కామదేవత – Part 1 200

ఆమె ఐదు రూపాలుగా విడిపోగానే, నువ్వు ఆమెని సంభోగించడం మొదలుపెట్టు. ఆమెకి తొలిసారిగా నీద్వరా భావప్రాప్తి కలగగానే, మొన్నవొచ్చిన ఆమె ఐదుగురు తమ్ముళ్ళూ మాళ్ళీ వొస్తారు. వాళ్ళని సుఖపెట్టమని అడుగుతారు. ఈసారి నువ్వు వాళ్ళకి కామ దేవతలో నుంచీ పుట్టిన ఆమె రూపాలని సంభోగించమని చెప్పు. ఎందుకంటే కామ దేవతకి తన తమ్ముళ్ళంటే విపరీతమైన కామం. నువ్వుగానీ అలా చేశావంటే ఇంక కామ దేవత ఎల్లకాలం నీ ఇంట కొలువుండిపోతుంది. అని ముని చెప్పడం ముగించేడు.

ముని అలా చెప్పడం ముగించగానే మా వన్శస్థుడు తన జపం ప్రరంభించేడు. అలా ఆ జపం 7 రోజులు సాగింది. 8వరోజు రాత్రి సుమారుగా 12:00 గంటలప్పుడు, అత్యంత మనోహరంగా, మూడులోకాలనీ సన్మోహ పరిచేంత ముగ్ధ మనోహరంగా వొచ్చి, మా వన్శస్థుడిని ఓ మానవా నీ దీక్షకి మెచ్చాను. నన్ను సంభోగించి సంత్రుప్తి పరుచు అని అడిగింది.

ఆమె అద్భుతమైన రూపలావణ్యాలకు మోహితుడైనతను, ముని చెప్పనదంతా మర్చిపోయి, కామ దేవత పొందు అందుకోబోతుడగా, తన 30 ఏళ్ళ తపస్సు, ఇన్నాళ్ళుగా మా వన్శస్తుడితో పడిన శ్రమ బుగ్గిపాలైపోతయన్న భయంతో, ఆ ముని, వొక్క వుడుటన తన చేతిలో వున్న దండంతో మా వన్శస్థుడిని వొక్క పోటు పొడిచి, తన కమండలంలో వున్న మంత్రజలాన్ని అతనిమీద జల్లేడు.

దానితో కామ దేవత రౌద్రాకారాన్ని దాల్చి, మునికేసి తిరిగి, మూర్ఖుడా, కొన్ని వేల ఏళ్ళుగా దేవలోకంలో వున్న నన్ను 30 ఏళ్ళు ఆవాహన చేసి, ఈ భూలోకానికి తీసుకువొచ్చావు. ఫలితాన్ని అనుభవించవలసిన నువ్వు, అంతటి తపోఫలాన్ని వెరే ఎవరో తుచ్చమానవుడికి ధారపోశావు. ఇప్పుడు నేను ఈ మానవుడిబారిపడకుండా తప్పించుకునే సమయంలో అడ్డుపడి, నన్ను ఈ మానవుడికి శాశ్వుతాంగా బంధీని చేశావు.

ఈ నీఫాఫాలకి పరిహారం చెల్లించవలసిందే అని కామదేవత ఆ మునిని తీక్షణంగా చూసేప్పటికి ఆముని భగ్గున మండి బూడిదైపోయాడు. కానీ చిత్రంగా ఆ మునిలోని ప్రణజ్యోతి వొచ్చి మా వన్శస్థునిలో కలిసిపోయింది.

ఇటువంటి సంఘటనని ఊహించని కామ దేవత చిత్తరువులా నిలబడిపోయింది. ఆ ముని ప్రాణజోతి మా వన్శస్థునిలో కలిసిపోవడంతొనే మరో అద్భుతం జరిగింది. మా వన్శస్థుడి కురూపం పోయి అతిలోక సుందర రూపం కలిగిన నవ యవ్వనవంతునిగా మారిపోయాడు. అప్పుడు మా వన్శస్థుడు నవ్వుతూ, ఇప్పుడు నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నను.

“నువ్వు ఐదు రూపాలుగా విడిపోయి నేను చెప్పేవరకూ అలాగే నీ రూపాలని నిలిపివుంచు”, అని చెప్పేడు.

ఇంక కామ దేవతకు మరేమీ చెయ్యడానికి దారిలేక మా వన్శస్థుడి ఆజ్ఞకి కట్టుబడి, తాను ఐదు రూపాలుగావిడిపోయి మా వన్శస్థుడితో సంభోగానికి సిద్దపడింది. ముందుగా ముని చెప్పినట్లుగానే ఆమెకి తొలిసారిగా భావప్రాప్తి కలగగానే ఆమె ఐదుగురు తమ్ముళ్ళూ ఆమె నుండీ బయటకు వొచ్చి తమని సుఖపెట్టమని అడిగేరు. దానికి మా వన్శస్థుడు తన అక్క రూపాలతో రమించి సుఖపడమని బదులు ఇవ్వగానే, వాళ్ళు వెళ్ళి కామ దేవత రూపాలతో రతి సలపడం మొదలుపెట్టేరు.

ఆవిదంగా ఐదు రోజులపాటు, కామదేవత, తన తమ్ముళ్ళతో, మా వన్శస్థుడితో, అతని తల్లితో, అతని అప్పచెల్లెళ్ళతో రకరకాలుగా సంభోగించి ఆమె కామతౄష్ణతీరేక, మా వన్శస్థుడితో వుండిపోతానని, కానీ ఆ ముని చెప్పినట్లుగా మా ఇంట రక్త సంబంధీకుల మధ్య కామ కెళీవిలాపాలు జరుగుతూనే వుండలని, కన్నపిల్లలతో, వారి తల్లులతో రాసక్రీడలు జరుగుతూనే వుండాలని చెబుతూ, ప్రతీ 100 వ కన్నె పిల్లనీ నువ్వుగనీ, నీ వన్శస్థులుగానీ సంభోగించినప్పుడల్ల నేను వొచ్చిమళ్ళీ వాళ్ల ప్రక్కన పడుకుని, ఆ 100వ కన్నెపిల్లకి నా శక్తులలో కొన్నిటిని ఆమెకి ధారపోస్తానని చెప్పి అదౄశ్యమైపోయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *