లో మాట్లాడుకునే మాటలు వేరు.. కానీ ఇప్పుడు నిజంగా మీరు మీకూతుళ్ళతో రమిస్తున్నారు.. అతితొందరలో నాకొడుకులు నాతొ రమిస్తారు. ఆసంగతి తలుచుకుంటుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది అని సుందరాన్ని అడిగితె సుందరం ఏమన్నాడో తెలుసా? “నిజానికి నువ్వు కామదేవత వ్రతం గురించి చెపుతూ “నేను నాకూతుళ్ళతో రమించాలనీ, మన కొడుకులునీతో రమించాలన్నది” కామదేవత వ్రతనియమం అని నువ్వు చెప్పినప్పుడు., మన కొడుకులిద్దరూ నీతోపడుకుని నీతో రమించి నిన్ను సంతృప్తి పరుస్తారని తెలిసి నేను ఎంత సంతోషించానో తెలుసా?” అని సుందరం అన్నాడని సుశీల శారదతో చెప్పేప్పటికి..

కొడుకులిద్దరూ నీతో పడుకుని నీతో రమిస్తారని తెలిసి సుందరం ఆనందించడమేమిటి? అని శారద అనేప్పటికి
అదేమాట నేనూ సుందరాన్ని అడిగేను అని సుశీల అంటూ దానికి మా ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా? అంటూ సుశీల చెప్పసాగింది..
“నువ్వెప్పుడైనా సరిగ్గా గమనించేవోలేదోనాకు తెలియదు కానీ.. ఏ ఇంట్లోనైనా ఎవరైనా పెళ్ళిసంబంధాలు కుదిరినప్పుడు ఆ ఇంటి ఆడపిల్ల నచ్చుకున్న కుర్రాడిని గమనించు.. ఆ కుర్రాడిలో అంతోఇంతో కొంచెం దగ్గరగా ఆపిల్ల తండ్రిపోలికైనా వుంటుంది లేదా ఆపిల్ల అన్నదమ్ముల్లో ఒకళ్ళలా వుంటాడు. అంతేకాకుండా నీకాబోయే మొగుడు ఎలా వుంటాడే అంటే.. దగ్గరబంధువులదగ్గర అనరుకానీ బాగా దెగ్గరిస్నేహితులతోమాత్రం కొద్దిగా మాఅన్నయ్యలాగానో కొద్దిగా మాతమ్ముడిలాగానో వున్నాడని చెపుతారు. వాళ్ళు అలా చెప్పకపోయినా కానీ నువ్వు వెళ్ళీ వాళ్ళని పట్టిపట్టిచూడు.. తప్పక నీకు ఆ పిల్లతాలూకా రక్తసంబందీకుల పోలికలు కనపడతాయి”.

“అలాగే ఆఇంట్లో కోడలిగా వొచ్చే పిల్లను ఆఇంట్లో కొడుకు ఎన్నుకున్న ఆడపిల్లలని చూడు.. ఆపిల్ల రూపురేఖలు ఐతే ఆపిల్లాడి తల్లినిపోలి వుంటుంది లేదంటే ఆ పిల్లాడి అప్పచెల్లెళ్ళని పోలివుంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? కొడుకు తనభార్యలో తల్లి లేదా అప్పచెల్లెళ్ళరూపాన్ని చూస్తుంటే.. కూతురు తనభర్తలో.. తండ్రి లేదా.. అన్నదమ్ముల రూపాన్ని చూసుకుంటున్నది. అంతేకాదు.. కూతురు తనభర్తతో ఏదన్న విషయాన్ని పోల్చి చెప్పవలసి వొస్తే., మానాన్న ఇలా చెయ్యడు, లేదా మా నాన్న ఐతే ఇలా చేస్తాడు.. అలా చెపుతాడు.. అంటూ తండ్రితో పోలిక తెసుంది. అలగే కొడుకు భార్యతో మాట్లాడేటప్పుడు మా అమ్మ ఇలా చేస్తుంది.. మా అమ్మ అలా చెపుతుంది అంటూ ప్రతీవిషయంలో తల్లితో పోలిక తెస్తాడు” అని సుందరం చెపుతూ..

“ఇదంతా ఎందుకు చెపుతున్నానంటే., కొడుకుల తొలివలపు వాళ్ళ అమ్మే., అలాంటి అమ్మపక్కలోపడుకుని అమ్మతో రతిసలిపి సుఖపడే అదృష్టం ఏ కొడుకుకన్నా దొరికితే.. ఆ కొడుకులు వాళ్ళ తల్లిని శృంగారదేవతని ఆరాధించినట్లుగా ఆరాధిస్తారు.. అందుకే మనపిల్లలిద్దరూ నీతో పడుకుని నీతో రతిక్రీడ జరపాలి అని చెప్పినప్పుడు నేను ఎంతో ఆనందించేను. ఈప్రపంచెంలో కొడుకుల వలపులని పొందే అదృష్టం ఏ కొద్దిమంది ఆడవాళ్ళకో కానీ దొరకదు. కానీ ఆఅదృష్టం నీకు దక్కబోతున్నది. అందుకే నేను ఆనందపడ్డాను” అని సుందరం చెప్పేడు అని సుశీల శారదకి చెపుతుంటే.. సుందరం దూరదృష్టికి సుందరం విశాలహృదయానికీ శారద ముగ్ధురాలైపోయింది .. మగవాళ్ళు ఇంతవిశాలంగా కూడా ఆలోచిస్తారా? అనిపించింది శారదకి..

సుశీల తనకీ తన భర్త సుందరానికీ మధ్య కామదేవత వ్రత నియమాలలో ఒకటైన తండ్ర కూతుళ్ళతో రమించాలనీ ., కొడుకులు తల్లితో రమించాలనీ వున్నా కామదేవత వ్రత నియమం గురించి జరిగిన సంభాషణని సుశీల శారదకి చెపుతూ.. ఆఖరుగా మా ఆయన్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడిగేను అని సుశీల ఆగింది..
ఏమడిగేవే? అన్నది శారద తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతగా..
నన్ను వేరేమగాళ్ళూ.. నీకొడుకులూ.. వొంతులువేసుకుని మరీ నాతొ రతిక్రీడలు జరుపుతూ నాతొ రమిస్తుంటే .. నా మనసు సంగతి ఎలావున్నా.. శరీరం మాత్రం ఆ కామసుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది గనక.. నేను ఆ కామసుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తూ వొళ్ళుమరిచిపోయి వాళ్ళచేతుల్లో కామసుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తూ మైమరచిపోయి వాళ్ళకింద నలిగిపోతూ ఇంక ఇంకా అంటూ పలవరిస్తూ సుఖపడిపోతుంటే అది చూసి నువ్వు అసూయపడకుండా వుండగలవా అని మా ఆయన్ని అడిగేను.. అన్నది సుశీల..
సుశీల అడిగిన ప్రశ్న విని శారద, సుశీల ముందుచూపుకి ఆశ్చర్యపోయింది.. అలా ఆశ్చర్యపోతూనే.. మరి సుందరం ఏమన్నాడు? అని అడిగింది.

ఇదేమీ కొత్తగా వొచ్చిన సాంప్రదాయమేమీ కాదు.. ఇది మన సంస్కృతిలో వున్నదే.. మనం వసంతపంచెమి అని జరుపుకునే పండుగ. కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిని రవికల పండుగ అని కూడా అంటారు. ఆరోజు వూరిలో ఆడా మగా అంతా కలిసి అమ్మవారి జాతర చేసుకుంటారు. రాత్రి అయ్యేక ఆడవాళ్ళంతా వాళ్ళ రవికలని (రవిక అంటే రాత్రి విప్పి కట్టుకునేది అని అర్ధం – ఆ రవికయే కాలక్రమేణా రూపాంతరం చెంది జాకెట్ అయ్యింది) విప్పి అక్కడ పెద్ద కుండీలో వేస్తారు. తరువాత మగవాళ్ళంతా వొచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రవికని తీసుకుంటారు. ఏ ఆడదాని రవిక మగవాడిచేతికి వొస్తుందో ఆ ఆడది ఆరాత్రంతా ఆ మగాడితో గడుపుతుంది. ఇది మన సంస్కృతిలో అనాదిగా వొస్తున్న ఆచారం. కాలక్రమేణా మగవాడిలో అభద్రత తన స్త్రీ తనతోనే తప్ప వేరేమగాడితో గడపకూడదన్న అసూయతో.. ఈ సంప్రదాయం కస్తా అనాచారంగా మారిపోయి ఈ పండగల రూపురేఖలని మార్చేసేరు.

2 Comments

Add a Comment
  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *