కామదేవత – Part 1 199

“ఆచెరణలో పై విషయాలఓ ఎక్కడ తెడాలోచ్చినా, మీకు ఈ కామ దేవత ద్వారా సంక్రమించిన మొత్తం శిరిసంపదలన్నీ హరించిపోగా, మళ్ళీ మీ వన్శం మొత్తం గర్భ దరిద్రాన్ని అనుభవించి రోగాల పాలై నశించిపోతారు. ఐతే ఇందులో వొక వెలుసుబాటు లేకపోలేదు. కామ దేవత దయవల్ల నువ్వు కోరుకున్న కుటుంబీకులు నీకు కావలసిన విధంగా సహకరిస్తారు”. అని ముని ఆ కామ దేవత వ్రతం, నియమాలు చెప్పడం ముగించాడు.

మా వంశస్థుడు క్రొద్దిసేపు ధీర్గంగా అలోచించి తాను ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని స్వీకరించడానికి వొప్పుకుని ఆ ముని దగ్గర అనుమతి తీసుకుని తన తల్లిని, అప్పచెల్లెళ్ళని ఒప్పించి తీసుకువొస్తానని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు.

అతను ఇంటికి వెళుతూనే తల్లినీ, అప్పచెల్లెళ్ళనీ పిలిచి తన ఆత్మహత్య ప్రయత్నం మొదలుకుని ముని తనకి “కామ దేవత వ్రతం” ఇస్తాననడం వరకూ వివరంగా వివరించాడు.ముందుగా తల్లికానీ, అప్పచెల్లెళ్ళుగానీ ఒప్పుకోలేదు. కానీ మా వన్శస్థుడు వొకే విషయాన్ని గట్టిగా నొక్కి చెప్పేడు.

“మనకి ఈ ఊరేకాదు ఏ ఊరువెళ్ళినా పనిదొరకక ఆకలితో చచ్చిపోవాలి. పొనీ మీకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసి పంపించేస్తే మీరైనాసుఖంగా వుంటారనుకుంటే ఆ దారీలేదు. మనదగ్గర అంతపాటి డబ్బేవుంటే దానితో ఏదైనా వ్యపారం చేసి వుండి వుండేవాళ్ళం. అందువల్ల మనకి రెండే రెండు మార్గాలు వున్నాయి. ఒకటి నీతి నియమాలు అంటూ ఇలా ఆకలిదప్పులతో మలమలా మాడి చచ్చిపోవడం. లేదా కూడూగుడ్డాపెట్టని ఈ నీతినియమాలని వొదిలిపెట్టి ఆ ముని ఇచ్చే మంత్రాన్ని, “కామ దేవత వ్రతాన్ని” తీసుకుని అటునుండీ అటే వెరే ఊరు వెళ్ళిపోయి క్రొత్తజీవితం మొదలుపెట్టడం” అంటూ ముగించేడు.

ఆ రాత్రంతా ఆ ఇంటిలో ఎవ్వరూ నిద్రపోలేదు. ఆఖరికి మా వన్శస్థుడితల్లి ఓ నిర్ణయానికొచ్చి తనమాటగా ఆ మర్నాడు వేకువజామునే మునిదగ్గరకు సకుటుంబముగా వెళ్ళుతున్నామని ప్రకటించింది. అదివిన్న అతను, అంతని అప్పచెల్లెళ్ళు ఒక్కనిమిషం ఆశ్చర్యపోయారు. అది చూసిన ఆవిడ ఒకే మాట చెప్పింది.

“నాకు నా పిల్లలు సుఖంగా 100 ఏళ్ళు బ్రతకడంకావాలి. ఈ సంఘానిదేముంది. ఎవరిదగ్గర డబువుంటే వాళ్ళకి సలాం చేస్తుంది. దైవ నిర్ణయం గనుక అలా వుండి వుండకపొతే ఆ ముని మన వాడికి కనిపించేవాడే గాదు. ఈరోజు ఈవిధంగా ఆ “కామ దేవత” మన ఇంటికి రావాలని రాసివుంది. అందుకే ఇటువంటి ప్రస్థావన మన ఇంట వొచ్చింది. ఇంక ఈ విషయాన్ని ఈ ఇంటిలో మరెవరూ తర్కించడానికి వీల్లేదు. అని పిల్లలని ఆ రాత్రికి నిద్రపొమ్మని మర్నాడు వేకువనే నిద్రలేవాలని చెప్పింది”. ఆవిధంగా “కామ దేవత వ్రతాన్ని” మా ఇంటికి తీసుకురావడానికి నిర్ణయం జరిగిపోయింది.

ఆ మర్నాడు వేకువ జామునేలేచి అతను తన తల్లీ, చెల్లెళ్ళని వెంటపెట్టుకుని ఆ ముని దగ్గరకువెళ్ళేడు. అప్పుడు ఆ ముని వాళ్ళందరిని అక్కడ వున్న కొలనులో స్త్నానంచేసి రమ్మని, ఆ తడిబట్టలతో ఆ కొండ గుహలో వున్న “కామ దేవత” ఆలయంలోకి తీసుకుపోయాడు.

ఆలయంలోకి వెళ్ళేక ఆ ముని ఆడవాళ్ళంతా తన ఇంటి మొగవానితో రతి క్రీడలు సలపడానికి మస్పూర్తిగా ఒప్పుకునే వొచ్చేరా అని అడిగేడు.

వాళ్ళు అఔను అనిచెప్పాక “ఒకవేళ మీకు మనసులో ఏమూల ఇష్టంలేక పోయినా ఈ వ్రత ఫలితం దక్కదు, కాబట్టి ముందుగానే చెబుతున్నాను. మీలో ఏ ఒక్కరికి ఇష్టంలేకపోయినా ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి. లేదా ఈ వ్రతఫలితం వక్రించి మనమందరం చచ్చిపోతాము జాగ్రత్త అని హెచ్చరించి అప్పుడు అతను వ్రతం గురుంచి మా వన్శస్థునికి చెప్పడం ప్రరంభించేడు”.

ముందుగా మా వన్శస్థునికి మంత్రోపదేశంచేసి ఆ మంత్రాన్ని అక్కడనుండీ కదలకుండా ఒక లక్ష జపం చెయ్యమన్నాడు. ఆ లక్ష జపం పూర్తి కావడానికి ఆతనికి సుమారుగా ఓ 2 రోజులు పట్టింది.

*** *** ***

అక్కడికి రమణ అంకుల్ ఆ కథ చెప్పడం ఆపేడు. కథ ఆపి నన్ను తన వొళ్ళో కూర్చోమని చెప్పి, మా అమ్మనీ, సుశీల ఆంటీ ని బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా తన ఎదురుగా మంచం మీద కూర్చోమని చెప్పేడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *