కామదేవత – Part 1 200

ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి, అక్కడవున్నవాళ్ళకి మాకుటుంబానికి సంబంధించిన మాఇంటి ఇలవేల్పు ఈ “కామ దేవత” కథ చెప్పి తీరాలి. ఇది మాఆచారం, కామ దేవత మాకు పెట్టిన నియమం. అంటూ అంకుల్ “కామ దేవత” కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

కామ దేవత – 6వ భాగము

ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి, అక్కడవున్నవాళ్ళకి మాకుటుంబానికి సంబంధించిన మాఇంటి ఇలవేల్పు ఈ “కామ దేవత” కథ చెప్పి తీరాలి. ఇది మాఆచారం, కామ దేవత మాకు పెట్టిన నియమం. అంటూ అంకుల్ “కామ దేవత” కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

ఇది ఒక పది తరాలకి ముందు అంటే సుమారుగా ఓ 500 సంవత్సరాలకి ముందు (అంటే సుమారుగా 14 / 15 వ శతాబ్దంలో అన్న మాట) మా వంశస్థుడు ఒకాయన చాలా కురూపిగా వుండేవాడు. ఆ కురూపానికి తోడు నిచ్చెదరిద్రం. దానికితోడుగా తన 14 వ ఏటనే తండ్రి కూడా మరణించేడు. ఎలాగో తల్లి సాయంతో తన 26 ఏటవరకు సంసారాన్ని ఈదుకుంటూ వొచ్చేడు.

పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు అతని వికౄతరూపంగూడా పెరుగుతూవొచ్చింది. దానితో వూరిలో ఎవ్వరూ అతనికి కానీ అతని కుటుంబీకులకి గానీ పని ఇవ్వడం మానేశారు. అప్పటికి అతని వయసు 26 ఏళ్ళు. అతనిమీద తల్లి కాకుండా 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళు. తల్లి (41) తరువాత వరసగా 24, 22, 20, 18 & 16 ఏళ్ళ చెల్లెళ్ళు ఆధారపడివున్నరు. ఇంక ఆ దరిద్రాన్ని భరించలేక ఒకరోజు అతను ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వూరికి దూరంగా కొండల మధ్యలో వున్న నదిలో దూకేశాడు.

ఐతే ఆ కొండల మధ్య ఓ ముని గత 40 సంవత్సరాలుగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడతని వయస్సు ఓ 70 ఏళ్ళు వుంటుంది. అతను ఆ టైములో నదిలో సూర్యునికి తర్పణాలు ఇస్తూ సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాడు.

కొండమీదనుండీ దుబ్బున నీళ్ళలో పడ్డ మానవాకారాన్ని చూసి అతను గబుక్కున వెళ్ళి మా వన్శస్థుడిని రక్షించేడు. అలా రక్షించేక ఎందుకు నాయనా ప్రాణాలు తిసుకునేటంత సాహసం చేసావు అని అడిగేడు. దానితో ఏడుస్తూ ఆతను తన గోడు వెళ్ళబోసుకున్నాడు.

ఒక్కక్షణం ధీర్గంగా ఆలోచించిన ఆ ముని, ఏదో వొక నిశ్చయానికి వొచ్చిన వాడిలా తల విదిలించి, చూడు నాయనా, నాదగ్గర నీ విక్రుతరూపాన్ని పోగోట్టే మందుగానీ, మంత్రంగానీ లేవు. కానీ నేను వయస్సులో వుండేటప్పుడు నా శారీరక వాంచేలు తీర్చుకోవడానికని మా తాతగారి తాళపత్ర గ్రంధాలనుండీ “కామ దేవత” మంత్రాన్ని దొంగిలించి ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఇక్కడికి వొచ్చి తపస్సు చేసి ఆ మంత్రన్ని, ఆ మంత్రాధి దేవతని వశం చేసుకున్నాను. కానీ ఆ మంత్రం నా వశం అయేప్పటికి నాకు 60 ఏళ్ళు వొచ్చేశాయి.

ఇప్పటికైనా నేను ఆ మంత్ర సిద్ధి మహిమవల్ల ఆ దేవతని వశం చేసుకుని పోయిన నా యవ్వనాన్ని తెరిగి పొందగలను. కానీ కుర్రతనంతో తెలియక మొదలుపెట్టిన సాధన, క్రమంగా ఒక్కక్క మెట్టూ ఎక్కుతూ ఉంటేనేకానీ తెలియరాలేదు అందులోని సాధక బాధకాలు, ఆ మంత్ర సిద్ధిలోని ఇబ్బందులు. పొనీ మధ్యలో సాధన ఆపేద్దామంటే పాణగండం. మరి సాధనపూర్తి చెయ్యక తప్పింది కాదు.

తీరా మంత్రం సిద్ధించేక మంత్ర ఫలాన్ని పొందాలంటే ఆచరణకు సాధ్యం కాని నియమాలు. ఆ దేవత ని సంత్రుప్తి పరచాలంటే ఆ దేవత ఎదురుగా రక్తసంబందీకులతో రతి సలిపాలి. ఆ దేవతని త్రుప్తి పరచటానికి నా తల్లినీ, నా అప్పచేల్లెళ్ళనీ ఆ దేవతకి కానుకగా సమర్పించాలి. ఆ మంత్రం సిద్ధించే సమయానికి నా తల్లి కానీ నా అప్పచెల్లెళ్ళు గానీ ఎవ్వరూ లేరు. అందుకే ఇన్నాళ్ళుగా కష్టపడి సాధినిచిన మంత్రాన్ని నీకు ధారపోద్దమని అనుకుంటున్నాను. బాగా అలోచించుకో. ఇది ఒకనాటితో ముగిసేపోయే పనిగాదు. నీ తరువాతి తరాల వాళ్ళుగూడా, తమ తమ రక్తసంభంధీకులతో రతిక్రీడలు, కామ కలాపాలు నిరంతరం సాగిస్తూనేవుండాలి.

ఎప్పుడైతే, మీ ఇంట ఈ ఆచారం ఆగిపోతుందో ఆనాటితో మొత్తం మీ సిరిసంపదలు అన్నీ అంతరించిపోయి మీ వన్శం మొత్తం నిర్వంశమైపోతుంది. నాకు ఈవిషయాలన్నీ మంత్ర సిద్ధి పొందినతరువాతగానీ తెలిసిరాలేదు. ఆ విధంగా నేను వొక వ్యర్థుడిని. ఓ పిచ్చి మంత్రన్ని పట్టుకుని 30 ఏళ్ళ వయస్సుని ఈ అడివిపాలు చేసుకున్నాను. కనీసం నాకు పనికిరాని విద్య నీకు ఎమైనా వుపయోగపడితే అదేనాకు పదివేలు. అంటూ అతను తన మనసులోని మాటని మా వంశస్థుడిముందు వెల్లడించేడు.

నువ్వు ఇంటికి వేళ్ళి నీ తల్లితోనూ, నీ అప్పచెల్లెళ్ళతోను విషయాలాన్నీ కూలంకుషంగా చెర్చించి, వాళ్ళకి అందరికీ సమ్మతమైతే మళ్ళీ నా దగ్గరకు రా. నీకు ఆ మంత్రోపదేశం చేసి, నేను సిద్ది పొందిన ఆ మంత్రన్ని నీకు ధారపోస్తాను. ఇంకా ఈ మంత్రాన్ని పొందాలంటే చాలా నియమాలు వున్నాయి. చెబుతాను శ్రద్దగా విను.

“నువ్వు నీ తల్లితోనూ, నీ అప్పచేల్లేళ్ళతోనే గాక, నీ జీవితంతం కన్నెపిల్లలతో రమిస్తూనే వుండాలి. కన్నెపిల్లలతో రమించడం బలవంతంగా చెయ్యరాదు. ముందుగా ఆ కన్నెపిల్లల తల్లితో రమించాలి. ఆతరువాత ఆ కన్నెపిల్ల తల్లి అనుమతితో తల్లి చూస్తూ వుండగా కూతురితో రమించాలి. నీ జీవితకాలంలో కనీసం 100 కన్నేపిల్లలతో రమించాలి. ఆ తరువాత నువ్వు నీ తల్లిద్వరాగానీ, నీ అప్పచెల్లెళ్ళా ద్వరాగానీ కనీసం ఒక్క సంతాన్నానైనా కనాలి. ఆ సంతాననికి ఈ కామ దేవత వ్రత విధాన్నాన్ని ఇచ్చి అతనిద్వరా మీ తరువాతి తరాలకి ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని ఆచారంగా సంక్రమింపచేయాలి. ఆఖరుగా నువ్వు రమించిన కన్నెపిల్లల బాగోగుల పూర్తి భాధ్యత నీదే అఔతుంది. ఆ కన్నెపిల్ల పెళ్ళై జీవితంలో కుదురుగా స్థిరపడేవరకు నువ్వు ఆ కన్నెపిల్లల భాధ్యత వహించాలి”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *