ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 2 212

తరవాత కొన్ని రోజులకి లక్ష్మి ఆంటీ మా ఇంటికి వచ్చింది నేను చదువుకుంటున్నా వదిన వదినా అని అమ్మని పిలిచి మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటిలో ఎదో ఫంక్షన్ ఉందంట నిన్ను విజయని కూడా దగ్గరుండి నన్ను తీసుకుని రమ్మని మరీ మరీ చెప్పాడు అసలు తనే వచ్చి చెపుదామ అనుకునడంట కాని పనులు వల్ల కుదరలేదు ఏమి అనుకోవద్దు అని కూడా చెప్పమన్నాడు అంది అయ్యో దానిదేముంది ఆయన రావాలా ఏంటి అని అమ్మ అని కాని నేను ఎందుకులే వదినా మీరు వెళ్ళి రండి అంది అదేంటి వదినా అనయ్య మరీ మరీ చెపితే అలా అంటావ్ అంది ఆంటీ మీ అన్నయ్య చెప్పారు లే నాకు ఇంటిలో కుదరాలిగా మీ అన్నయ్య నన్ను ఒక్కదానినే ఎక్కడికి పంపరు అంది నేను ఉంటాను విజయ ఉంటుంది మళ్ళి ఒక్కదనివే అన్న మాటేంటి అంది ఏమో మీ అన్నయ్యని నువ్వే అడుగు అంది అనుకోకుండా నాన్న అదే టైంకి ఆఫీసునుండీ ఇంటికి వచ్చారు లక్ష్మి ఆంటీ విషయం చెప్పింది నాన్న సరే వెళ్లండి అన్నారు ఆ తరవాత రోజు అమ్మ ఇద్దరు ఆంటీలు వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు వెళ్ళినరోజు రాత్రికి అక్కడే ఉండిపోయి ఆ తరవత రోజు వచ్చారు ఆరోజు నాకు సెలవు అవడంతో ఇంటికాడే ఉన్నాను వచ్చిన కాడనుండీ అమ్మోఓ మళ్ళి మొదలెట్టింది సోది అక్కడ అలా ఇక్కడ ఇలా అబ్బోఓ చాల చాలా బాగా చేశారు మాకు గెస్ట్ రూం ఇచ్చారు అదులో కూడా ఏసీ ఉంది తెలుసా అంది చలి వచ్చేసింది దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నాం అంది విజయ కి నాకు ఒక గది ఇచ్చారు మమ్మల్ని చాల బాగా దగ్గరుండి మాకు ఎదికావాలో వాళ్ళ అన్నయ్యే చూసుకున్నారు అంది. అయ్యబాబోఓ ఇప్పటిలో వదిలే లా లేదు అని నేను అడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయా వచ్చేసరికి నాన్న కి చెపుతుంది అమ్మ అయ్యబబోయ్య్ మళ్ళీ మొదలెట్తిందా అనుకుని ఆ గోల ఇంక ఆపవే బాబు పొదున్నుండీ ఇదే గోల అన్నాను అమ్మ నొచ్చుకుంటూ నసుక్కుంటూ ఆపేసింది హమ్మయ్య గోల వదిలింది అనుకున్నాను ఆ తరవాత ఏ విషయం మీదైనా ఏది గుర్తు వచ్చినా ఆరోజు అంటూ అదే మొదలెట్టిచెప్పేసేది దీనిని వెళ్ళనివ్వకుండ ఉన్నా పోయేదేమో అనుకునేవాడిని.

ఆ తరవాత ఇంకా రెండు సార్లు ఆ విష్యాలు చెప్పినాకా నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య కాబట్టి ఆవిడని పిలవడం కామన్ మరి పనిగట్టుకుని అమ్మని విజయ ఆంటీని మాత్రమే పిలవడం ఏంటి ఈ వీదిలో మనకంటే ముందు నుండీ ఉన్నా ఆంటీలు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళని వదిలేసి వీళ్ళిద్దరినే పిలవడం ఏంటి?? లక్ష్మి ఆంటీ విజయ ఆంటీ ఇద్దరి సంగతి మనకి తెలిసిందే ఇద్దరూ పాలేళ్లతో వాళ్ళ పూకు గుల తీరుచుకునే వాళ్ళే ఆ తరవాత నన్ను వాడుకుని వాళ్ళ సరదాలు తీర్చుకుంటున్నారు ఇలాంటి వీళ్ళతో అమ్మ ఒక్కద్దే వెళ్ళిందంటే?? మనసులో ఎదో తెలియని ఆవేదన అమ్మ ఏమో అక్కడ ఏసీ రూమ్మ్ అతను చాలా స్పెషల్ గా చూశారు అతను ఇలా అతను అలా అబ్బో కేక సూపర్ అంటుంది ఒకవేళ లక్ష్మి ఆంటీ అన్నయ్యకి అమ్మని సెట్ చెయ్యలేదు కదా?? అమ్మనియామ్మ అది అంత దొంగముండే కూడా అమ్మ అలా చేస్తుందంటావా?? చి చి అలా చెయ్యదు అమ్మ చాలా మంచిది అలా చెయ్యదు అనుకున్నాను. ఆ పాలేళ్లతో మన కంట పడక ముందు లక్ష్మి ఆంటీ విజయా అంటీ కూడా చాలా మంచి వాళ్ళే మనం ఆసీన్ చుశాం కబట్టి వీళ్ల రంకు బాగోతం తెలిసింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఎలాంటి వాళ్ళో తెలిసింది అంటే అసలు ఏమి జరిగి ఉంటుంది అంతా అయ్యో మయ్యంగా ఉందే అమ్మ ఎమో విజయ ఆంటీ కన్నా బాగుంటుంది కదా లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య మొన్న ఇక్కడకి వచ్చినప్పుడూ వీళిద్దరిని చూశాడుగా అందుకే అక్కడకి పిలిపించుకున్నడంటావా?? మరి అలా కాకపోతే వేరే ఆంటీలని కూడా పిలవాలి కదా?? ఇదేంటి ఇలా అనిపిస్తుంది చి చి నేను తప్పుగా అలోచిస్తున్ననేమో మామోలుగానే పిలిచి ఉండవచ్చు కదా మనం అనవసరంగా ఎదో ఊహించేసుకుంటున్నమేమో అనుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకుని ఆ ఊహలు అక్కడతో ఆపేశాను ఒకసారి అంటూ అనుమానం మనసులోకి వచ్చాకా అది పోదు కదా అందుకే నాకు తెలియకుండానే అప్పటి వరకూ ఎప్పూడూ చూడని రకంగా అమ్మని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి నా కళ్ళు.

నా మనసు నా కళ్ళు నా మాట వినకుండా అమ్మ ప్రతీ విషయాన్ని గమనిస్తున్నాయి. అమ్మ చాలా అందంగా ఉంటుంది విజయ ఆంటీ ఎందుకు పనికి వస్తుంది అమ్మ ముందు ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడూ అంత పరీక్షగా చూడలేదు కదా అందుకే నాకు ఈ విషయం తెలియలేదు. ఇప్పుడే ఇంత అందంగా ఉంది కదా పెళ్ళి కాకముందు ఇంక ఎలా ఉందో అమ్మ ఇంతకన్న బాగుందా లేక పెళ్ళి అయిన తరవాత అందం వచిందా?? అదితెలుసుకోవాలి అనిపించింది. అది తెలుసుకోవాలంటే నాకున్న ఒకే ఒక అవకాశం మా పోటో ఆల్బం దానిని అంతకు ముందు చాలా సార్లు చూశాను కాని మనం ఈ దృష్టి తో చూడలేదు కదా అందుకే మళ్ళి చూడాలి అని నిర్ణయించుకున్నా నేను పడుకునే గదిలోనే బీరువా ఉంటుంది దానిమీద మా పోటో ఆల్బం ఉంటుంది ఒకరోజు రాత్రి చదువుకుంటున్నట్టు నటిస్తూ అమ్మ వాళ్ళు పడుకునే వరకూ నేను మెలుకువగానే ఉన్నాను. అమ్మ వాళ్ళు వాళ్ల గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు గెడ పెట్టుకుని పడుకున్నారు కొంచెం సేపు అయ్యాకా నిదానంగా పోటో ఆల్భం తీసి చూడటం మొదలెట్టాను వావ్ కేక సూపర్ అమ్మ అదిరిపోయింది ఎంత బాగుద్నిరా అమ్మ అని అనిపించింది అమ్మ అప్పటి పోటోస్ చూసేసరికి ఇప్పుడూ అమ్మ అందం పెరిగింది అన్నుకున్నాను గాని అప్పటితో పోలిస్తే అందం తగ్గింది అంటే అచ్చం పాత సినిమాలో వాణీస్రీ లా సన్నగా నాజూకుగా మాంచి రంగుతో మిస మిసలాడిపోతూ ఉంది. అప్పుడూ నాకు ఇంకో ఆలోచన వచ్చింది ఇంత అందం గా ఉన్నా అమ్మ అంతగా బాగోని నాన్నని ఎలా పెళ్ళి చేసుకుందీ?? అమ్మమా తాతయ్యని ఎదిరించడం ఇష్టం లేక వాళ్ళు చుపించిన నాన్నని చేసేసుకుందా?? అది నిజమే అంటావా?? అని నా మనసుని నేనే ప్రశ్నిచుకున్నాను అమ్మ పెళ్ళి అవకముందు విషయాలు మనకు ఏవన్న తెల్సితే బాగుణ్ణు మనకి ఎవరు ఆ విష్యాలు చెపుతారూ?? అని ఆలోచనలో పడ్డా అప్పుడూ ఒకళ్ళు గుర్తు వచ్చారు అది ఎవరో కదు మా పిన్ని. అమ్మ చెల్లి సో అమ్మ చెల్లి కాబట్టి అమ్మ చిన్నపటినుండీ తనకి తెలుసు కాబట్టి మనం పిన్నిని అడిగితే అమ్మ విష్యాలు తెలుస్తాయి కానీ పిన్ని మనకి ఈ విషయాలు ఎందుకు చెపుతుందీ అవన్ని ఎదుకురా ఇప్పుడూ నోరుమూసుకుని చదువుకో అంటుంది ఇప్పుడెలా?? అనుకుని ఆలోచిస్తూ హాల్బం అక్కడ పెట్టేసి పడుకున్నా ఆ తెల్లారి బడికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి మా ఇంటిలో పిన్ని ఉంది వావ్ రాత్రే అనుకున్నా అనుకున్నా వెంటనే బలే వచ్చిందే అని చాలా సంతోష పడ్డాను.

మా పిన్ని మా ఇంటికి ఎక్కువగానే వస్తుంది వస్తే పదిరోజులు పైనే ఉంటుంది పైగా విజయ ఆంటీకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హమ్మయ్య అనుకుని ఊపిరి పీల్చుకున్నాను మనకి కావలసిన ఇంఫర్మషెన్ వచ్చేసినట్టే అనిపించింది నాకు. నేను వెంటనే విజయ అంటీ దగ్గరకి వెళ్ళి ఆంటీ పూకు పని చూసేసి ఇద్దరం పడుకుని అప్పుడూ పిన్ని విషయం కదిపా అవునా ఎప్పుడు వచ్చింది అంది ఇప్పుడే అని ఆంటీ మా పిన్ని మీరు ఇద్దరూ బాగా మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా మా పిన్ని కూడా మీలగే… అన్నాను అంటే అంది ఆంటీ మీకు అర్దం అయ్యిందని నాకు తెలిసింది లే ఆంటీ సరిగ్గా చెప్పండి అన్నాను ఉమ్మ్ అంది మిమ్మల్ని సరిగ్గా చెప్పమన్నాను హుమ్మ్ ఆహ్హ్ అనమనలేదు అన్నాను నువ్వు అనుకునేది నిజమే అంది ఆంటీ ఏంటాంటీ మీరు చెప్పేది నిజమేనా?? అన్నాను నిజమేరా బాబు నువ్వు నా రంకు మొగుడివి రంకు మొగుడికి ఎవ్వరూ అబద్దాలు చెప్పరు అంది అవునా?? పిన్ని ఎవరితో అన్నాను సుబ్బు గాడిని ముందు మరిగింది మీ పిన్నే తరవాత నాకు రుచి చూపించింది అమ్మోఓ ఇద్దరు పిల్లని పెట్టుకుని ఇదేమి పోయేకాలం అన్నాను పూకు లో గుల మొదలైతే కంటికి ఏదీ కనిపించదు బాబు ఎదోలా గుల తీర్చుకోవాలనే చూస్తాం నాకు లేడా పిల్లాడు నేను ఆ సుబ్బు గాడితో మొన్నటి వరకూ చేయించుకోలా ఇప్పుడు నీతో చేయించుకోవడంలా అంది నిజమే కదా?? లక్ష్మి ఆంటీకి కూడా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అది కూడా ఆ రంగడితో నాతో దెంగించుకుంటుంది అంటే ఆడది దెంగించుకోవడానికి పెళ్ళి పిల్లలు మొగుడు చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరూ అడ్డు కాదన్న మాట పూకులో గులెక్కితే ఆ గుల తీర్చుకోవడానికి ఏదైన చేస్తుందన్న మాట.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఇది చాలా తప్పు దీనిని దయచేసి తీసివేయండి అసలు బాగోలేదు చాలా చాలా తప్పులు ఉన్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *