కామదేవత – Part 1 200

మళ్ళీ అందరం రమణ అంకుల్ చెప్పిన విధంగా మంచం మీద సర్దుకోగానే, అంకుల్ కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టేడు.

ఆ లక్ష జపం పూర్తి కాగానే “కామ దేవతకి” తొలి నివేదనగా ముందుగా మా వన్శస్థుడిని కామ దేవత ఎదురుగా తన చెల్లెళ్ళు అందరూ చూస్తూ వుండగా నగ్నంగా తన తల్లితో సంభోగించమని చెప్పేడు.

తన భర్త పోయినప్పటినుండీ పురుష స్పర్శ ఎరుగని ఆమె గత రెండురోజులుగా ఎదో ఒక క్షణంలో తనకొడుకు తనని సంభోగించి తనని త్రుప్తి పరుస్తాడని ఎదురు చూస్తూ వేడేక్కిపోతున్న ఆమెలోని ఆడతనం ఆముని మాటలు విని ఆనందంగా గంతులువేసింది.

వెంటనే తను కట్టుకున్న చీర విప్పి పక్కగా పరిచి, తన బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా వెళ్ళి కామ దేవత ఎదురుగా పడుకుని తొడలు విడదీసి రెండుచేతులూ చాచి కొడుకుని రమ్మని పిలిచింది.

మా వంశస్థుడు తన తల్లితో సంభోగించడానికి వెళుతుంటే ఆ ముని ఓ 3 గ్లాసుల మూలికారసాన్ని అతనిచేత తాగించి అప్పుడు తన తల్లి దగ్గరకు పంపించేడు.

అతనుకూడా నగ్నంగా తెయారై తన తల్లిపై పడుకుని, ఆమెని బలంగా కౌగలించుకుంటూ, నిగిడిన తన మొగతనాన్ని అప్పటికే కోరికల తలపులతో తడిసిపోతున్న తన తల్లి పూకులో సంధించి, ఆమెని ఎడతరిపిలేకుండా ఊపిరిగూడా తీసుకోకుండా 15 నిమిషలసేపు సంభోగించేడు.

అప్పటికి అతనితల్లికి తొలి భావప్రాప్తుల దశదాటి, వరుసగా భావప్రాప్తులు పొందుతున్నది. ఆమెపూకులోనుండీ మదనరసాలు వెల్లువలా పొంగుతున్నాయి.

ఓప్రక్క అతనితల్లి తన కొడుకుతో సంభోగ సుఖాన్ని తనివితీరా పొందుతూవుంటే, మరొప్రక్క జీవితంలో మొదటిసారిగా స్త్రీపురుషుల సంభోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా తమ కళ్ళముందు, అదీ తమ సొంత అన్న, తన తల్లితో అంత విచ్చలవిడిగా సంభోగించడం చూస్తూ, ఆ 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళూ పరిశరాలు మర్చిపోయి, ఊపిరిబిగపెట్టి తమకు అలాంటి సుఖం పొందే అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూడసాగేరు.

నిగిడిన తమ అన్న మొగతనం రసాలూరి చిత్తడిగా మారిన తమ తల్లి పూకులో మెత్తగా అడుగంటా దిగబడిపోతూ, మళ్ళీ బయటకు వొచ్చినప్పుడు తల్లి పూకురసాలతో తడిసి నిగనిగా మెరిసిపోతూ, జోరుజోరుగా వాళ్ళ తల్లి పూకు లోతుల అంతు చూస్తూవుంటే ఇక్కడ ఈ అప్పచెల్లెళ్ళ పూకులలో రసాలూరడం మొదలైంది.

ఇలా వీళ్ళందరూ ఎవరి ఆనందంలో వాళ్ళుడగా, ఆ ముని వొచ్చి అప్పచెల్లెళ్లందరినీ బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా తయారవ్వమని ఆదేశించేడు. వాళ్ళు గుడ్డలు విప్పుకుని నగ్నంగా తెయారయ్యేప్పటికి ఆ ముని ఓ బంగారు పళ్ళాన్ని తెచ్చి, ముందుగా వాళ్ళ తల్లిపూకులో నుండీ పొంగుతున్న మదనరసాలని పళ్ళెంలోకి తేశాడు. తరువాత అప్పచెల్లెళ్ళ పూకులలోనుండీ పొంగుతున్న తడిని ఆ పళ్ళెంలోకి తీయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.

మరో 15 నిమిషాల వుదౄతమైన దెంగుడుతో వాళ్ళతల్లి, పరవశాల మత్తులో సొమ్మసిల్లిపోయింది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళతల్లి సొమ్మసిల్లిపోయిందో, ఆముని, పెద్దచెల్లిని వెళ్ళి తన అన్న పక్కలో పడుకోమన్నాడు. మూలికారసాల బలంతో అతను తన పెద్దచెల్లితో సంభోగించడం మొదలుపెట్టాడు.

మరో 30 నిమిషాలు తన అన్న క్రింద నలిగిన ఆమె, అతని దెంగుడి వేగాన్ని, తాను పొందుతున్న సుఖాల భారాన్ని భరించలేక ఆమెగూడా సొమ్మసిల్లిపోయింది. అలా వొకరితరువాత వొకరుగా 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళని దెంగి అతను గూడా అలసటగా వాలిపోయాడు.

ఓప్రక్క అతను సంభోగ క్రియలో తలమునకలుగా వుంటే, మరోప్రక్క ఆ ముని, వాళ్ళ పూకులలోనుడీ పొంగుతున్న మదన రసాలని బంగారు పళ్ళెంలోకి తియ్యడంలో తలమునకలుగా వున్నాడు.

అతను ఎప్పుడైతే ఆఖరి చెల్లితో సంభోగించడం ముగించి క్రిందకి వాలిపోయాడో మరుక్షణంలో ఆ ముని అతన్నిలేవదీసి అతనిచేత మరో 2 గ్లాసుల మూలికారసాన్ని తాగించేడు. అప్పటికి రాత్రి బాగ ప్రొద్దుపోవడంతో అతన్ని పడుకోమని చెప్పి తాను మాత్రం కామ దేవత ఎదురుగా యజ్ఞం చెయ్యడం ప్రరంభించేడు.

మరునాడు అందరం నిద్రలేచెప్పటికి ఆ ముని యజ్ఞం పూర్తిచేసి, ఆ అగ్ని నుండీ తీసిన బూడిదనీ, మా అందరిలోనుండీ తీసిన కామరసాలని, మంచిగంధాన్ని కలిపి వొకవిధమైన లేపనాన్ని తెయారుచేశాడు. మా వంశస్థుడిని స్త్నాన్నం చెసి రమ్మని, అతని స్త్నానం కాగానే అతని వొంటినిండా ఆలేపనాన్ని పూతగా పూసి, అతనికి మరో మంత్రాన్ని చెప్పి దానిని కదలకుండా ఓ 2 లక్షల సార్లు జపించమని చెప్పేడు.

ఈసారి ఆ మంత్ర జపం 3 రోజులలో పూర్తి ఐపోయింది. అతని మంత్రజపం పూర్తి ఐపోయేప్పటికి కామ దేవత లోనుండీ ఓ ఐదు మొగ రూపాలు బయటకి వొచ్చి తమను తౄప్తి పరచమని అడిగాయి. వారికి తన ఐదుగురు చెల్లెళ్ళతో రమించి సుఖించమని చెప్పేడు. వాళ్ళు ఆ రాత్రి అంతా, తన తల్లినీ, ఐదుగురు చెల్లేళ్లనీ తనివితీరా అనుభవించి తెల్లవారుతూ వుండగా అదౄశ్యమైపోయారు.

అప్పుడు ఆ ముని మా వంశస్థుడికి మరో మంత్రం వుపదేశించి ఇది ఆఖరుదీ, మరియు చివరి మంత్రం. దీనిని నువ్వు కామ దేవత ప్రత్యక్షమయ్యే వరకూ జపిస్తూనే వుండాలి. ఆమె ఎప్పుడు ప్రత్క్షమైనా, వెంఠనే సంభోగాన్ని కోరుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఆమెని ఐదు రూపాలలో విడిపోమ్మనీ, ఆ ఐదు రూపాలూ తాను చెప్పేవరకూ అలాగే వుండలనీ, అలా ఐతేనే తనతో సంభోగిస్తానని చెప్పు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *