ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 4 97

అమ్మ : న్వ్వు ఇక్కడే ఉంటే నా కొడుకుని చెడదెంగుతావ్ వద్దు తల్లీ చేసింది చాలు వెళ్ళు
పిన్ని : నాకు గతిలేక వచ్చనునకుంటున్నావా ఇక్కడికి
అమ్మ : అవన్ని అనవసరం జరిగిందేదో జరిగింది అనుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు
పిన్ని : సరే ఐతే నేను బయలుదేరతాను
అమ్మ : హుమ్మ్
నేను : అక్కడ వాళ్ళ మాటలు ఐపోయాయి అనుకుని నిదానంగా బెడ్రూం లోకి వెళ్ళి బట్టలు కట్టుకున్నాను
పిన్ని : నేను ఉన్నా రూం లోకి వచ్చి తన బ్యాగ్ తీసి బట్టలు కట్టుకుంటాకి అమ్మ వాళ్ళ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుంది
అమ్మ : ఒరేయ్య్ పిన్నికి ఎదో పని ఉందంట వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోతుంది
నేను : అదేంటి ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉంటాను అంది గా
అమ్మ : నాకేమి తెలుసు ఎదో పని ఉందంట
పిన్ని : బట్టలు కట్టుకుని వచ్చి బ్యాగ్ సద్దింది నన్ను బస్ ఎక్కిస్తాకి వస్తావా??
నేను : అదేంటి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నావా??
పిన్ని: హా పని ఉంది రా
అమ్మ : దానిని బస్ ఎక్కించి రా
నేను పిన్ని బయటకి వెళ్ళాం అలా వీది చివరకి వెళ్ళేసరికి మునసీబు గారి చావిడి కనిపించింది పిన్ని… అన్నాను.
పిన్ని : ఏంటి అంది
నేను : ఏంటి ఇంత హడావిడిగా అన్నాను
పిన్ని : మీ అమ్మ వెళ్ళిపోమంది
నేను : అదేంటి??
పిన్ని : నీతో చేయించుకున్నాను కదా అందుకని
నేను : అమ్మ కి తెలిసి పోయిందా మనం చేసుకున్నాం అని
పిన్ని : అసల్ది తెలియదు ఇందకడ బాత్రూం లోది విన్నది కదా
నేను : ఓహో అది కూడా తెలిసిపోయిందేమో అనుకున్నా
పిన్ని : అది తెలిస్తే ఇంకేమన్న ఉందా మీదపడి కరిచేస్తుంది మీ అమ్మ
నేను : పిన్నీ…
పిన్ని : ఏంటిరా
నేను : ఇందాకడ హడావిడిలో సరిగ్గా చెయ్యలేదు కదా
పిన్ని : బయటనుండి అంత గోల చేస్తుంటే సుఖంగా ఎలా దెంగించుకుంటాం
నేను : అందుకనీ
పిన్ని : అందుకనీ??
నేను : ఈ చావిడిలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చేసుకుందామా??
పిన్ని : ఇక్కడ? ఎవరన్న వస్తే కొంపలంటుకుంటాయ్
నేను : ఇక్కడకి ఎవ్వరూ రారు పిన్ని విజయ ఆంటీ మునసీబు గారి పాలేరుతో ఇక్కడే కొట్టించుకుంటుంది
పిన్ని : నీకెలా తెలుసు
నేను : చూశాను
పిన్ని : నిజమా?? ఆరుబయట ఎవరన్న వస్తారన్న భయం కూడా లేకుండా ఇక్కడ దెంగించుకుంటుందా
నేను : అవును పిన్ని నేను 3 4 సార్లు చూశాను
పిన్ని : పండూ…
నేను : ఏంటి పిన్ని
పిన్ని : విజయని…

నేను : హుమ్మ్

పిన్ని : ఎలా ఒప్పించావ్ రా దానిని
నేను : పాలేరుతో చేయించుకోవడం చూశాను కదా? అదే చెప్పాను ఎవ్వరికీ చెప్పకు రా అని బ్రతిమలాడింది. ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు అంటే నువ్వు నాతో కూడా అలా చేయించుకోవాలి అన్నాను.
పిన్ని : అప్పుడేమంది?

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *