కామదేవత – Part 1 200

సుశీల తన పెద్దకొడుకు మధు కి పిల్లల అందరి భాధ్యత అప్పచెప్పి, సినిమా నుంచీ వొచ్చి మమల్ని నిద్రలో disturb చేయ్యకుండా ఈవేళ్టికి సుశీల ఆంటీ ఇంటిలోనే పడుకోమని చెప్పి పంపించింది. ఇలాంటివన్నీ మా ఇళ్ళల్లో మామూలే కాబట్టీ వాళ్ళుగూడా పెద్దగా పట్టించుకోకుండా ఆనందంగా సినిమాకి వెళ్ళిపోయారు.

పూల దుకాణం వాడు పూల బుట్టలు తెచ్చి ఇచ్చేడు. ఇక్కడ మా భోజనాలు అవీ అఔతూ వుంటే అక్కడ మా అమ్మ మా బెడ్రూం ని పూలతో అలంకరించడంలో హడావిడిపడిపోతున్నది.

ఆంతా సినిమాకి వేళ్ళేదాక ఓపికపట్టి అప్పుడు సుశీల ఆంటీ ని అడిగేను. అసలు ఇంట్లో ఏమిజరుగుతున్నది అని? దానికి సుశీల ఆంటీ సమాధానం విన్నక నాకు తలతిరిగినంత పని అయింది.

సుశీల ఆంటీ నాకు ఏమిచెప్పిందనుకున్నరు?

“అఔనే రమణీ నీకు ఈవేళ రమణ అంకుల్ తో శోభనం జరగబోతున్నది” అన్నాది. నిన్నటినుండీ నేను వూహించుకుంటున్నదే ఐనా అంత directగా నీకు శోభనం అనే సమాధాన్నాన్ని నేను ఊహించలేదు. అందుకే shock అయ్యేను. దానితో ఎదో పిచ్చిదానిలా మీకు ఏమైనా పిచ్చా అని నేను గట్టిగా అరిచేను.

సుశీల ఆంటీ చిన్నగా నానోరు మూస్తూ నాకు ఇందాకాకన్నా ఇంకా పెద్ద shocking విషయం చెప్పింది. అదేమిటంటే “గత నెలరోజులుగా రాత్రిళ్ళు నాకు అంకుల్ కి మధ్య జరుగుతున్న ప్రేమాయణం తొపాటుగా, నిన్న మద్యహ్నం నేను ventilator గుండా అమ్మని, అంకుల్ని చూడడం వరకు వివరంగా అమ్మకి, తనకూ తెలుసునని”.

సుశీల ఆంటీ చెప్పిన విషయం విని నేను నోట మాటరాక నిశ్చేస్ఠురాలినై అలాగే నిలబడిపోయాను. మరి కొద్దిసేపటికి తేరుకుని, ఈవిషయాలు అన్నీనీకెలా తెలుసు అని సుశీల ఆంటీ ని అడిగేను. సాధారణంగా నేను మీ అమ్మా కలిసే రమణ అంకుల్ దగ్గర పడుకుంటాముగనుక అంది.

ఇంక సుశీల అంటీ ఇస్తున్న shockలు తట్టుకోలేక, ఓ గ్లాసుడునీళ్ళుతాగి, మీ ఇద్దరేనా ఇంకా ఎవరైనా వున్నారా రమణ అంకుల్ దగ్గర పడుకునేవాళ్ళు అన్నను కొంచెం వెటకారంగా.

దానికి సుశీల ఆంటీ నవ్వుతూ, ఇంకా ఈ కాలనీలో రమణ అంకుల్ ప్రక్కన పడుకునేవాళ్ళు చాలామంది వున్నారు అంటూ సుశీల అంటీ రమణ అంకుల్ గురుంచి నాకు చెప్పడం మొదలు పెట్టింది.

కామ దేవత – 5వ భాగము

సుశీల రమణ అంకుల్ గురించి రమణికి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది “రమణ అంకుల్ చాలా డబ్బు వున్నవాడు. గత 7 ఏళ్ళుగా ఈ కాలనీలో వున్న చాలా కుటుంబాలకి ఆయన ఆర్ధిక సాయం చేస్తున్నాడు. ఐతే ఆయనకి కన్నేపిల్లలంటే ఎందుకోగానీ చాలా వ్యమోహం. అందుకు ఆయన ముందుగా ఆడపిల్లల తల్లులని లొంగదీసుకుంటాడు. అలా అని బలవంతం చేయ్యడు. కానీ అతనిలో అదోలాంటి శక్తి వుంది. వొచ్చి వొంటిమీద చెయ్యవేస్తే ఆడవాళ్ళు వొద్దు, కాదు అనకుండా అతనికి లొంగిపోతూవుంటారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *