కామదేవత – Part 1 199

ఏమిటే నీ ఖంగారు అంటూ అమ్మ గదిలోనుండీ బయటకు వొచ్చింది. సుశీల అమ్మ చెయ్య పట్టుకుని గబ గబా ప్రక్కకి తీసుకుపోయి ఏదో గుసగుస లాడేస్తున్నది. దానికి మా అమ్మ నాకన్న నీకు ఎక్కువ తొందరగా వున్నట్టుందే? అంటూ ఏదీ సాయంకాలం కావాలిగా, అందుకే రమణిని పడుకుని బాగా విశ్రాంతి తీసుకోమన్నను అంటూ గదిలోకి వొచ్చి రమణీ నువ్వు తలుపేసుకుని పడుకోమ్మ నేను సుశీల ఇంటికివెళ్ళి ఓ 10 నిమిషాలలో వొచ్చేస్తా అంటూ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెళ్ళిపోయారు.

తెల్ల బట్టలు, మల్లేపూలు, అమ్మ, ఆంటీ గుసగుసలు నాకు ఆరోజు కన్నేరికం తప్పక జరుగుతుందని చెప్పకనే చెబుతున్నయి. కానీ నాకు ఆర్థం కానిదల్ల వొక్కటే.

నాకు అంకుల్ కి మధ్య వున్న రహస్యం వీళ్ళకి తెలిసిపోయిందా? ఏ తల్లైనా తాను ఎవరి పక్కలో పడుకుంటుందో మళ్ళీ వాడి పక్కలోనే తన కూతురిని గూడా పడుకో పెడుతుందా? నాకు కన్నెరికం చేసే విషయంలో సుశీల ఆంటీ ప్రమేయం ఏమిటి? సుశీల ఆంటీ ఎందుకు ఈవిషయంలో ఇంత శ్రద్ధ చూపిస్తున్నది? ఇలాంటి ఆలోచనలతో నా బుర్ర వేడెక్కిపోతున్నది గానీ నిద్ర మాత్రం రావడంలేదు.

ఇంక ఈ విషయాలు ఆలోచించడం కన్న సాయంకాలం వరకు వేచివుండడమే మంచిదనుకుని, సాయంకాలం అంకుల్ నన్ను ఏమి చేస్తాడు, ఎలా చెస్తాడు, సళ్ళు పిసుకుతాడా? తన బారైన మొడ్డని నా పూకులో పెట్టి అమ్మని దెంగినట్లుగా నన్ను దెంగుతాడా? అలా దెంగితే ఎలా వుంటుంది? తన వేళ్ళు పిట్టినదానికన్న బాగుంటుందా? అని రకరకాలుగా వూహించుకుంటూ నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిచసాగేను. అలా ఎంతసేపు ఆలోచించేనో ఎప్పుడు నిద్రలోకి జారిపోయానో నాకే తెలియలేదు.

మళ్ళీ మధ్యన్నం సుమారుగా 2:00 గంటలు అఔతూ వుండగా అమ్మ నన్ను నిద్రలేపింది. అమ్మ సుశీలా ఆంటీ చాలా హుషారుగా వుండడం మాత్రం నేను కనిపెట్టేను. సుమారుగా 4:30 అఔతూ వుండగా రాధిక, దీప స్కూల్ నుంచీ వొచ్చేరు. అదే టైంకి సుశీల ఆంటీ పిల్లలు గూడా స్కూల్ నుంచీ వొచ్చేశారు. వాళ్ళంత స్కూల్ నుంచీ వొస్తూనే ఈవేళ రమణి పుట్టినరోజు కదా ఏ సినిమాకు పంపిస్తున్నరుఅని మా అమ్మని గొడవ చేసేరు.

దానికి అమ్మ చెప్పింది “రమణికి వొంట్లో నలతగా వుంది, తను మీతో రాలేదుగానీ మీరు ఆందరూ రెండవ ఆటకు వెళుదురుగాని అని”. దానితో వాళ్ళాంతా ఆనందంగా ఆటలకి వెళ్ళిపోయారు. మా అక్కా, చెల్లీ, సుశీల పిల్లలు అంతా గం. 6:30 ని. కల్లా ఆటలు నుండీ తిరిగి వొచ్చేశారు. సుశీల ఆందరికీ భోజనాలు అవీ అన్నీ వాళ్ళ ఇంటిలోనే పెట్టేసి 7:45 నిమిషాలకల్లా వాళ్ళని రెండవ ఆట సినిమాకి పంపించేసింది. వాళ్లంతా సినిమాకి తయారౌతూ నన్ను గూడా వాళ్ళతో రమ్మన్నారు కానీ నామనసు వేరే ఎక్కడో వుంది అందువల్ల నేను నేను వాళ్లతో సినిమాకి వెళ్ళడానికి సుముఖంగా లేను .. అలాగే అమ్మ కూడా దానికి వొంట్లో బాగాలేదని చెప్పెనా? మీరు ఇంకా గొడవ చేస్తే మిమ్మల్ని కూడా సినిమాకు పంపను అనేప్పటికీ వాళ్లంతా మారు మాట్లాడకుండా సినిమాకి వెళ్ళిపోయేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *