కామదేవత – Part 1 199

అప్పుడు మా వన్శస్థుడు, తన తల్లితో, ఐదుగురు అప్ప చెల్లెళ్ళతో తాను వుండె గ్రామానికి అతిదూరంగా వేరొక నగరానికిపోయి, అక్కడ తన తల్లినీ, తన ఐదుగురు అప్పచెల్లెళ్ళని తానే పెళ్ళాడి వాళ్ళ ద్వరా పిల్లలని కని మా వన్శాన్ని వౄద్దిచేశాడు. కామ దేవత చెప్పిన విధంగానే అనతి కాలంలోనే, ఆ ఊరిలోకెల్ల అతి ధనవంతులలో వొకడుగా వెలుగొందేడు.

ఐతే ఇది జరిగిన మరో 4 తరాల తరువాత మా వన్శంలో వొకతను ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని మానేయాలని ప్రయత్నిచి, గర్భ దరిద్రంలోకి జారిపోయి ఆ దరిద్రాన్ని తట్టుకోలేక కుటుంబ వ్యక్తులంతా ఎదురుతిరగడంతో మళ్ళీ ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని మొదలుపెట్టేడు.

అంటూ రమణ అంకుల్ తన వన్శ చరిత్రని చెప్పడం ముగించేడు.

ఈ కథ చెపుతున్నతసేపూ రమణ అంకుల్ చేతులు రమణి వొళ్ళతా తార్లాడుతూ వుండడంతో రమణి పూకులొనూ, రమణీ వాళ్ళ అమ్మ శారద పూకులోనూ, ప్రక్కనే వున్న సుశీల పూకులోనూ రసాలు పొంగిప్రవహిస్తున్నయి. రమణ అంకుల్ వాళ్ళ పూకులోపొంగుతున్న రసాలని ఓ బంగారు పళ్ళెంలోకి తీసి దానికి గంధం జోడించి, తాను బొట్టుగా పెట్టుకుని, మిగతావాళ్ళకి ఆ గంధంతో బొట్టు పెట్టి రమణికి సోభనం జరిపే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టేడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *